Volebné programy 2010

Nechce sa Vám čítať volebné programy všetkých strán? Tu je sedem hlavných oblastí a základné programy všetkých desiatich kandidátov.

 
Ekonomika---------------------------------------
 Smer-SD

 Sľubuje, že zachová 19 percentnú sadzbu dane z príjmu právnických osôb. Zároveň navrhne oslobodiť malé podniky do 15 zamestnancov a čistým obratom do 50 tisíc € od povinnosti zostavovať ročné účtovné závierky. 

  SDKÚ-DS

 So zadlžovaním Slovenska chce skoncovať vďaka výraznému obmedzeniu korupcie a lepšiemu podnikateľskému prostrediu. Sľubuje, že zjednotí výber daní, ciel a odvodov. Zavedie odpočítateľnú položku z platenia odvodov.

  KDH

 Sľubuje strop pre verejný dlh na úrovni 45 % HDP. Zavedie paušálnu daň z príjmu a paušálny poplatok sociálneho poistenia pre veľmi malé podniky s ročným obratom nižším ako 6 000 eur a pre malé podniky s obratom do 12 000 eur.

  ĽS-HZDS

 Tvrdí, že zachová daň z príjmu pre právnické aj fyzické osoby na úrovni 19 percent. V hre je aj možnosť jej zníženia v prípade, ak to umožní vývoj verejných financií. Garantuje stabilný vývoj cien, zasadí sa za zníženie úrokov pre občanov s najnižšími príjmami v bankách.

  SaS

 Chce zlúčiť dve sadzby DPH na 18 %, nahradiť odvody jedným solidárnym vo výške 9 % a rovnakým zdravotným poplatkom. Plánuje prijať zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte do roku 2014, zredukovať zamestnancov centrálnej banky o polovicu. Chce zrušiť ministerstvo dopravy, zlúčiť ministerstvo práce so zdravotníctvom a školstvo s kultúrou.

  Most-Híd

 Plánuje zníženie výšky a zjednotenie výberu odvodov. Podporuje rovnú daň z príjmu a chce jej zníženie na 17 percent v prípade, ak to ekonomika zvládne. Chce zmeniť obraz Slovenska, ako krajiny s najvyššou dlhodobou nezamestnanosťou v EÚ.

Únia

 Chce návrat k paušálnej dani pre živnostníkov a vytvoriť 15- tisíc nových pracovných miest. Zruší povinné odvody pre živnostníkov v prípade nulových príjmov a minimálnu mzdu. Je zrušenie koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávne médiá.


  

 Sociálna oblasť---------------------------------------

 Smer-SD

 Zmení vianočný príspevok na čiastočnú trinástu penziu. Systémom odpočítateľných položiek zvýši solidaritu nadštandardne zarábajúcich ľudí. Kde to finančná situácia umožní, rozšíri zníženú sadzbu DPH. Tvrdí, že udrží súčasnú podobu Zákonníka práce.

 SDKÚ-DS

 Tvrdí, že presadí predĺženie materskej z 28 týždňov na jeden rok a materský príspevok na úrovni 100% čistého platu. Zavedie flexibilné čerpanie rodičovskej dovolenky. Umožní, aby rodina nemusela splácať istinu hypotéky dva roky po narodení dieťaťa.

  KDH

 Chce od daní oslobodiť investície rodín do budúcnosti ako vzdelanie, výchovu či sporenie. Zvýši daňový bonus o 100 % do 6 rokov na každé dieťa. Sľubuje daňové, resp. odvodové prázdniny pre novomanželov po dobu prvého roku manželstva.

  ĽS-HZDS

 Zníži odvody, zvýši prídavky na deti minimálne o 50 percent. Tvrdí, že zvýši jednorazový príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 1 000 €, druhého na 1 500 € a tretieho na 2 000 €.

 SaS

 Chce posilniť legislatívu o bezbariérovej výstavbe verejných budov tak, aby bola záväzná. Plánuje naviazať detské prídavky na školskú dochádzku a nahradiť Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity tretím štátnym tajomníkom rezortu sociálnych vecí.


 Most-Híd

 Podporuje vytváranie rovnosti šancí žien aj prvky pozitívnej diskriminácie Rómov. V záujme ochrany obetí domáceho násilia plánuje rozširovanie siete poradenských centier, azylových domov či pomocných zariadení pre týrané ženy.

  Únia

 Plánuje šrotovné na byty - nové byty bez DPH, zvýšenie rodičovského príspevku o 100 € či zvýšenie minimálnej výšky príspevku počas materskej dovolenky. A to na 70% priemernej mzdy. Chce zavedenie desaťdňovej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa.

  

 Zdravotníctvo---------------------------------------


 Smer-SD

 Sľubuje, že zachová zdravotníctvo ako verejnú službu, a nie ako podnikateľskú činnosť s cieľom vytvoriť zisk. Zotrvá na zákaze zisku pre zdravotné poisťovne a začne dostavbu celoslovenského komplexu Rázsochy.

 SDKÚ-DS

 Strana sľubuje, že zruší odporúčacie lístky potrebné na vyšetrenie u špecialistov. Tvrdí, že zavedie jasne definované maximálne čakacie doby na jednotlivé zdravotnícke úkony.

  KDH

 KDH chce pripraviť víziu zdravotníctva do roku 2020, zároveň chce postupne znižovať aj povinné odvody. Hnutie sľubuje aj maximálne obmedzenie poplatku, ktoré môžu dať z príjmu penzisti a telesne postihnutí. Má ísť o dve percentá.

  ĽS-HZDS

 Platby za poistencov štátu na zdravotné poistenie zvýši minimálne na 5 % z vymeriavacieho základu. Prehodnotí poplatky za prednostné ošetrenie tak, aby sa uskutočňovalo po ordinačných hodinách. Zruší čiastočnú úhradu za lieky u detí do 6 rokov a dospelých nad 70 rokov veku. Ročný finančný limit doplatkov bude 150 €.

  SaS

 Chce zjednodušiť vstup nových poisťovní na trh. A to znížením minimálneho základného imania na milión eur. Presadzuje vznik lokálnych zdravotných poisťovní a zrušenie zákazu zisku vtedy, ak nemajú záväzky po lehote splatnosti. Chce zrušiť výmenné lístky a zaviesť ročné výpisy o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

  Most-Híd

 Tvrdí, že pri voľbe lekára a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti treba vytvoriť trhové podmienky, aby priestor dostali hlavne takí lekári, ktorým pacienti dôverujú. Podporuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť pri liečbe cukrovky.


 Únia

 Plánuje zavedenie bonusu pre pacienta. A to na základe reálneho čerpania zdravotnej starostlivosti. 

  

 Školstvo---------------------------------------

 Smer-SD

 Garantuje bezplatnosť denného vysokoškolského štúdia. Bude vyžadovať selekciu vysokých škôl so zameraním na vyššiu kvalitu absolventov. Sľubuje aj nové sociálne a zdravotné zabezpečenie učiteľov a pedagogických pracovníkov.

  SDKÚ-DS

 Tvrdí, že na odmeňovaní učiteľov aj financovaní škôl sa prejavia úspechy ich žiakov. SDKÚ chce, aby bola škola otvorená po celý deň, a to i na mimoškolské aktivity, zruší štátny monopol na učebnice a budeme mať aspoň jednu univerzitu medzi 500 najlepšími.

  KDH

 Sľubuje vytvorenie podmienok na pritiahnutie špičkových vedcov zo sveta do našich vysokých škôl a podporu nadaných študentov. Presadí zmenu nespravodlivého systému platenia za štúdium externistov.

  ĽS-HZDS

 Chce zaviesť poukážku pre žiakov prvého ročníka v hodnote 100 € na školské pomôcky a zvýšiť platy v rezorte. Je za zriadenie internátnych škôl pre rómske deti. Tvrdí, že tak budú múdrejšie a ľahšie sa uplatnia na trhu práce.

  SaS

 Chce rozvíjať projekt nultých ročníkov základných škôl a dať školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z vlastnej činnosti podľa vlastného uváženia. Presadzuje, aby mohli vzdelávacie inštitúcie legálne vyberať školné a povinnú školskú dochádzku pre štvorročné deti z chudobných rodín.

  Most-Híd

 Chce na školách pre menšiny nielen kvalitné vyučovanie materinského, ale aj štátneho. Chystá obsahovú reformu vzdelávania s dôrazom na užitočné vedomosti, menej memorovania, jazykové znalosti a informačné technológie.

  Únia

 Presadzuje zavedenie povinného predmetu informatika na prvom stupni základnej školy. Chce bezplatný internet na území celého Slovenska a povinnú výučbu anglického jazyka od prvej triedy základnej školy.


  

  

 Bezpečnosť---------------------------------------
 Smer-SD

 Chce zachovať sociálne programy pre vojakov, policajtov, hasičov a záchranárov. Bude venovať podstatne väčšiu pozornosť venovať prevencii kriminality a postaveniu poškodeného v trestnom konaní.

  SDKÚ-DS

 Zákazom platenia pokút v hotovosti chce znížiť priestor pre korupciu v polícii. Podporí masívne zavádzanie kamerových systémov nielen v mestách, ale aj v obciach s vysokou mierou kriminality.

 KDH

 Hnutie chce zvýšiť počet policajtov v uliciach. Sľubuje aj to, že sprísni výber ľudí do elitných útvarov a zvýšiť počet kamier, ktoré monitorujú kriminalitu v mestách a obciach. 

  ĽS-HZDS

 Tvrdí, že urobí poriadok s porušovateľmi zákona z rómskych osád a zasiahneme proti extrémistickým skupinám. Chce zvýšiť počet príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Podporí dobrovoľné hasičské zbory.

  SaS

 Chce vyňať pokuty z verejných rozpočtov. Tie budú sústreďované vo fonde na výstavbu dopravných ihrísk, vzdelávacie programy a kampaň zvyšujúcu bezpečnosť. Tvrdí, že zavedie bezhotovostné vyberanie pokút. Plánuje podporiť ďalšie rozširovanie NATO.

  Most-Híd

 Nevyhnutná je podľa strany ďalšia profesionalizácia polície. A to napríklad prijímaním odborníkov z oblastí práva či ekonomiky. Plánuje kariérny postup, ktorý eliminuje politicky a mocensky motivované vymenovávanie policajných funkcionárov.

  Únia

 Chce zlepšenie ochrany práv policajtov prostredníctvom policajného ombudsmana. Navrhuje zavedenie dobrovoľnej pomocnej vojenskej služby pre poberateľov sociálnych dávok vo veku od 18 do 26 rokov.


  

 Právo---------------------------------------


 Smer-SD

 Chce zachovať existenciu špecializovaných inštitúcií určených na boj proti kriminalite, osobitne korupcii, ako je napríklad špecializovaný trestný súd. Ten podľa strany vytvára podmienky na uplatňovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý bude platiť od 1. januára 2011.

 SDKÚ-DS

 Zmluvy týkajúce sa použitia verejných financií a nakladania s majetkom štátu a samospráv budú musieť byť zverejnené na internete. Inak nebudú platiť. Chce vylúčiť tzv. garážové firmy z verejných tendrov. 

  KDH

 Za kľúčový považuje účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku. V trestnom práve bude pri organizovanej a drogovej kriminalite presadzovať prepadnutie majetku pri uznaní viny páchateľa.


ĽS-HZDS

 Chce odstránenie prieťahov v súdnom konaní. A to riešením nerovnomerného obsadenia súdov, vytvorením zásad hodnotenia sudcov a systému vyhodnocovania pracovného zaťaženia. Bude presadzovať špecializáciu sudcov.

SaS

 Chce povinné zverejňovanie všetkých obchodných zmlúv verejných organizácií a zakázať im uzatváranie zmlúv, ktoré by podliehali obchodnému tajomstvu. Plánuje zaviesť minimálny počet 15 sudcov na každý súd. 

  Most-Híd

 Bude sa usilovať o zrušenie diskriminačných ustanovení zákona o štátnom jazyku. Chce zastaviť nadmerné bujnenie práva, ktoré je výsledkom prijímania veľkého počtu nekvalitných právnych predpisov a ich častých zmien. A to aj za cenu predĺženia času potrebného na ich prípravu.

 Únia

 Presadzuje zmenu volebného zákona. Volebné právo by mali ľudia už od 16 rokov, zaviedlo by sa umožnenie elektronického hlasovania. Presadzuje zníženie počtu poslancov na 99. Chce obmedzenie funkčného obdobia poslanca. A to na dve po sebe nasledujúce volebné obdobia. Regióny---------------------------------------
 

 Smer-SD

 Chce organizovať pravidelne výjazdové zasadnutia vlády do regiónov s cieľom reagovať na regionálne rozdiely a akútne sociálne otázky. A to minimálne štyrikrát do roka.  

 SDKÚ-DS

 Obnoví pravidlá pre udeľovanie investičných stimulov, ktoré zrušila súčasná vláda. Bude motivovať obyvateľov, aby podporovali vidiecku agroturistiku. Chce upraviť aj delenie kompetencií medzi štátom a samosprávou.

 KDH

 Zabezpečí spolufinancovanie rekonštrukcií električkových koľajových tratí v Bratislave a Košiciach zo štátneho rozpočtu a európskych fondov. Prehodnotí zavedenie mýta z hľadiska poplatkov a nákladov na prevádzku.

  
 ĽS-HZDS

 Domácemu turizmu chce pomôcť zavedením rekreačných poukážok. Tvrdí, že zabráni zavedeniu elektronického mýta pre osobné autá a diaľnicou prepojí Bratislavu s Košicami do roku 2013. Problematiku Rómov v regiónoch chce riešiť aj efektívnym využitím zdrojov EÚ.

  SaS

 Chce stavať približne 60 kilometrov diaľnic ročne. Úsek Bratislava – Košice plánuje dokončiť do roku 2014. Je za zvýšenie trestnoprávnej zodpovednosť žiadateľov o eurofondy, rýchlejšie vyplatenie peňazí a rozbeh projektov.

  Most-Híd

 Tvrdí, že zmení legislatívu tak, aby sa dali rýchlejšie čerpať eurofondy. Plánuje dobudovanie siete diaľnic, rekonštrukcie a zvyšovanie kapacity ciest 1. triedy. Ide hlavne o spojenie Košíc s východnou a južnou štátnou hranicou či výstavbu mostov cez Ipeľ a cez Dunaj.

  Únia

 Presadzuje zmenu územno-správneho členenia na 14+1 kraj, prepojenie západu a východu krajiny prostredníctvom superrýchleho vlaku. Podporuje projekt splavnenia rieky Váh až po Kraľovany. Chce zavedenie dovolenkových poukážok 

 

Peter Laťák | Vytvorte si svoju vizitku
 


Záznamy: 1 - 1 zo 1