Škola volá...

 

Milí priatelia,

máme už 22. novembra 2010 (večer) a väčšina kandidátov na post starostu už svoje predvolebné mítingy, vrátane mňa, pravdepodobne absolvovala.

Dnes to bude z mojej strany moja predstava o téme: ŠKOLSTVO.

Uvedenú tému v mojom volebnom programe začnem posolstvom (mottom), o správnosti ktorého som hlboko presvedčený: „Deti sú naša budúcnosť a investícia do nich je tá najlepšia voľba“. A ešte navyše dodávam, že naše deti nám prostriedky a záujem do nich investované, raz stonásobne vrátia. Ako príslušník mladšej generácie, ktorý si na školské roky ešte živo pamätá, budem školu a jej poslanie, všemožne podporovať a propagovať, pretože škola má v živote človeka nezastupiteľné miesto. Vlastne po rodine je najdôležitejším elementom, ktorý má na dieťa či tínedžera vplyv a dokáže ho vybaviť do života nielen vedomosťami ale najmä správnymi hodnotami. Školstvo a školy dostávajú na Slovensku stále málo pozornosti, i keď za poslednú dekádu sa niektoré veci trochu zlepšili (úprava školského zákona – pozitívne zmeny v možnosti zmeniť a prispôsobiť si vyučovací proces: Premena tradičnej školy na školu modernú - inovatívnu). Od roku 2002 všetky obce vrátane našej dostali v rámci decentralizácie verejnej správy, nové samosprávne (originálne) kompetencie (pôsobnosti) ktoré predtým priamo nevykonávali, ale zabezpečoval ich štát. Medzi ne patrí aj vykonávanie správy škôl a školských zariadení, ktoré obec zriaďuje a zabezpečuje pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu:

- priestory a materiálno technické vybavenie,

- didaktickú techniku využívanú vo výchovno-vzdelávacom procese,

- finančné prostriedky na prevádzku a údržbu,

- investičné prostriedky zo ŠR a vlastných zdrojov,

- vykonáva kontrolu hospodárenia školy s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré škole pridelila a kontrolu účelného hospodárenia s majetkom obce v správe školy,

Okrem týchto uvedených úloh samozrejme obec v súvislosti so školstvom, zabezpečuje aj mnohé iné činnosti, ktoré sú tiež dôležité, napr. zriaďovanie základných umeleckých škôl, predškolských zariadení, školských klubov, starostlivosť o školské kuchyne a jedálne, atď.

Babín zriaďuje v obci momentálne 2 hlavné školské zariadenia – základnú a materskú školu, preto starostí má nadostač. Obmedzujúcim faktorom rozvoja obidvoch sú však peniaze. Preto úlohou nového starostu bude do budúcnosti zabezpečiť dostatok zdrojov (a to nielen obecných) aby naše školy nielen prežívali ale sa aj rozvíjali. Podľa môjho názoru starosta a obecné zastupiteľstvo nemajú priamo zasahovať do školského – vyučovacieho procesu, ale zabezpečovať podmienky aby tento proces bol moderný, kvalitný, plnil základné poslanie, a najmä aby sa v škole mohli učitelia a žiaci cítiť komfortne. Musím ako kandidát pochváliť súčasného starostu, ktorému sa podarilo rekonštruovať základnú školu, čo je prvý krok aby sa z babínskej školy mohla stať škola ktorá bude pre ostatné obce vzorom. Preto aby sa tak mohlo stať, však nestačí len zatepliť, vymeniť okná a kúpiť zopár pomôcok. Ide o neustály proces, kde obce musia podporovať kreatívne myslenie a inovatívnosť riaditeľa, školskej a rodičovskej rady. Preto aby sme raz mali v Babíne výberovú základnú školu, založenú na excelentnosti, ktorá bude atraktívna nielen pre babínske deti ale aj deti z okolitých obcí, je potrebné urobiť mnohé kroky a rozhodnutia, pričom niektoré z nich Vám v rámci môjho volebného programu prezentujem:

-   vytvárať podmienky pre neustále zlepšovanie úrovne školského vzdelávania, vyčlenenie väčšieho balíka finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ:

-   pozdvihnúť školu na miesto ktoré jej v spoločnosti patrí – aktívna komunikácia s obcou, rodičmi, ďalšími partnermi, propagácia a odmeňovanie úspechov, ktoré škola a jej žiaci dosiahli,

-   v rámci existujúceho zákona realizovať inovácie vo vyučovacom procese aplikáciou moderných prostriedkov s cieľom dosahovania „excelentnosti“,

-   zamerať sa na kreativitu a praktické riešenie problémov vo všetkých vyučovaných predmetoch, Motto: „Do školy chodím rád, robíme v nej zaujímavé veci a nie je tam nuda“

-   podporovať šport a telovýchovu v základnej škole (futbal, volejbal, basketbal, atletika, tanec, aerobik a pod.) – organizovanie športových olympiád medzi žiakmi,

-   podporovať vyučovanie cudzích jazykov kvalifikovanými učiteľmi od MŠ a pokračovanie na ZŠ s výberom viacerých cudzích jazykov (cieľ: 3 svetové jazyky by sa mali v našej škole vyučovať: 1) Angličtina, 2) Nemčina, 3) Francúzština, Španielčina, Ruština ???)

Napriek tomu že Slovensko ešte stále trápia dozvuky hospodárskej krízy a štátny rozpočet hospodári i toho roku s vysokým deficitom, som rád, že súčasná vláda nebude v rozpočte na rok 2011 obmedzovať prostriedky pre školstvo. Prostriedky vynaložené do školstva, i keď na úkor deficitu, sú podľa mňa jedny z mála, ktoré sa tzv. „neprejedia“ a prinesú svoje ovocie v budúcnosti. Aby sa budovanie vzdelanostnej ekonomiky nestalo v našej republike len frázou, je potrebné výdavky štátu smerovať účelne a prezieravo do oblastí, ktoré Slovensku zabezpečia dôstojnú budúcnosť, čo je práve investícia do vzdelania našich detí. Nech sú nám v tomto príkladom štáty, ktoré patrili niekedy medzi chudobné krajiny a dnes sa radia medzi lídrov vo vzdelanosti, v inováciách (Nórsko, Fínsko, Južná Kórea, a pod.) Nech sa raz aj Babín stane takým malým lídrom vo vzdelanosti regiónu Hornej Oravy. Veď základ na ktorom sa na Orave dá stavať má náš kraj aj v širokom rade osobností, ktoré sa tu narodili či pôsobili – (napr. Martin Ťapák / filmový režisér, herec, tanečník a choreograf/, Mária Medvecká /maliarka, predstaviteľka slovenského realistického impresionizmu/, P.O.Hviezdoslav /básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ/, Margita Figuli / slovenská spisovateľka a prekladateľka/, Rudolf Dilong /slovenský básnik, rehoľný kňaz-františkán/, Janko Matuška /autor slovenskej hymny/, Martin Kukučín /prozaik, dramatik a publicista/, Anton Habovštiak /jazykovedec, spisovateľ a publicista/, Anton Bernolák /autor prvých pravidiel slovenského jazyka/, Ján Vojtaššák /biskup spišskej rímskokatolíckej diecézy/, či náš babínsky Dedo Siváň).

 Som si istý, že tieto osobnosti s celo-slovenským rozmerom, by boli veľmi potešené, keby mali v Babíne svojich nasledovníkov a vedeli že školstvo je v Babíne prioritou a je mu venovaná veľká pozornosť.