MOTTO VITAE MEAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ...orandum est ut sit mens sana in corpore sano.

fortem posce animum mortis terrore carentem,

qui spatium uitae extremum inter munera ponat

naturae, qui ferre queat quoscumque labores,

nesciat irasci, cupiat nihil et potiores

Herculis aerumnas credat saeuosque labores

et uenere et cenis et pluma Sardanapalli.

monstro quod ipse tibi possis dare; semita certe

tranquillae per uirtutem patet unica uitae.

 

(10.356-64) DECIMUS IUVENALIS

 

 

It is to be prayed that the mind be sound in a sound body.

Ask for a brave soul that lacks the fear of death,

which places the length of life last among nature’s blessings,

which is able to bear whatever kind of sufferings,

does not know anger, lusts for nothing and believes

the hardships and savage labors of Hercules better than

the satisfactions, feasts, and feather bed of an Eastern king.

I will reveal what you are able to give yourself;

For certain, the one footpath of a tranquil life lies through virtue.

 

 

 

 

 

 môj preklad:

 

 

 

„ ... v zdravom tele spočíva zdraví duch.

Žiadaj o statočnú dušu, dušu ktorá sa nebojí smrti,

ktorá kladie dĺžku žitia na posledné spomedzi  požehnaní prírody,

ktorá je schopná uniesť akékoľvek strádanie a sebazápor,

čo nepozná hnevu, chtíča a verí, že

útrapy a lopota Herkula sú lepšie než ukájania,

hody a pohovky kráľov východu.

Poodhalím ti, čo si tým dávaš:

naisto, chodník pokojného žitia, čo pramení len z mužnej cnosti...