Riešitelia výzvy "Slovensko v kríze" (SDKU-SaS, KDH, Most) našli prienik, spoločnú reč...

26.06.2010 15:27

 

Programové tézy koalície SDKÚ-DS, SaS, KDH a MOST-HÍD

udalosť

Politické strany Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a Most – Híd, vychádzajúc z vôle občanov vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, sme sa dohodli na programových tézach, ktoré budú prílohou Koaličnej zmluvy, zakladajúcej vládnu koalíciu SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most – Híd. Za najdôležitejšie programové priority vládnej koalície považujeme ozdravenie verejných financií SR, vytváranie podmienok pre nové pracovné miesta, zastavenie zadlžovania SR a budúcich generácií, zásadnú reformu odvodov, boj proti korupcii a klientelizmu, zásadné zmeny v súdnictve, posilnenie postavenia rodín, ochranu života, garantovanie a posilnenie osobných slobôd občanov, kvalitnejšie školstvo, dostupnejšie zdravotníctvo, zlepšenie spoločenskej atmosféry a postavenia menšín a opätovné posilnenie medzinárodného postavenia Slovenska.

1. Všeobecné politické tézy a prierezové témy

Zásadný boj proti korupcii (prierezové opatrenia, rezortné protikorupčné opatrenia sú uvedené priamo pri jednotlivých rezortoch) 

 • Nastolíme novú politickú kultúru a etiku a budeme dôsledne presadzovať verejný záujem.
 • Prijmeme opatrenia, aby verejné inštitúcie konali vo verejnom záujme a aby konanie v rozpore s verejným záujmom bolo minimalizované a sankcionované.
 • Prijmeme zmeny, ktoré umožnia účinnú kontrolu dodržiavania ústavného zákona o konflikte záujmov.
 • Posúdime možnosť schválenia zákona o majetkovej zodpovednosti verejných funkcionárov.
 • Uskutočníme zásadnú reformu verejného obstarávania (Zavedieme povinné elektronické verejné obstarávanie vrátane elektronických aukcií, zrušíme možnosti využitia formálnych nedostatkov ako dôvodu vylúčenia zo súťaže, sfunkčníme centrálny vestník verejného obstarávania tak, aby verejnosť mohla jednoducho vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych kritérií a verejným organizáciám uložíme povinnosť zverejňovať v elektronickom vestníku verejného obstarávania všetky výzvy, ponuky (aj nevíťazné), posudky komisií a výsledky a ich zdôvodnenia, ďalej zavedieme sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde verejného obstarávania, nepovolíme žiadne dodatky zásadne meniace  podmienky alebo cenu, zavedieme povinnosť oznámiť verejnú súťaž pred jej vyhlásením s dostatočnou lehotou, obmedzíme alebo vylúčime kritérium „príliš nízkej ceny“ ako dôvod vylúčenia zo súťaže) a zabezpečíme zverejnenie záverečných správ.
  • Rozšírime účinnosť zákona o verejnom prístupe k informáciám na všetky subjekty, ktoré sú reálne súčasťou verejného sektora.
  • Zavedieme zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií, týkajúcich sa verejných zdrojov na internete, ako podmienku ich platnosti, okrem toho aj do minulosti zverejníme všetky takéto obchodné zmluvy, kde zmluvnou stranou je štát, orgány verejnej správy, obchodné spoločnosti vo vlastníctve štátu.
  • Zverejníme všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky z verejných zdrojov na internete a zavedieme súťažný princíp.
  • Povinné zverejňovanie ekonomických analýz na zabránenie predražovania verejných zákaziek.
  • Posilníme nezávislosť kontroly územnej samosprávy.

 

Zoštíhlenie a zefektívnenie verejnej správy:

 • Uskutočníme revíziu všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti, audity a reštrukturalizáciu rezortov a ústredných orgánov štátnej správy.
 • Zlúčime regulačné úrady do minimálneho počtu (optimálne jedného) regulačných úradov.
 • Zavedieme prenos zodpovednosti za verejnú politiku z ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných orgánov verejnej moci na ministerstvá a zavedieme opatrenia na zvýšenie kvality (najmä kolektívne orgány dohľadu).
 • Uskutočníme komunálnu reformu, ktorá bude motivovať obce k dobrovoľnej spolupráci, spájaniu administratívnych kapacít a spájaniu obcí v rámci platnej legislatívy.  
 • Zakážeme žiadanie informácie od občana, ak ktorákoľvek štátna inštitúcia má túto informáciu.
 • Obmedzíme mieru korporativizmu.
 • Zefektívnime a zoštíhlime proces rokovania vlády.
 • Z európskej legislatívy, ktorá bude zaťažujúca alebo obmedzujúca, preberieme len nevyhnutné minimum.
 • Zavedieme princíp, podľa ktorého nedodržanie lehoty zo strany úradu bude zakladať právo občana na vrátenie poplatku.

 

Rómske osady a marginalizované komunity

 • Uzákoníme samostatnú legislatívnu normu o sociálne odkázaných spoločenstvách (SOS), ktorá by definovala SOS a stanovila priority v riešení ich problémov.
 • Posilníme prevenciu, podporu centier pre sociálne slabšie a rizikové deti, kombináciu sociálnej práce a voľnočasových aktivít + podporu programov rodinnej asistencie a práce s rodičmi.
 • Posilníme motiváciu pracovať, zjednotíme  a zjednodušíme pravidlá sociálnej podpory s cieľom zmenšiť priestor na jej zneužívanie (napr. detailnejšie pravidlá zavedenia inštitútu osobitného príjemcu) a tiež zvýšime jej motivačné efekty k spoločensky žiadúcemu konaniu (napr. školská dochádzka a povinná zdravotná starostlivosť pre deti) vrátane opätovného podmienenia poberania dávok návštevou školy.
 • Vytvoríme pozitívne motivačné nástroje, aby deti z extrémne chudobných rodín mohli pokračovať v štúdiu aj na strednej škole (štipendiá pokrývajúce všetky náklady).
 • Budeme rozvíjať projekt nultých ročníkov základných škôl a asistentov, ktorý sa osvedčil už v minulosti.
 • Uzákoníme dvojročnú povinnú predškolskú dochádzku pre deti z SOS tam, kde sa nachádza komunitné centrum alebo tam, kde sú na realizáciu povinnej predškolskej výchovy vytvorené iné podmienky.
 • Odstránime motivácie k zaraďovaniu detí z SOS do špeciálnych škôl bez dôvodu a testy školskej zrelosti budeme robiť aj v rómčine.
 • Presunieme odborný personál pedagogicko-psychologických poradní do prostredia štandardných základných škôl.
 • Upravíme vzťah k pozemkom, na ktorých stoja osady SOS do majetku obce a podporíme prísun investícií do základnej infraštruktúry (kanalizácia, vodovody, elektrické rozvody, cesty).
 • Zavedieme pravidlo, že nárok na byty v rámci výstavby v SOS komunitách z eurofondov vznikne len tomu obyvateľovi SOS, ktorý sa úspešne zapojí do integračných programov. Nárok na byt zanikne, ak sa prestane zúčastňovať integračných programov.
 • Podporíme aktivity charity, mimovládnych organizácií, kresťanských spoločenstiev, ktoré majú najlepšie výsledky v tejto oblasti, najmä z EÚ fondov.
 • Zavedieme pilotný projekt E-pay kariet pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
 • Rozvinieme účinnejšiu ochranu proti drobnej kriminalite posilnením počtu policajtov v problematických oblastiach vrátane pochôdzkárov, zároveň budeme budovať dôveru rómskej komunity k inštitúciám štátu (integrácia Rómov do Policajného zboru a pod.).
 • Zavedieme štatistiky viacerých ukazovateľov (vzdelanie, zdravotný stav, kriminalita) podľa príslušnosti k SOS.
 • Zvýšime vymáhateľnosť legislatívy, najmä v boji proti úžere a majetkovej kriminalite.
 • Dobudujeme siete komunitných centier a komunitných pracovníkov v SOS.

 

Regionálna politika

 • Zavedieme zjednodušený a transparentný prístup k eurofondom, projektová dokumentácia schválených projektov (vrátane uvedenia spracovateľa dokumentu a členov komisií) bude verejne dostupná (na webovom portáli príslušného ministerstva).
 • Uskutočníme analýzu čerpania a návrh opatrení na zefektívnenie čerpania eurofondov.

 

Kompetencie ministerstiev

 • Kompetencie ministerstva životného prostredia obnovíme v pôvodnom  rozsahu. 
 • Kompetencie ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja ponecháme  rozdelené tak, ako o tom rozhodla predošlá vláda, s výnimkou kompetencií v oblasti cestovného ruchu, ktoré prejdú z ministerstva kultúry na ministerstvo hospodárstva. 

 

2.      Ministerstvo financií

 • V priebehu volebného obdobia zastavíme nárast zadlžovania budúcich generácií a budeme klásť dôraz aj na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
 • Postupne budeme znižovať deficit verejných financií a strednodobo smerovať Slovensko k vyrovnanému rozpočtu.
 • Budeme pokračovať v dlhodobom trende znižovania miery štátneho prerozdeľovania.
 • Dôslednejšie prehodnotíme oprávnenosť výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy  a budeme racionalizovať verejné investície.
 • Predložíme ústavný zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte v strednodobom horizonte.
 • Predložíme ústavný zákon o fiskálnom pravidle pre hrubý verejný dlh.
 • Verejné financie budú skutočne verejné, budú povinne zverejňované v prehľadnej a porovnateľnej štruktúre.
 • Zavedieme pravidlá na obmedzenie schvaľovania legislatívnych a iných návrhov s negatívnym dopadom na verejné financie.
 • Prerátame skutočnú výšku dlhu a pripravíme reakciu pre rôzne, aj najhoršie alternatívy.
 • Budeme pokračovať v reforme správy verejných financií.
 • Nebudeme zvyšovať celkové daňové zaťaženie, zachováme  rovnú daň a nebudeme zvyšovať jej sadzbu.
 • Nebudeme zavádzať žiadne nové dane, ak to pre Slovensko nebude vyplývať z medzinárodných záväzkov voči Európskej únii a nebudeme súhlasiť s európskou daňovou harmonizáciou.
 • Zjednotíme výber daní, odvodov a ciel a jednotné miesto na výber daní a odvodov, ktorými budú reformované súčasné daňové úrady.
 • Zjednodušíme daňové priznania a iné výkazy.
 • Zavedieme spoločné ročné zúčtovanie dane z príjmu a odvodov.
 • Urobíme audit výnimiek v zákone o daniach z príjmov s cieľom čo najväčší počet takýchto výnimiek zrušiť.
 • Preskúmame možnosť zníženia dane z nafty na minimum požadované Európskou úniou.
 • Znížime strop možného  navýšenia  dane z pozemkov z 20 násobku na 5 násobok  ročnej  najnižšej sadzby dane.
 • Zjednodušíme poplatkový systém.
 • Zrušíme kolky a zavedieme povinnosť každého úradu, aby prijímal platby v hotovosti, platobnými kartami alebo formou bankového prevodu.
 • Presadíme zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom znížiť odvodové zaťaženie. Zavedieme odvodový bonus za predpokladu fiskálnej neutrality a zohľadnenia dopadov na marginalizované skupiny.
 • Presunieme odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedieme superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy.
 • Posilníme vlastné príjmy územnej samosprávy.
 • Zavedieme presnejšie a prísnejšie pravidlá pre samosprávy, ktoré by zabránili ich  nadmernému zadlžovaniu a zabezpečíme doriešenie legislatívy pre obce, na ktoré bola uvalená nútená správa.
 • Zásadne zvýšime efektívnosť vymáhania pohľadávok štátu jednotným koordinovaným postupom v gescii ministerstva financií.
 • Zavedieme nový systém správy štátneho nehnuteľného majetku (bude sa platiť nájomné, prebytočný majetok sa odpredá elektronickou aukciou).
 • V oblasti hazardných hier vrátime právny stav pred rok 2009.

 

 

3.      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

 • Zavedieme kombináciu práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných (medzitrh práce).
 • Zvýšime motiváciu zamestnávať dlhodobo nezamestnaných „odvodovými prázdninami“.
 • Zastavíme plytvanie v sociálnych podnikoch a dôsledne prešetríme  a prehodnotíme ich fungovanie.
 • Spružníme trh práce.
 • Zrušíme zdravotnú pracovnú službu a ponecháme určenie podmienok zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o zamestnancov na individuálnych dohodách.
 • Opravíme Zákonník práce (pružnejšie a prorodinné pracovné vzťahy, zníženie nákladov zamestnávateľov cez súbeh výpovednej lehoty a odstupného, nadčasy po dohode so zamestnancom, vzťah odborov a zamestnaneckých rád), obmedzíme privilégiá odborov, umožníme uzatvárať dobrovoľné vzájomné dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na riešenie operatívnych zmien pracovných podmienok).
 • Zrušíme možnosť rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa.
 • Zavedieme konkurenciu pre štátne služby zamestnanosti.
 • Obnovíme sociálne štipendiá pre deti na základných školách diferencované podľa prospechu.
 • Prehodnotíme inštitút osobitného príjemcu všade tam, kde nespĺňa účel.
 • Výraznejšie previažeme poberanie dávky v hmotnej núdzi s výkonom aktivačnej činnosti.
 • Zavedieme flexibilnejšie rodičovské dovolenky.
 • Rozšírime a skvalitníme služby pre rodičov s deťmi (napríklad mikroškôlky, dotovanie opatrovateliek z medzitrhu práce a pod.).
 • Rozšírime nárok na získanie štátnej bonifikácie hypoték pre mladých.
 • Podmienime poberanie rodinných dávok starostlivosťou o deti.
 • Zásadne zmeníme priority v štátnej podpore bývania (štartovacie byty, zatepľovanie, ohrozená mládež).
 • Odstránime diskrimináciu rodičov pri rodičovskom príspevku bez fiskálnych dôsledkov a umožníme rodičom vykonávať zárobkovú činnosť.
 • Zavedieme minimálny garantovaný dôchodok vo výške životného minima ako súčasť zásadnej reformy odvodového systému.
 • Preskúmame a prehodnotíme systém valorizácie dôchodkov s cieľom zvýšiť solidaritu a odstrániť diskrimináciu a deformácie.
 • V rámci posilnenia stability dôchodkového systému odstránime deformácie, ktoré v 2. dôchodkovom pilieri spôsobila súčasná vládna koalícia (podmienky nároku na dôchodok z 2. piliera, povinnosť sporenia v 2. pilieri, podmienky zhodnocovania úspor, otvoriť systém pre vstup nových sporiteľov a pod.).
 • Zakážeme súbeh dôchodku a mzdy pri zamestnaní v orgánoch verejnej a štátnej správy mimo volených funkcií.
 • Zrovnoprávnime poskytovateľov sociálnych služieb a odstránime diskrimináciu neverejných poskytovateľov, čo bude garantovať právo klienta vybrať si poskytovateľa sociálnych služieb.
 • Zavedieme účinnejšiu pomoc obetiam násilia.
 • Posilníme legislatívu o bezbariérovej výstavbe budov a vytvorenie bezbariérovej komunikácie a informovanosti verejných inštitúcií.
 • Zvýšime mieru integrácie a inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím, zabezpečíme dostupnosť tlmočníckych služieb, budeme diskutovať o kodifikácii posunkového jazyka, posilníme služby verejnoprávnych médií, zabezpečíme podporné služby a centrá pre študentov na školách a vytvoríme sieť integrovanej starostlivosti o deti.
 • Zadefinujeme sankcie za nedoržiavanie zákona o sociálnoprávnej ochrane.
 • Zabezpečíme, aby sa deti do veku 6 rokov umiestňovali výlučne do rodinného prostredia.
 • Zjednotíme podmienky výkonu zamestnania profesionálnych rodičov a zavedieme inštitút špecializovaného profesionálneho rodičovstva detí so zdravotným postihnutím.
 • Dobudujeme siete terénnych sociálnych pracovníkov (aj z prostriedkov EÚ) a zameriame ich aj na prácu s biologickou rodinou dieťaťa za účelom sanácie rodiny.
 • Sfunkčníme a urýchlime medzištátnu adopciu v prospech detí.
 • Sprísnime posudzovanie presunov maloletých medzi domovmi.
 • Presunieme reedukačné domovy pod rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Zjednotíme systém kompenzácií pre zdravotne postihnutých v rezorte zdravotníctva a sociálnych vecí.
 • Vytvoríme podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva, vrátane definovania štatútu dobrovoľníka.
 • Predĺžime materskú dovolenku a zvýšime materský príspevok v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.
 • Zvýšime daňový bonus o 100 % do 6 rokov na každé dieťa v závislosti od možností verejných financií a reformy odvodov.

 

 

4.      Ministerstvo zdravotníctva

 • Zrušíme povinnosť vystavovania odporúčacích lístkov k špecialistom.
 • Zavedieme elektronickú kartu poistenca na zefektívnenie administratívy a starostlivosti o pacienta v rámci projektu e-health.
 • Zavedieme strop pre platby za lieky u lekára alebo pre seniorov a zdravotne postihnutých.
 • Zlepšíme podmienky opatrovania ťažko chorých pacientov v domácej starostlivosti.
 • Posilníme prevenciu a motiváciu k nej vrátane vytvorenia celoštátnych preventívnych programov: Rodič a dieťa, Starostlivosť o seniorov, Onkologický program, Srdcovocievny program a Program mentálneho zdravia bez nároku na dodatočné rozpočtové zdroje.
 • Zabezpečíme šetrenie zdrojov prostredníctvom sústredenia sa na lepšiu diagnostiku pred necielenou terapiou.
 • Zavedieme bonus pri platbách na zdravotné poistenie pre dospelých obyvateľov, ktorí nevyčerpali zdravotnú starostlivosť.
 • Zanalyzujeme zavedenie výpisov vyčerpanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa by povinne zaslala každému poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, 1x ročne výpis úhrad za vyčerpanú starostlivosť.
 • Zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia. Tento bude rovnaký pre všetkých a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude povinná zabezpečiť.
 • Znížime bariéry pre vstup nových subjektov na trh poskytovateľov zdravotného poistenia.
 • Vrátime poisťovniam možnosť tvorenia zisku za presne stanovených podmienok, tak, aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií. Poisťovne musia vyvíjať tlak na poskytovateľov zdravotníckych služieb smerom k efektivite a ku kvalite, pričom musia chrániť záujem svojho poistenca – pacienta.
 • Umožníme poisťovniam pripoistenie, ktoré bude pokrývať úhrady nad rámec zákonného nároku ako aj nadštandardné služby.
 • Zvážime zvýšenie percenta poistného, ktoré nebude predmetom prerozdeľovania.
 • Rozšírime kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov o kritérium zdravotného stavu jednotlivca so zahrnutím finančne náročných výkonov.
 • Vrátime nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 • Zavedieme zrozumiteľný systém merania kvality a akreditáciu poskytovateľov vrátane nemocníc.
 • Dáme všetkým nemocniciam právnu formu obchodných spoločností a umožníme transformáciu neziskových organizácií na akciové spoločnosti.
 • Zrovnoprávnime financovanie nemocníc spolu so zavedením platby za diagnózu (DRG systém).
 • Doriešime minimálnu sieť špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnú starostlivosť (prehodnotenie siete zdravotnej starostlivosti a reštrukturalizácie siete poskytovateľov). 
 • Protimonopolný úrad bude musieť oveľa účinnejšie zakročovať proti prípadným kartelovým dohodám poskytovateľov a zároveň aj poisťovní pri rokovaniach o cenách.
 • Na prevádzku RZP a RLP budeme vyhlasovať verejné obstarávanie. Rozdelíme výberové konania tak, aby nedochádzalo k súčasnému výberu všetkých poskytovateľov. Udeľovanie licencií na rýchlu zdravotnú pomoc sa musí udiať formou elektronickej aukcie.
 • Zavedieme grantový systém do vedy a výskumu v oblasti zdravotníctva.
 • Vláda sa bude zaoberať rozsahom povinného očkovania detí.

 

5.      Ministerstvo pôdohospodárstva

 • Budeme podporovať maximálnu mieru finalizácie výroby a tým aj tvorbu vyššej pridanej hodnoty.
 • Naďalej budeme podporovať ekologické poľnohospodárstvo.
 • Zlepšíme využitie produkčnej schopnosti vidieka s ohľadom na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností a rozvoj agroturistiky.
 • Vytvoríme verejne kontrolovateľný a transparentný systém poskytovania podpôr na základe  prísnej kontroly efektivity vynaložených zdrojov.
 • Zamedzíme selektívnemu zvýhodneniu zahraničných investorov v pôdohospodárstve.
 • Zrušíme poplatok za vyňatie pôdy z pôdneho fondu.
 • V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ budeme presadzovať plošné zrušenie poľnohospodárskych dotácií. V záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov sa budeme dovtedy snažiť dosiahnuť nediskriminačné podmienky.
 • Budeme riešiť nerovnosti v reťazci prvovýrobca – spracovateľ – obchod na úrovni EÚ.
 • Zrušíme zbytočne prísne predpisy a kvóty, obmedzujúce farmárov a potravinárov, tak európskych aj idúcich nad rámec legislatívy EÚ a vyrovnáme rozsah kontroly domácich potravín s rozsahom kontroly dovážaných potravín.
 • Prispôsobíme legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam v iných členských štátoch EÚ rozšírením o všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej bezchybnosti.
 • Zvýšime efektívnosť a dôkladné kontroly potravinového reťazca z hľadiska bezpečnosti potravín.
 • Posilníme vlastnícke práva k pôde.
 • Zavedieme jasné pravidlá pre vzťahy medzi ochranou prírody a vlastníkmi.
 • Uskutočníme systematickú zmenu riešenia reštitúcií, náhradný pozemok bude možný len v katastri, kde pôvodný nárok vznikol a v ostatných prípadoch sa uskutoční finančné vysporiadanie.
 • Urýchlime dokončenie  ROEP (Registra Obnovenej Evidencie Pozemkov) a procesu pozemkových úprav (scelenie pozemkov, ako aj ich priestorové a funkčné usporiadanie), zefektívnime evidenciu a podporu podmienok pre existenciu jasného vlastníctva  (jeden vlastník, jeden kataster, jeden list vlastníctva).
 • Budeme riešiť usporiadanie vlastníctva pozemkov a lesov známych i neznámych vlastníkov, aj lesov s najvyšším stupňom ochrany.
 • Zabezpečíme efektívne spravovanie štátnej lesnej pôdy, napríklad využívaním metódy verejnej súťaže a aukcií pri obchodnej činnosti podniku Lesy SR s cieľom dosiahnutia najvyšších cien pri predaji dreva.
 • Zrušíme obmedzenie vjazdu cyklistov na lesné cesty.
 • Zásadne obmedzíme vedecko-výskumnú kapacitu v rezorte tak, aby nevyhnutné expertné a analytické činnosti boli v rezorte zachované.
 • Znížime počet rozpočtových a príspevkových organizácií s cieľom odstránenia duplicít a zbytočných činností.
 • Preskúmame možnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z ROP a Programu rozvoja vidieka na vyššie územné celky a prípadne prehodnotíme mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.
 • Zlepšíme funkčnosť melioračných a závlahových systémov tam, kde bude zaručená ich efektivita. 

6.      Ministerstvo životného prostredia

 • Obnovíme Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Zastavíme výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov.
 • Podporíme takú zonáciu chránených území, teda aj Tatier, ktorá umožní rozvoj turizmu, ale neohrozí chránené biotopy.
 • Dáme samospráve právomoc rozhodovať o ťažbe a spolurozhodovať o skládkach a zásadne zvýšime účinnosť boja proti čiernym skládkam.
 • Zavedieme centrálny register územnoplánovacích dokumentácií, tento bude zverejnený na internete a pravidelne aktualizovaný.
 • Prehodnotíme rozsah chránených území  podľa možností spoločnosti a ekonomickej situácie krajiny. Stanovíme pravidlá obmedzenia vlastníckych práv vo vzťahu k pozemkom.
 • Zmeníme slovenskú legislatívu tak, aby bola zabezpečená účasť verejnosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia v duchu Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám.
 • Zásadné zvýšime účinnosť boja proti čiernym stavbám.
 • Určíme kritériá transparentného rozdelenia kvót CO2 vo verejnom záujme.
 • Z fondov EÚ podporíme ekologizáciu lesnej výroby.
 • Prehodnotíme rozsah a mieru poplatkov a odvodov v oblasti ŽP.
 • Prehodnotíme environmentálnu politiku v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Navrhneme protipovodňové opatrenia spôsobom, ktorý umožní udržať vodu v prírode a zníži následky povodní. Vypracujeme stratégiu protipovodňových opatrení na Slovensku, na dobudovanie protipovodňových systémov využijeme hlavne štrukturálne fondy EÚ, a tiež v rámci regionálnej spolupráce so susednými krajinami s využitím programov Východného partnerstva EÚ. Zabezpečíme trvalú údržbu malých vodných tokov na územiach ohrozených povodňami a objasníme ich správcovstvo.
 • Uskutočníme reformu organizácií vodného hospodárstva zameranú na racionalizáciu výkonov a služieb.
 • Po analýze dopadov pripravíme možnosť zrušenia recyklačného fondu.

 

 

7.      Ministerstvo kultúry

 • Budeme podporovať národné  kultúrne inštitúcie a alternatívne formy umenia.
 • Zachováme a obnovíme pamiatky kultúrneho dedičstva a to najmä efektívnym využitím príslušných európskych fondov.
 • Zavedieme „bezplatné dni“ vo všetkých štátnych múzeách, galériách a kultúrnych ustanovizniach pre deti do 18 rokov, študentov VŠ, dôchodcov a ľudí so zdravotným postihnutím.
 • Vymaníme grantový systém spod politického vplyvu ministerstva kultúry a spod netransparentného vplyvu záujmových skupín.
 • Posilníme decentralizáciu v kultúre, vrátane prehodnotenia dnešnej zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, okrem postavenia menšinovej kultúry.
 • Ochránime zachovanie identity každej národnostnej menšiny na Slovensku, rozvíjanie ich vzdelávacieho systému a systému kultúrnych a spoločenských inštitúcií.
 • Posilníme postavenie knižníc využívajúcich súčasné možnosti internetu ako centier vedomostí a poznania.
 • Otvoríme celospoločenskú diskusiu na tému financovania cirkvi.
 • Prijmeme zákon o transparentnom, stabilnom a spravodlivom financovaní národnostnej kultúry menšín.
 • Zmeníme dvojpercentnú dodatočnú daň pre umelcov na príspevok vyberaný na dobrovoľnej báze a transformujeme umelecké fondy na nadácie.
 • Zrušíme koncesionárske poplatky a  verejnoprávne médiá budeme financovať na základe fixného, zákonom garantovaného percenta z výdavkov štátneho rozpočtu.
 • Uskutočníme transformáciu médií verejnej služby tak, aby sa stali verejnoprávnymi a slúžili občanom.
 • Odštátnime Tlačovú agentúru SR a zrušíme Radu TASR.
 • Upravíme tlačový zákon, najmä zrušenie práva na odpoveď pre verejných činiteľov.
 • Budeme komplexne riešiť jednotný systém označovania televíznych programov, vrátane zavedenia časovej opony (napríklad od 6.00 do 20.00) pre programy označené ako nevhodné do veku 15 rokov.
 • Posilníme na medzinárodnej úrovni lepšiu ochranu detí pred nástrahami internetu (šikana, násilie, obťažovanie, pornografia).
 • Každý rok budeme mať jednu národnú kultúrnu prioritu.
 • Odstránime nezmyselné reštrikcie a obmedzenia v zákonoch týkajúcich sa národnostných menšín.

 

 

8.      Ministerstvo školstva

 • Zvýšime výšku finančných zdrojov do školstva, ale tieto zdroje budú podmienené zmenou pravidiel smerom k tlaku na kvalitu, transparentnosť finančných tokov a efektívnosť ich využívania.
 • Zabezpečíme zmenu obsahu výučby, od memorovania k schopnosti získavať a využívať informácie a k tvorivosti, vrátane zvýšenia autonómie škôl a posilnenia nezávislého externého testovania.
 • Vytvoríme a zavedieme systém povinného interného a externého hodnotenia kvality vzdelávania základných a stredných škôl.
 • Budeme postupne zavádzať angličtinu ako povinný cudzí jazyk, budeme podporovať výučbu v cudzích jazykoch a prípravu koncepcie zabezpečujúcej kontinuálne vzdelávanie v cudzích jazykoch.
 • Skvalitníme výuku slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským (zmena metodiky).
 • Zrušíme monopol štátu na učebnice, otvoríme trh s učebnicami, vytvoríme podmienky pre umiestnenie učebníc na internete, zavedieme verejný Národný register učebníc vedený Ministerstvom školstva SR.
 • Zvýšime priemerný plat učiteľa nad priemernou mzdou v regióne a prehodnotíme dnešný systém kariérneho rastu učiteľov.
 • Zavedieme povinnosť každého zriaďovateľa uhradiť prípadnú stratu z hospodárenia školy na konci každého finančného roka.
 • Dáme školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z hospodárskej či akejkoľvek inej činnosti podľa vlastného uváženia.
 • Zavedieme financovanie športových klubov, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti a centier voľného času prostredníctvom voľnočasových poukazov a zavedieme ich centrálnu evidenc