Čo mi padlo do očí pri pohľade na kandidátnu listinu

18.01.2012 10:28

 

Čo mi padlo do očí pri pohľade na kandidátnu listinu a CV kandidátov a kandidátok hnutia Obyčajní ľudia  a nezávislé osobnosti  (aj ako dôkaz kompetentnosti v rôznych sférach): 

 

1.     Impozantný počet osôb s vedeckými a vedecko-pedagogickými hodnosťami (vrátane tých najvyšších):

 

5 profesorov,

5 docentov,

2 DrSc.,

19 PhD/CSc.,

32 MUDr., RNDr., PhDr., JUDr. a pod.,

 

Celkovo:

112 osôb s úplným vysokoškolským vzdelaním  a s titulom Ing., Ing. arch., Mgr. a pod.

+ 8 osôb s bakalárskym vzdelaním a titulom Bc.

 

Z toho je 16 vedcov a výskumníkov a 10 pedagógov.

 

Vyššie uvedené skutočnosti možno považovať za dôkaz odbornej kompetentnosti.

 

2.     Dostatočné zastúpenie politikov (súčasných i minulých), a to ako na národnej, tak aj na regionálnej či komunálnej úrovni. Napočítal som ich 14. Po prečítaní CV však počet osôb, ktoré majú, alebo mali skúsenosť s politikou - najmä na komunálnej úrovni - vzrástol na viac ako 30 (dôkaz  politickej skúsenosti a kompetentnosti).

 

3.     Významné zastúpenie občianskych aktivistov, ochranárov a pod. Napočítal som ich spolu 14 a sú pre mňa dôkazom občiansko-aktivistickej kompetentnosti. Po prečítaní CV som zistil, že bezmála polovica kandidátov sa angažuje, alebo angažovala (aj) v mimovládnej sfére, z toho bezmála 30 vo významnejších pozíciách.

 

4.     Na kandidátke som napočítal najmenej tri osobnosti Novembra 89 i prednovembrovej nezávislej občianskej angažovanosti na celonárodnej úrovni (Mikloško, Zajac, Huba) a viacero aktérov Novembra na regionálnej a miestnej úrovni, čo je nepochybne najviac zo všetkých kandidátok do týchto volieb a zároveň je to pre mňa dôkaz, že na rozdiel od niektorých strán, ktoré November využívajú až zneužívajú vo svojej kampani, na tejto kandidátke sú ideály a ciele Novembra zhmotnené v podobe osobných príbehov aktérov Nežnej revolúcie. Je to pre mňa jedným z dôkazom morálnej kompetentnosti. Navyše je tam viacero osôb, ktoré v duchu ideálov Novembra evidentne kontinuálne žijú a konajú, ako živý dôkaz neskompromitovanosti,  neskorumpovanosti a kontinuity postojov a zásad

 

5.     Na kandidátke sa nachádza 23  osôb, ktoré majú za menom uvedené, že sú manažéri, riaditelia, predsedovia, prezidenti a pod., čo predstavuje značný potenciál riadiacich a manažérskych schopností.

 

6.     Napočítal som tam 8 právnikov či advokátov a 7 ekonómov, resp. obchodných či finančných poradcov, ale aj 16 zväčša malých podnikateľov – živnostníkov, farmárov a pod., čo dokazuje kompetentnosť aj v týchto – z praktického hľadiska dôležitých – oblastiach, navyše bez zjavnej príslušnosti k podozrivým finančným skupinám a transakciám.

 

7.     Na kandidátke sa vyskytuje 7 osôb, ktoré si ako profesiou uvádzajú mediátor, diplomat, psychológ, ombudsman, psychiater, alebo dokonca risk manažér. Tých by sme si mali zvlášť „strážiť“, lebo ich budeme určite veľmi potrebovať.

 

8.     Kandidátka poskytuje unikátne široké spektrum dôležitých odborností a profesionálnych zameraní, ktoré vytvárajú potenciálne akcieschopné skupiny pre identifikovanie, diskutovanie a riešenie mnohých celospoločensky závažných problémov. Napr. (okrem už vyššie spomínaných vedcov, výskumníkov, pedagógov, aktivistov a politikov):

 

12 lekárov a zdravotníkov,

                    8 osôb pôsobiacich v sociálnej sfére,

                  16 živnostníkov a podnikateľov,

                    9 umelcov a architektov,

8 environmentalistov, ekológov a biológov so zameraním na environmentálnu politiku, environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ekológiu lesa a prírode blízke hospodárenie v lesoch, profesionálnu ochranu prírody,  ornitológiu či poľnohospodársku krajinu (podľa CV však až 33 osôb uvádza nejaký súvis s touto problematikou a časť z nich ju považuje za jednu zo svojich programových priorít),

3 žurnalistov,

                  13 študentov,

                    +  viacero vynikajúcich športovcov, trénerov a rozhodcov (bývalých i súčasných), majstrov sveta či Európy nevynímajúc,

                    +  celý rad technicky i manuálne zručných ľudí – nie je to kandidátka (len) intelektuálov.

 

9.    Aj vekovú štruktúru kandidátov možno označiť za ideálnu, keď priemerný vek kandidátov je 39 rokov a najpočetnejšiu vekovú skupinu predstavujú štyridsiatnici, pričom mladšie a staršie vekové skupiny sú zastúpené pomerne rovnomerne.

 

10.   A napokon geografické rozmiestnenie kandidátov podľa miesta ich trvalého bydliska. To vykazuje taktiež unikátnu rovnomernosť, keď cca 1/3 z nich býva v Bratislave a bývalom Západoslovenskom kraji a po tretine v ďalších dvoch bývalých krajoch.

                        Pochybujem, že niečím podobným sa môže pochváliť niektorý z ďalších kandidujúcich subjektov.