Novoročný príhovor starostu obce

02.01.2012 01:45

 

Príhovor starostu

Novoročný príhovor starostu obce Babín 2012.

 

Vážení a milí spoluobčania !

 

Každoročne na prelome rokov sa patrí zhodnotiť uplynulé obdobie, dovoľte mi teda aby som tak urobil  v tomto novom roku. Okamihy tohto dňa sú zakaždým rovnaké a zakaždým iné. Je to ako opakujúci sa zázrak zrodu novej bytosti, tak, ako s narodením aj s novým začiatkom roka prichádza i nová nádej a nové predsavzatia.

 Do nového roku si prajeme najmä zdravie, šťastie, úspechy a lepší život, mnohí prácu a všetci spoločne lásku. Podávame si navzájom ruky na znak pokoja a veríme, že nový rok prinesie viac pozitívnych udalostí, ako tomu bolo v roku minulom.

Aký bol teda práve skončený rok? Bohužiaľ opäť len ťažší. Začiatkom minulého roku 2011 sa stabilizovala situácia z predchádzajúcich období, kedy obec zápasila s vyrovnaním pohľadávok voči banke v rámci splácania refundovaného úveru za rekonštrukciu budovy základnej a materskej školy. Od času, kedy budeme mať splatené všetky dlhy budeme pevne stáť na svojich nohách. Samozrejme sme žiadali o dotácie od všetkých štátnych inštitúcií – úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja na cezhraničnú spoluprácu s Českou republikou, Vyšegrádsky fond  v rámci spolupráce s Poľskou republikou,  ministerstvo financií, úrad vlády, ministerstvo práce a sociálnych vecí, ministerstvo vnútra, ministerstvo životného prostredia, Nadáciu Allianz, Nadáciu SPP. V prvom rade sme sa zameriavali na tie výzvy, kde sme predpokladali, že peniaze tam sú a je vyššia šanca obdržať dotácie, a v druhom rade sme podávali žiadosti tam, kde vieme že peňazí v štátnych fondoch je pomenej ale sú to prvoradé potreby našej obce – ako napríklad kanalizácia. Tejto práci – stavebným povoleniam a podklady ku podaniu žiadosti sme venovali celé naše úsilie. S odstupom času musíme konštatovať, že úspešní sme zatiaľ boli v žiadostiach podaných na ministerstvo vnútra, kde sme uspeli so žiadosťou o finančnú podporu 5000 € na opravy striekačky pre hasičov, nákup ich výzbroje a zaškolenie našich hasičov. Rovnako sme uspeli v rámci druhého kola dotácií z úradu vlády na tvorbu protipovodňových prvkov v krajine, kde sme získali dotáciu 20 000 € v kombinácii s dotáciou na platy Morena zamestnancov cez ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny z EU fondov v približnej ročnej výške 30 000 €. Z nadácie Allianz sme získali podporu 400 € na bezpečnosť a z nadácie Slovenského plynárenského priemyslu sme získali 1000 € na nákup dreva pre budúcoročný plenér. Máme rozpracované ďalšie prísľuby, kde je možné, že dostaneme tento rok ešte 25 000 € na úpravu centra obce.

 Žiadosť na výmenu a modernizáciu verejného osvetlenia zatiaľ nie je vyhodnotená ako aj žiadosti na traktor, kanalizáciu, rekonštrukciu verejného rozhlasu, kamerového systému a iné. Žiadosti, ktoré nám ministerstvá vracajú ako neúspešné prepracúvame a posielame späť v najbližších možných výzvach o dotácie.

V rámci rozvoja turizmu v obci sme podali žiadosť o vybudovanie pešej a cyklotrasy, ktorá má za úlohu zviesť zahraničných peších turistov z medzinárodnej turistickej trasy E3, ktorá sa tiahne ponad obec. Zámerom je zviesť turistov do dediny k atrakciám ako je naša Galéria ľudových remesiel, ktorú sa cez ďalší cezhraničný projekt pokúšame stavebne rekonštruovať. V rámci podpory turizmu v obci a blízkom okolí sme sa ako obec stali členom združenia na podporu turizmu na Orave, Klaster Orava, kde sme aktívnym členom.

A tak v tomto roku budeme Vás, občanov obce, často oslovovať, žiadať o pomoc a spoluprácu na jednotlivých projektov na výstavbu, úpravu i rekonštrukciu turistických chodníkov a trás.

Z histórie vieme, že Babín povstal v roku 1564 ako valašská obec v ktorej sa pôvodní obyvatelia zaoberali ťažbou dreva a poľnohospodárstvom. Na tejto histórií budeme stavať budúci rozvoj cestovného ruchu ako jednu z oblastí pre návštevníkov našej obce ako aj územia Podmaguria kde žijeme. V tom nám určite pomôže rekonštrukcia starej školy, ktorá pevne verím bude úspešnou žiadosťou o dotáciu budúci rok.

V rámci udržania ťažko nadobudnutej čistoty  v obci a kvôli znižovaniu nákladov na odvoz komunálneho odpadu z obce sme pridali ešte jednu žiadosť cez Agentúru Sever. K podaným žiadostiam v minulom roku sme teda pridali projekt – zakúpenie plastových kompostérov pre domácnosti  v obci Babín na environmentálny fond.

Vážení spoluobčania, každý projekt či žiadosť si vyžaduje mnoho práce a úsilia ako aj finančných prostriedkov. A to kvôli finančnej a hospodárskej kríze postihlo našu obec najviac. Podstatné zníženie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako podielové dane s príjmov fyzických osôb nám zviazalo ruky a museli sme v mnohých oblastiach uskutočňovať radikálne zmeny. Úspory a šetrenie ne jednej strane a vytváranie si vlastných zdrojov príjmov na strane druhej. Žiaľ kvôli doposiaľ neaktívnemu rozvoju cestovného ruchu, a neprítomnosti akéhokoľvek obecného podniku sú vlastné príjmy obce veľmi obmedzené. Snažíme sa využívať majetok obce čo najhospodárnejšie s cieľom neustáleho zveľaďovania. Intenzívne pracujeme na vysporiadaní pozemkov pod miestnym starým cintorínom, centrom obce a cestou Lazina, čo je jednou z hlavných priorít roku 2012.

V dôsledku krízových opatrení obce sme podporovali a súhlasili s celoslovenským znižovaním platov starostov, racionalizujeme mzdové prostriedky obecných zamestnancov a snažíme sa čerpať mzdové prostriedky na Morena zamestnancov zo štátu.

Audit obce za rok 2011, ktorý sa uskutoční v najbližších týždňoch po ukončení účtovných uzávierok, predpokladáme, že bude bez výhrad. Rozpočet obce je vyrovnaný a je tvorený na tri roky. Programový rozpočet je sústredený na oblasti miestnej samosprávy, kultúry a odpadového hospodárstva. Do tvorby tohto rozpočtu sme pozvali všetkých Vás, občanov Babína a to uverejnením ankety Navrhni rozpočet svojej dediny v predošlom čísle obecných novín. Zníženie podielových daní zo štátneho rozpočtu, a zvýšenie ceny za odvoz odpadov z obce však veľmi poznačilo príjmy obce a tak po konečnej uzávierke  bude potrebné upraviť rozpočet. Vízie príjmov z podielových daní štátneho rozpočtu na rok 2012 žiaľ nie sú pozitívne, sami to vidíte v médiách. Štátny rozpočet, ktorý je základným kameňom obecných rozpočtov stále neexistuje. Naďalej musíme šetriť výdaje a snažiť sa získavať pre obec ďalšie zdroje príjmov. Bude potrebné znovu stabilizovať finančnú situáciu obce, aby nebol ohrozený jej najnutnejší chod. Veríme, že sa nám to podarí.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi teraz spomenúť dôležité uskutočnené akcie v roku 2011. Boli to práve oslavy Dňa obce, ktoré mali u Vás dobrú odozvu a považujeme ich za úspešnú spoločenskú akciu v obci. Realizovali sme Fašiangový ples, oslavy Mikuláša pre deti, stretnutie a  privítanie novorodeniatok, či deň úcty k starším – deň seniorov v Babíne.

Dovoľte mi ešte spomenúť, čo sa nám v roku 2011 podarilo v obci uskutočniť:

Aktivitami zameranými na získanie novej kioskovej trafostanice pre obec Babín  v časti Zasihla sme dosiahli, že sa čoskoro skončí  dlhoročné trápenie obyvateľov časti Zasihla s výpadkami elektrickej energie.

Žiadosťami na vodárne sme dosiahli urgentnú opravu poškodených ciest, kvôli opravám vodovodu a od spoločnosti Stavpoč sme dosiahli vyasfaltovanie dvora základnej školy.

So spoločnosťou COOP Jednota sme vyjednali zavedenie služby cash-back do predajne Jednota v Babíne, i keď táto služba nahrádzajúca bankomat v obci sa inštaluje len do väčších predajní.

Pre starších a chorých spoluobčanov bola po celý rok zabezpečená nová služba Tretí groš, kde obecný úrad dotuje pravidelnú dennú stravu seniorom.

Aktívne sme sa snažili „otvoriť dvere“ obecného úradu pre všetkých, zaviedli sme elektronickú televíziu Babín www.etvbabin.webnode.sk, kde okrem iného uverejňujeme videozáznamy zo zastupiteľstiev a tiež dôležitých udalostí v obci.

Pomohli sme obyvateľom lokality Lazina a i napriek nevôli niektorých prepustiť pôdu pod cestou sme sa snažili spevniť cestu pre už bývajúcich terénnymi úpravami svojpomocne a zakúpeným spevňovacím materiálom.

Obecná internetová stránka www.babin.sk funguje spoľahlivo a je pravidelne aktualizovaná, vďaka nášmu osvetárovi p. Ružôňovi.

Dokončili sme kaplnku Panny Márie na novom cintoríne a v rámci X. ročníka rezbárskeho plenéra Návraty k Siváňovi sme po prvý krát vytvorili diela „pre ľudí“ a ponúkli sme veriacim v obci jedinečnú krížovú cestu z drevených reliéfov, kde každé dva vyrezával iný rezbár.

Staráme sa o majetok obce – obecnú budovu starej školy, kde sme otvorili dvere pre mládež a zriadili priestor pre cvičenie pod názvom Fitness Club Babín.

Pri službe občanom obecným traktorom sme vyšli v ústrety komukoľvek, kto o to požiadal. Snažili sme sa ním v rámci pomoci opustenejším seniorom pomôcť im pri fyzických prácach za účasti obecných zamestnancov.

Poslancov obecného zastupiteľstva si vysoko vážim, výnimočne prácu pána Jozefa Vraňáka, a p. Hrbkovej, či sponzoring p. Kubasovej ako aj ostatných.

Rok 2011 bol aj rokom politických zmien. Padla vláda. V tomto novom roku sa uskutočnia parlamentné voľby. Prehodnotením svojho volebného programu a plnenia jeho jednotlivých bodov už dnes konštatujem, že bude potrebné ďalšie volebné obdobie na naplnenie úloh, ktoré sú pred nami. Aj napriek ťažkým obdobiam, ktorými sme prechádzali a stále prechádzame, vnútorne cítim potrebu pokračovať v plnení úloh v prospech všetkých občanov obce aj v nasledujúcom volebnom období a svojou prácou sa uchádzať o vašu dôveru.

Vážení spoluobčania, v priebehu roku Vás budem postupne oslovovať, aby sme vlastným úsilím spoločne prispeli ku skrášleniu a zlepšeniu života v obci pri rôznych aktivitách. Viem, že mnohí sme často zaneprázdnení, ale pocit z dobre vykonanej práce a konečného výsledku je sám o sebe odmenou. Prial by som si, aby sme si boli vzájomne bližšie v uskutočňovaní týchto aktivít, v duchu  hesla  obec  občanom – občania obci. Občanov, ktorí budú spolupracovať pri jednotlivých aktivitách, koncom roku vyhodnotíme a odmeníme.

 Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na rozvoji obce, podnikateľským subjektom,  futbalistom, mládežníkom z fitness clubu , hasičom, a aj starším spoluobčanom. Všetkým Vám milí spoluobčania prajem šťastie, životný elán, optimizmus, vytrvalosť a to všetko podporené dlhým a pevným zdravým. Nech sa naplní každé vaše očakávanie, nech je to rok, ktorý bude spĺňať všetky vaše túžby a predsavzatia.

       Dovoľte mi ešte na záver všetkým zablahoželať k štátnemu sviatku založenia samostatnej Slovenskej republiky, ktorého  výročie si pripomíname. V tejto súvislosti vyjadrujem poďakovanie aj na adresu svojich predchodcov, starostov obce v uplynulom období samostatnosti Slovenskej republiky, za činnosť, ktorou sa zaslúžili o rozvoj nášho rodiska.

        V nastávajúcom roku Vám v mene svojom, v mene obecného zastupiteľstva,  ako aj celého obecného úradu želám hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

        Všetkým Vám želám, aby ste v roku 2012 mali dostatok zdravia, osobného aj rodinného šťastia, lásky, a aby sa Vám splnili všetky sny, ktoré ste si vysnívali. Úspešný nový rok 2012 želám celému Babínu.

 

A na záver mi dovoľte krátky vinš:

Rieknime slová dnes, čo dávno sme neriekli.

A zobrať skúsme späť tie, čo nám utiekli.

Nech slza šťastia ligoce sa v oku,

Tak žime každý deň v Novom roku.

Všetko krásne v novom roku,

dobrých ľudí popri boku.

Veľa šťastia, veľa zdravia,

nech sa všetky vaše plány zdaria.

Šťastný celý rok 2012     

 

Ďakujem za Vašu podporu.

Mgr. Laťák Peter

Starosta obce Babín