Vývoz snehu do korýt vodných tokov“ – oznámenie obecným a mestským úradom.

17.02.2012 00:49

 

 

Interné oznámenie hovorcovi, SVP, š.p, Banská Štiavnica

 

Vec: „Vývoz snehu do korýt vodných tokov“ – oznámenie obecným a mestským úradom. 

 

V súvislosti z možným vývozom snehu do korýt vodných tokov pri čistení obecných komunikácií a verejných priestranstiev Vás upozorňujeme, že za súčasného poveternostného stavu a  minimálnych prietokov, keď sú dná vodných tokov zamrznuté úplne alebo čiastočne, SVP, štátny podnik nesúhlasí s umiestňovaním snehu do prietočných profilov korýt.

Pokiaľ by obce, prípadné iné právnické alebo fyzické osoby nerešpektovali stanovisko správcu toku, došlo by k porušeniu zákona číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, nakoľko prebytočný sneh z intravilánov miest a obcí umiestnených do korýt by mohol vyvolať povodňovú situáciu, povodňou ohrozené územie, pretože by došlo k vytvoreniu prekážky vo vodnom toku, ktorá by obmedzila plynulý odtok povrchových vôd, prípadne by dočasne došlo k zamedzeniu prirodzeného odtoku z očakávaného topenia sa snehu po oteplení.

Taktiež by došlo k porušeniu zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, pretože aj tento zákon chápe umiestnenie prebytočného snehu do toku ako prekážku v toku, ktorá by zhoršila odtokové pomery.

S pozdravom

                                                                                                 Ing. Róbert  H o k

                                                                                            riaditeľ Správy povodia horného Váhu

Co: SPHV Rbk, TÚ

       SPHV Orava

       SPHV Liptov

       SPHV Turiec