Návrh VZN o podnikaní    

 

Vážení spoluobčania. Dovoľte, aby som Vám predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Babín upresňujúceho podmienky podnikania na území obce Babín. Text návrhu nariadenia nájdete na vývesnej tabuli obce, ako i na internete. Vaše pripomienky mi zasielajte na email adresu peterlatak@gmail.com, prípadne do podateľne OcÚ Babín, alebo telefonicky na 0907860944, alebo 0905569465, alebo osobne v kancelárii. 

 

S úctou starosta Laťák

 

 

VZN-o-určovaní-pravidiel-času-predaja 02 2011 BABIN