EUROFONDY

 

 ČERPANIE ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EU

 

Milí priatelia a priaznivci,dnes som si pre Vás pripravil 4. tému, ktorou je čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU (+ čiastočne kohézny fond). Uvedená oblasť je pre obce dôležitá najmä z ekonomického hľadiska, nakoľko štrukturálne fondy sú pre väčšinu obcí jedinou možnosťou ako získať väčší balík prostriedkov, z ktorých možno zabezpečiť investície do rôznych oblastí rozvoja – napredovania obce(napr. do škôl, základnej infraštruktúry, ciest a pod.). Ide predovšetkým o využitie prostriedkov do týchto oblastí:

1) Revitalizácia miest a obcí - obnova bytového fondu, technickej infraštruktúry, verejných priestranstiev vrátane zelene ako aj objektov kultúrneho dedičstva – múzeum Siváňovcov, výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení – treba nám znova podať žiadosť a byť nástojčivejší, chodníkov a cyklistických trás, miestnych komunikácií – môžeme rekonštruovať cesty, mostov a lávok rekonštrukcia a výstavba zastávok.

2) Podpora separovaného zberu - podpora aktivít v oblasti separovaného zberu odpadov, podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov – napríklad ako v Breze p. starosta Matejšík,nakladanie s nebezpečnými odpadmi, riešenie problematiky environmentálnych záťaží,

3) Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce.  Priestor pre našu opätovnú žiadosť ako obce.

4) Rozširovanie a budovanie čističiek odpadových vôd a kanalizácií - výstavba a rekonštrukcia verejných vodovodov ( ak budeme uvažovať o boji pre znovuzískanie vodovodu) , výstavba a rekonštrukcia kanalizačných sietí (s väčším dohľadom obce, tak že spoluzamestnáme Babincov do firmy, ktorá to bude kopať), príp.výstavba a rekonštrukcia ČOV.

5) Infraštruktúra cestovného ruchu. Vytvorenie značky Babín – drevená dedinka a jej prezentácia na veľtrhoch turizmu cez Nórske fondy.

6) Rekonštrukcia škôl a infraštruktúra vzdelávania - premena tradičnej školy na modernú (ZŠ, SŠ) – obsahová prestavba vzdelávania, využitie inovatívnych metód, podpora ďalšieho vzdelávania- rekonštrukcia, modernizácia MŠ, ZŠ, SŠ, vybavenie budov o moderné technológie.

7) Podpora sociálnej inklúzie - infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – rekonštrukcia a budovanie najmä domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb pre dospelých a pre deti.

8) Regionálna a mestská doprava. ( žiadať na VUC o zvýšenie autobusových liniek na Dolný Kubín)

 

Uvedené oblasti nezastrešuje 1 operačný program, ale každá obec sa môže zapojiť do viacerých programov, pričom pre Babín (ako vidiecke sídlo) najvýznamnejšími, na ktoré sa predstavitelia obce musia najviac zameriavať, sú tieto:

a) Program rozvoja vidieka.

b) Regionálny operačný program

c) Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

d) Zamestnanosť a sociálna inklúzia

e) Operačný program Životné prostredie

 

Z uvedených operačných programov možno získať zaujímavý nenávratný finančný príspevok, ktorý zvyčajne pokrýva veľkú časť nákladov na konkrétny projekt, pričom podiel obce na spolufinancovaní spravidla nepresahuje 5%, čo je objektívne pre obce a mestá veľká pomoc. Práve sa nachádzame v polovici rozpočtového obdobia 2007 – 2013, preto treba urobiť maximum, aby sme ešte mohli načerpať prostriedky povedzme na projekty z operačných programov ktoré sa v našej obci nerealizovali (napr. OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Životné prostredie).

 

Mojim cieľom v oblasti čerpania štrukturálnych fondov EU, je dosiahnuť aspoň 1 schválený významnejší projekt na každý zo 4 rokov trvania funkčného obdobia starostu. Úloha je to náročná, ale: „Kto sa bojí, nech nechodí do lesa“. Ja do toho lesa pôjdem, a verím že aj pre Vás nakoniec prinesiem „plný košík financií“ využiteľných pre rozvoj a napredovanie, aby sa Babín  mohol naozaj stať lídrom medzi obcami Hornej Oravy.