Dôvody údajného referenda v Babíne

 

 

                                                                                                                                                               

 

HISTÓRIA SA OPAKUJE

 

Dňa 15.3. 44 pred Kristom senátori rímskeho senátu vrazili každý jeden dýku do Júlia Cézara. Cézar povedal:

„Et tu Brute!“  Aj ty Brutus!

Dňa 24.02.2012 siedmi poslanci Obecného zastupiteľstva v Babíne jedenástimi nepravdami krivo obvinili starostu obce Babín, a na základe týchto krivých obvinení vyhlásili referendum na jeho odvolanie. Svojím hlasovaním pravdepodobne každý z nich  porušil starostovo ústavné pasívne volebné právo.

 

Ja ako starosta sa riadim svojím sľubom, ktorý som dal verejnosti po mojej právoplatnej voľbe za starostu obce Babín, ktorý od vtedy verejne stojí tu: https://peterlatak.webnode.sk/vdak-a-zavazok/

 

Hlavným mottom môjho sľubu bolo je a bude rímske pravidlo, ktoré som sa naučil od Saleziánov na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne:

 

“ Serva ordinem et ordo servabit te!“

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba.

 

 

 

 

S T A V    V E C Í 

 

Na základe rodného listu z 01/09/1977  číslo 770901/7679 fyzická osoba Peter Laťák nadobudla práva platné v ČSSR aktom narodenia v  Dolnom Kubíne matke Helene Laťákovej rodenej Siváňovej.

 

Na základe zákona 460 z roku 1992 - Ústava Slovenskej republiky, prešli na fyzickú osobu, vtedy  vo veku 15 rokov,  Petra Laťáka, všetky práva zakotvené v tomto zákone, teda aj pasívne volebné právo vyplývajúce fyzickej osobe Petra Laťáka z článku 30 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 bod 4), kde občan Peter Laťák nadobudol právo mať za rovnakých podmienok prístup k voleným verejným funkciám. 

 

Na základe výsledkov komunálnych volieb v roku 2010 v obci Babín bol za starostu obce Babín právoplatne zvolený Mgr. Laťák Peter.   Viď prílohu č. D1, osvedčenie o voľbe starostu z 27/11/2010.  

 

Dňa 24/02/2012 sa Obecné zastupiteľstvo v Babíne uznieslo na uznesení o vyhlásení miestneho referenda v obci Babín. Viď príloha č. D25, osved čená kópia rukopisu navrhovateľky Vlžákovej Terézie.

 

Toto uzneseníe Obecného zastupiteľstva predpokladane nespĺňa podmienky ustanovené § 13a odsekom 3 písmenom a) bodom 2 : "hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu".

 

Hlasovaním za toto uznesenie /strana 21 overovateľmi podpísanej zápisnice / poslanci: Terézia Vlžáková, Adamica František, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Babinská Blanka, Ištván Jozef a Kubasová Oľga pravdepodobne neoprávnene zasiahli do zákonom chráneného práva na pasívne volebné právo starostu obce Babín Mgr. Laťáka Petra zakotvené v článku 30 zákona 460/1992.

 

 

 

D ô v o d y     Ú D A J N É H O  R E F E R E N D A 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  I.

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne
Adamica František

 

 

„Nespolupráca  starostu s poslancami OZ je porušením zákona 369/90 Zb.“

 

Zákon 369/90 Zb. nepozná pojem „nespolupráca“ a rovnako nepozná ani ekvivalenty pojmov „nespolupráca, nekooperácia starostu s poslancami OZ“ ani významové ekvivalenty tohto druhu. Nie je pravdou, že „nespolupráca“ starostu s poslancami je porušením zákona 369/90 Zb.  Zákon 369/90 Zb.  pozná len pojem „spolupráca“ a to v § 20, kde pojednáva o spolupráci obcí.  Vyjadrenie p. poslanca Adamicu Františka je krivým obvinením starostu obce Mgr. Laťáka Petra o to viac, že starosta sa dokázateľne snažil opakovane pozývať poslancov a riaditeľa školy na individuálne  neoficiálne pracovné stretnutia „čaj, kávu – posedenie so starostom“ /23.04.2011 a 04.01.2012/ a dostavili sa vždy len poslanec  p.Vraňák a p. Hrbková a jeden krát /23.04.2011 /poslanec p. Bukovský. Viď prílohy D2a až D2i osvedčené kópie pozvánok starostu voči poslancom na pracovné stretnutie zaregistrované v registratúre OcÚ, ako i čestné prehlásenie doručovateľov o doručení pozvánok, príloha D3.

 

D2A - pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslankyňu OZ Babín p. Vlžákovú Teréziu z 20/04/2011 - poslankyňa neprišla na stretnutie so starostom!

D2B - pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslankyňu OZ Babín p. Hrbkovú Žanetu z 20/04/2011 - poslankyňa prišla na stretnutie so starostom!

D2C - pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslankyňu OZ Babín p. Babinskú Blanku z 20/04/2011 - poslankyňa neprišla na stretnutie so starostom!

D2D - pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslanca OZ Babín p. Barťáka Jána z 20/04/2011 - poslanec neprišiel na stretnutie so starostom!

D2E- pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslanca OZ Babín p. Fuckuláka Milana z 20/04/2011 - poslanec neprišiel na stretnutie so starostom!

D2F -pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslanca OZ Babín p. Ištvána Jozefa z 20/04/2011 - poslanec neprišiel na stretnutie so starostom!

D2G -pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslanca OZ Babín p. Vraňáka Jozefa z 20/04/2011 - poslanec prišiel na stretnutie so starostom!

D2H -pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslanca OZ Babín p. Bukovského  Jozefa z 20/04/2011 - poslanec prišiel na stretnutie so starostom!

D2I - pozvánka na neformálne pracovné stretnutie pre poslankyňu OZ Babín p. Kubasovú Oľgu z 20/04/2011 - poslankyňa neprišla na stretnutie so starostom!

 

Dôkazom nepravdivosti tvrdenia poslanca Adamicu je aj skutočnosť, že obec Babín bola vybratá organizáciou Transparency International Slovensko ako jedna obecná samospráva na Slovensku v rámci projektu Transparentná obec, kde sa úspešne realizujú v Babíne protransparentné opatrenia / https://www.transparency.sk/obec-babin-chce-byt-prvou-transparentnou-obcou/ / Rovnako treba podotknúť, že za jednoročného pôsobenia nového starostu obec Babín získala titul Enviro Obec roka 2011 za príkladné vyčistenie obce od čiernych skládok https://www.envirooscar.sk/sk/vysledky-sutaze . Starosta obce Babín zvolal v roku 2011 obecné zastupiteľstvo až 13 krát, čo dokazuje jeho vôľu spolupracovať s poslancami a dokazuje nepravdivosť obvinenia poslanca Adamicu. Túto skutočnosť dokazujú aj bodovo obsažné  pozvánky na mnohé obecné zastupiteľstvá v Babíne, kde štandardne je prerokovávaných viac ako 30 až do 60 bodov , čo je príznakom otvoreného vedenia obce a snahy starostu spolupracovať, informovať poslancov a predkladať im všetko čo sa obecného života týka. Viď príloha D4a až D4c pozvánky na OZ z 09/09/2011, 11/11/2011, 07/12/2011. Prílohy č. D5a, D5b, D5c dokazujú, že starosta sa snaží spolupracovať s poslancami aj cez vedenie obecných rád, avšak ako dokazuje  príloha D5d – listina prítomných poslancov zo zasadnutia obecnej rady konanej dňa 20/02/2012 o 16:00 členovia obecnej rady odignorovali starostove pozvanie a oznámenie o preložení,  na čo starostu oprávňoval § 13 odsek 4 písmeno a) zákona 369/90 Zb. Ako dokazuje príloha D5f, poslankyňa Vlžáková Terézia predpokladane porušila zákon 369/90 Zb. § 13 odsek 4 písmeno a) keď bez poverenia starostu viedla zasadanie obecnej rady mimo zasadacej miestnosti OcÚ Babín, čím porušila starostove zákonom chránené právo na vedenie obecnej rady podľa zákona 369/90 Zb. § 13 odseku 4 písmena a) . Z daného vyplýva, že naopak skôr poslanci ignorujú úprimnú snahu starostu o priateľskú spoluprácu a riešia prevažne svoje individuálne politické agendy, nie veci prospešné pre verejný záujem obce. Týmto svojím konaním však nenapĺňajú  svoj zákonný sľub zakotvený v § 26 zákona 369/90 Zb.

 

 

 

 

 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  II.

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne 
Adamica František

 

„ Nedbanlivé a zavádzajúce konanie zo strany starostu, keď vie, že svojím konaním, alebo nekonaním poruší určité úlohy obce a spolieha sa na to, že sa tak nestane. Napríklad v prípade neinformovania vlastníkov pozemkov v prípade revitalizačného projektu, Úrad vlády Slovenskej republiky a obec, kedy konal bez súhlasu vlastníkov pozemkov, čo môže samotný projekt ohroziť. Neni to sranda, je tam 20 000 €, viem, že boli podané proti tomu námietky“

 

 

Nepravdivá informácia a krivé obvinenie starostu p. Adamicom.  Zmluva medzi Úradom vlády SR a obcou Babín článok II. odstavec 12 hovorí o tom, že obce potrebujú na výkon projektu súhlasné stanovisko správcu pozemku.  Viď príloha D6a, strana 4 danej zmluvy, kde sa uvádza, citujem:“ Prijímateľ dotácie sa zaväzuje, že bude projekt realizovať na pozemku iného vlastníka alebo správcu, v takom prípade sa prijímateľ zaväzuje zabezpečiť  súhlas so vstupom na pozemok.      Správcom pozemkov, ktoré sa označili pri prvotnej obhliadke bola spoločnosť Dakna a.s., ktorá osobou konateľa p. Henčela na prvom stretnutí starostu s dotknutými orgánmi súhlasila s týmto prospešným projektom, ktorý pomôže aj Dakne a.s., ako nástupníkovi JRD Babín, ako i obyvateľom obce pri ochrane ich majetku v čase povodne. Tento projekt je rovnako vo verejnom záujme obce Babín, nakoľko pôsobí preventívne vodozádržne a napomáha predchádzať nedostatku pitnej vody v lesných prameňoch nad obcou. Týmto projektom sa rovnako predíde stavom, ktoré zažíva obec Babín dnes - kedy kvôli zníženej výdajnosti prameňa obec trpí nedostatkom pitnej vody. V Kysuckom Novom Meste pre spoločnosť  Real Stav Slovakia s.r.o. 13/10/2011 vypracoval Ing. Kutlík Jozef návrh projektovej dokumentácie protipovodňových opatrení v obci Babín, viď príloha D6b.   K porušeniu zákona a hrubému zanedbaniu povinnosti zo strany starostu nemohlo v žiadnom prípade dôjsť, nakoľko neboli ukončené rozhodovacie procesy v danom projekte.  Dakna a.s. vlastní dlhodobé nájomné zmluvy s občanmi obce Babín na dané parcely a preto súhlasné stanovisko so správcom, tak ako to požadovala zmluva UV SR s obcou Babín v žiadnom prípade nebola prejavom nedbanlivého a zavádzajúceho konania zo strany starostu.  Súhlasné stanovisko spoločnosti Dakna a.s. z 15/11/2011 prikladám v prílohe pod číslom D6c Rovnako prikladám súhlasné stanoviská samostatne hospodáriacich roľníkov z katastra obce Babín, p. Babinského Františka a p. Škombára Františka, ako i súhlasné stanoviská Lesov Slovenskej republiky, súhlasné stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu / viď prílohy D6d, D6e, D6f, D6g/ a odpor proti stavebnému konaniu a územnému rozhodnutiu dvoch občanov obce Babín, ktorý bol rešpektovaný v revidovanej verzii projektovej dokumentácie  spoločnosti Real-Stav Slovakia spol.,  s r.o. /prelistuj prílohu D6b, kde predmetné parcely 13714,13720,2076 a 13721 boli z návrhu vyradené i napriek tomu, že Dakna a.s. má na tieto parcely platné nájomné zmluvy/.

Je dôležité podotknúť, že ako dokazuje príloha D6j, spoločnosť Dakna a.s. Námestovo eviduje nájomné zmluvy s odporcami. V prípade parcely 13721 má Dakna a.s. zazmluvnených všetkých vlastníkov parciel okrem odporcov, čo dokazuje aj zoznam vlastníkov v prílohe D6k, čiastočný list vlastníctva č. 1120. Z právneho hľadiska je nevyhnutné uviesť, že právna povinnosť vyžiadať súhlasné stanoviská od správcu na základe zmluvy s Úradom vlády SR / viď príloha D6a/ bola dňa 11/11/2011 prenesená z vedenia obce Babín na štatutára spoločnosti  Real-Stav Slovakia, spol. s r.o. IČO: 44 714 157, Vajanského 363, 024 01, Kysucké Nové Mesto p. JUDr. Jaroslava Hradňanského ako konateľa spoločnosti, s ktorou má obec Babín uzavretú Zmluvu o dielo podľa § 536 zákona 513/91 Zb.,  Obchodný zákonník. V danej zmluve o dielo sa na strane č.2 v bode 2.3 zmluvy píše: “Zhotoviteľ  /Real-Stav Slovakia spol. s r.o./ na vlastné náklady zabezpečí všetky potrebné stanoviská, podklady a potrebné písomnosti v súlade s právnymi predpismi SR“ viď príloha D6L.  Je nevyhnutné rovnako podotknúť, že ani JUDr. Jaroslav Hradňanský neporušil zákon, ani podmienky zmluvy, nakoľko ako dokazuje príloha D6b, revidovaná projektová dokumentácia, predmetné parcely Ing. Kutlík vyradil: 13714,13720,2076 a 13721 z návrhu projektu pre Spoločný stavebný úrad, čím bol odpor odporcov až nadštandardne rešpektovaný, nakoľko na všetky dané parcely /13714,13720,2076 a 13721  / správca, spoločnosť Dakna a.s., má platné nájomné zmluvy podpísané  p. Františkom Paľovčíkom a p. Šillákovou Teréziou ako odporcami.

 

Označenie tohto konania za nedbanlivé a zavádzajúce len dokazuje neznalosť daných pomerov p. Adamicom a skutočnosť, že p. Adamica si len nedôsledne preštudoval predmetnú podľa zákona zverejnenú zmluvu a zle si ju vysvetlil, prípadne úmyselne tendenčne zavádza a krivo obviňuje starostu s cieľom diskreditovať osobu starostu v citlivom čase tesne pred predčasnými voľbami do NRSR, kde starosta obce Babín, Mgr. Laťák Peter kandiduje na kandidátke č. 5 pod číslom 40, čo však je predpokladane porušením právom chráneného záujmu starostu na ochranu jeho osobnosti zakotveného v § 11 Občianskeho zákonníka.

 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  III.

Nepravdivú informáciu hovorí poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Babíne 
Kubasová Oľga

 

„Povedal si, že sme neschopná obecná rada.  Zasahuješ do kompetencie školy, jako to, že si ho/ manžela p. Kubasa/ vyhodil z Obecného úradu. Nespolupráca s učiteľmi školy, riaditeľom a so všetkými takýmito ľuďmi. Ja ti hovorím čo sa mi nepáčilo. „   

 

Pani Kubasová  hovorí, že starosta jej je v podstate nesympatický, nič viac. Vyjadrenia p. Kubasovej, že starosta povedal, že členovia obecnej rady sú neschopní sa nezakladá na pravde.  Na takéto obvinenie je potrebné právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ( Obvodný úrad Námestovo, prípadne OO PZ Námestovo, alebo súdne rozhodnutie o vine), orgánu ktorí v danej veci rozhodne.  Rovnako klamné je tvrdenie p. Kubasovej, že starosta zasahuje do kompetencie školy.  Pani poslankyňa Kubasová aj napriek tomu, že jej manžel je riaditeľom školy, nemá zjavne dôkladne naštudované práva a povinnosti starostu voči rozpočtovej organizácii obce – voči základnej škole. Neexistuje žiadny výsledok kontroly Ministerstva školstva, Krajského školského úradu, ktorý by  Oľga Kubasová bola doposiaľ schopná predložiť rovnako žiaden dôkaz o tom, žeby starosta obce  zasahoval do kompetencie školy a tým prekročil svoje zákonom stanovené limity. Rovnako nie je pravda, žeby starosta obce vyhodil riaditeľa školy zo svojej kancelárie. Riaditeľ školy je pán v rokoch, ktorý podlieha  labilite emócií a pri pracovnom stretnutí ekonómky školy a starostu o rozpočte školy urobil riaditeľ školy emočný výstup v kancelárii starostu obce a ten ho slušne požiadal, aby opustil kanceláriu a po tom, ako sa upokojí, aby sa vrátil.  Riaditeľ školy to robí pravdepodobne kvôli obavám, že nový starosta bude mať informácie o možnej krytej nehospodárnosti v správe školských peňazí, ktorú zistil aj tým, že ZŠ s MŠ viac ako rok nezverejňovala podľa zákona 546/2010 faktúry, objednávky a zmluvy a do dnešného dňa ekonomické oddelenie ZŠ s MŠ Babín nepraktizuje odporučenie starostu ekonomickému oddeleniu z daného pracovného stretnutia, kde starosta žiadal, aby  ZŠ s MŠ Babín nakupovala pomocou porovnaní cenových ponúk, čo robí OcÚ Babín už viac ako rok a tým získal kredit transparentnej obce cez Transparency International Slovensko, bližšie viď na:  / https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=69&subaction=jeden_clanok&id_clanku=366/ a / https://peterlatak.webnode.sk/richtar/pcp-porovnania-cien// .  Trvalo veľmi dlho kým sa p. Kubas upokojil. Takto  znefunkčnil pracovné stretnutie starostu a ekonómky.  Pani Kubasová zjavne nemá naštudované kompetencie starostu a riaditeľa školy – svojho manžela. Je síce pravda, že starosta obce Mgr. Laťák Peter nepriznal nadštandardnú odmenu manželovi poslankyne Kubasovej, riaditeľovi ZŠ Babín Mgr. Kubasovi Jurajovi cca. 100 € v roku 2011 a cca 200 € v roku 2012 v rámci šetrenia verejných prostriedkov v obci, / čiže sumárne v roku 2012 cca 300 € poníženie na mzde riaditeľa viď príloha číslo  D7b/ ale tieto šetriace opatrenia nie sú v rozpore s kompetenciami starostu obce, ktorý má právo rozhodovať o platových pomeroch riaditeľov obecných rozpočtových organizácií, čo ZŠ s MŠ Babín voči obci Babín nesporne je podľa svojej zriaďovacej listiny /viď prílohu D7a/.  Rovnako prikladám platobné výmery riaditeľa ZŠ s MŠ Babín za posledné roky viď príloha číslo  D7b.

 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  IV.

Nepravdivú informáciu hovorí poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Babíne 
Babinská Blanka

 

„ Aj po opakovanom upozorňovaní OZ  dochádza k hrubému a opakovanému porušovaniu zákona, zasahovanie do záznamov. Dochádza k neustálym zmenám zápisov zo zasadnutia OZ, a to , návrhy, ktoré sú navrhnuté návrhovou komisiou a o ktorých sa na OZ hlasovalo a sú schválené, ako prijaté, respektíve neprijaté. Niektoré uznesenia nie sú ani zapísané, je do nich zasahované, alebo sú menené.   Uznesenie OZ zo dňa 17/12/2011 nie sú zapísané, neschválené časti, uznesenie č.  9/2011, v projekte bolo schválené 700 € a nie 1000 €. Ďalej opakované nerešpektovanie schvaľovacích a neschvaľovacích uznesení, uznesenie č. 7/2011. Neschválenie preplácanie nákladov  morena zamestnancom telefón auto.“

 

Neexistuje žiadne uznesenie OZ, ktoré by bolo formálne alebo obsahovo upozorňením o hrubom a opakovanom porušovaní akéhokoľvek zákona tým, žeby sa zasahovalo do nejakých záznamov. Záznamom je každá písomnosť alebo iná forma uchovania informácie. Nie je pravda že zasahovanie do záznamu, kde záznam sa chápe ako veľmi široký pojem, je nezákonné. Poslankyňa neuvádza o porušovanie ktorého zákona sa má jednať. 

Zápisy so zasadnutí OZ spracúvava referent OcÚ, p. Bukovská. Po obdržaní mandátu voľbou za zapisovateľku, referentka OcÚ p. Bukovská robí stenografické poznámky a tie prepíše spolu s presným znením uznesení, ktoré jej dodajú poslanci na svojich poznámkach do návrhu zápisnice. Overovatelia z radov poslancov svojimi podpismi v lehote do 10 dní osvedčujú takto vytvorený prepis za verejnú listinu - zápisnicu s uzneseniami. Táto verejná listina nebola na OcÚ Babín nikdy menená. 

 

 Všetky zápisnice a uznesenia boli zhotovené v súlade s článkom 11, bodom 2 platného rokovacieho poriadku na ktorý sa odvoláva § 12 odsek 12 zákona 369/90 Zb. viď príloha číslo D8a. Kde parametre zápisnice sú definované tým, že je nutné uviesť kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných na zasadnutí, ktorí poslanci sa ospravedlnili, mená overovateľov, meno zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým materiálom a výsledok hlasovania. Všetko ostatné nie je obligatórne ale fakultatívne.  V rukou písaných poznámkach návrhovej komisie je bod schvaľuje č. 1/5, kde OZ schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2012, upravený podľa zmien OZ viď príloha číslo D8b2. Tento bod v prepise zápis s uzneseniami nie je a to kvôli využitiu sistačného práva starostu  podľa § 12 odseku 11 zákona 369/90 Zb. viď príloha číslo D8b1Rokovací poriadok neupravuje postup pri uplatnení sistačného práva vo vzťahu k uvádzaniu či neuvádzaniu sistovaných uznesení do zápisu s uzneseniami. Ostatné diskrepancie sú len štylistické, nie obsahového rázu.  Túto skutočnosť rovnako neupravuje  platný rokovací poriadok a preto nebola porušením žiadneho predpisu, národného či obecného platného predpisu.

V poznámkach návrhovej komisie z OZ zo 16/09/2011 / viď príloha D8c2/  sa na tretej strane poznámok nachádza ručný zápis: “Schvaľuje spolufinancovanie OcÚ na cezhraničný projekt Dwór Kossaków vo výške 700 €“.   Na videozázname z OZ zo 16/09/2011 pod názvom OZ 16.09.2011 časť 3 na portály www.youtube.com presnejšie na https://www.youtube.com/watch?v=vvi1BvEEjVQ  je jasné, že si hlasujúci poslanci boli vedomí konečnej sumy. Na videozázname jasne vidieť, že ZA hlasovali s vedomím sumy 1000€ traja z piatich prítomných poslancov, čím bol návrh uznesenia právoplatne prijatý schválením OZ. ZA hlasovali poslanci: Bukovský, Kubasová a Hrbková, zdržali sa poslanci: Vraňák, Vlžáková.  Rovnako na zápise uznesení vyhotovenom OcÚ Babín referentom OcÚ Babín na strane 4 sa nachádzajú podpisy právoplatne zvolených overovateľov OZ Babín, p. Bukovského a p. Kubasovej, čím uznali správnosť údajov aj na danej strane, viď príloha D8c1, štvrtá strana dokumentu. Je teda prejavom neznalosti skutočností a neinformovanosti poslankyne  p. Babinskej, ak tá má ako poslankyňa OZ vedieť, že zápis uznesení je opatrený podpisom overovateľov, teda verifikovaný a uznaný OZ   zvolenými kolegami poslancami-overovateľmi p. Bukovským a p. Kubasovou. Ak to p. Babinská vie a predsa tvrdí čo je uvedené vyššie buď má nejaké nekalé úmysly, alebo je vecí neznalá. Tým pádom informácie na zápise s uzneseniami sú právoplatné a starosta za ne nenesie zodpovednosť. Zodpovednosť nesie referent OcÚ, ktorý prepisoval dokumenty a členovia overovacej komisie – poslanci OZ.

V zápise uznesení č. 7/2011 nie je slovo „sťažnosť“ /viď D8d1/, tak ako to je uvedené v poznámkach návrhovej komisie zo 17/06/2011, pri podaní p. Mikuláša /viď D8d2/, nakoľko podnet bol vyhodnotený ako  podanie, nie ako sťažnosť riešená podľa zákona 9/2010. Na ostatné diskrepancie bolo uplatnené starostom sistačné právo podľa § 12 odseku 11 zákona 369/90 Zb., ktoré poslanci neprelomili ratifikáciou do 60 dní, čo dokazuje aj termín a absencia daného bodu v programe nasledujúceho OZ z 26/08/2011 viď príloha D8e1, D8e2. Overovatelia  zvolení na zasadnutí 17/06/2011 si do dnešného dňa nesplnili povinnosť do desiatich dní overiť zápis s uzneseniami svojimi podpismi i napriek tomu, že od uvedeného OZ bolo už veľa OZ, kde tak mohli učiniť. Z vyššie uvedeného vyplýva, že verejné listiny - zápisy s uzneseniami, inde zápisnice, na OcÚ Babín neboli menené a tvrdenia poslankyne sa nezakladajú na pravde.

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  V.

 

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne 
 Barťák Ján

 

„Neplnenie povinnosti zverejňovať uznesenia podľa zákona a podľa rokovacieho poriadku na mieste v obci obvyklom. Vývesná tabuľa, internet, uznesenie OZ zo dňa 29/12/2011. Nehospodárne a neefektívne nakladanie s majetkom obce, keďže  s obecným majetkom pracujú ľudia, ktorí nemajú oprávnenie  a tým môže dôjsť k jeho poškodeniu a znehodnoteniu. Kúrenie bez oprávnenia, šoférovanie bez oprávnenia. Pokazený traktor, radiátory roztrhalo v hasičskej zbrojnici.  Chcel by som podotknúť ohľadne p. Gáborovej, ktorá nás požiadala o správu od poslancov o ich činnosti, sme sa jej pýtali od koho to má, tak nám povedala, že starosta ju dotlačil k tomu.“

 

 

K danej veci treba uviesť:

1)               Podľa zákona 211/2000 (infozákon), presnejšie podľa § 5 odseku 8 a následne odseku 3 písmena b) mám zato, že obec je povinná zverejniť zápisnice z verejných schôdzí.

2)               Podľa zákona 71/1967 (správny zákon), presnejšie podľa  § 3 odsek 6 je obec povinná ako správny orgán na úradnej tabuli správneho orgánu zrozumiteľne a včas informovať  

                  verejnosť o konaniach vo veciach.

3)               Podľa zákona 369/90 Zb.(samosprávny zákon) je obec poivnná zverejniť verejné listiny na mieste v obci obvyklom.

Podľa uvedených zákonov obci vyplýva povinnosť včas zrozumiteľne informovať verejnosť  o zápise uznesení, čo obec Babín urobila aj v prípade zápisu uznesení zo dňa 29/12/2011. Rokovací poriadok obce Babín nepojednáva o problematike zverejňovania zápisov uznesení tak detailne, žeby prikazoval uverejniť to v presne špecifikovaný dátum, alebo v nejakom presne stanovenom časovom limite. Obec Babín uverejnila všetky verejné listiny, čím splnila podmienku zákona 211/2000, obec Babín uverejnila všetky verejné listiny včas a zrozumiteľne v slovenskom jazyku, čím splnila podmienku zákona 71/67, rovnako obec Babín uverejnila všetky verejné listiny na mieste v obci obvyklom, čím splnila podmienku zákona 369/90. 

Zápis uznesení z OZ zo dňa 29/12/2011 bol zverejnený na vývesnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. Referent OcÚ Babín, p. Bukovská Mária vyvesila daný zápis uznesení z 29/12/2011 na vývesnú tabuľu obce /viď čestné prehlásenie príloha D9/ a zároveň kvôli dovolenke IT správcu webstránky obce www.babin.sk osvetára OcÚ Babín, p. Ružôňa bol zápis uznesení uverejnený na internete: https://peterlatak.webnode.sk/richtar/obecne-zastupitelstvo/xi-zasadnutie-oz-babin/, ako aj na youtube.com obecnom konte vo forme videozáznamu z obecného zastupiteľstva: https://www.youtube.com/watch?v=idrDK5ktM6Q, kde k 27/02/2012 bolo 60 prehliadnutí videa a https://www.youtube.com/watch?v=1aHLRfRlIL0&feature=related, kde k 27/02/2012 bolo až 44 prehliadnutí, čím OcÚ Babín presiahol celoslovenské štandardy transparentnosti v samospráve vo veci zverejnenia informácií o danom OZ.        

               OcÚ Babín sa dokázateľne cez rozposielanie dopytov na najnavštevovanejšie obchodné portály v SR www.aaadopyt.sk, www.123dopyt.skwww.katalogfirmy.sk a ďalšie  snažil celý rok 2011 vyhľadať dodávateľa školenia pre kuriča /viď príloha D10 z 08/02/2011 objednávka č. 7/2011 u Kovosp s.r.o., Fatranská 3103/19, Žilina/, avšak kvôli nedostatku adeptov daného zaškolenia, doposiaľ  žiaden dodávateľ neponúkol OcÚ Babín možnosť vyslať svojho zamestnanca na zaškolenie, ako dokazuje príloha D13, kde sa reprezentant transparentne vybratého dodávateľa zaviazal informovať  OcÚ Babín v čase, keď budú mať dostatok adeptov na zaškolenie pre kuriča o tejto skutočnosti a ponúknuť OcÚ Babín možnosť zaškoliť svojho poverenca.  Ako náhle sa tak stane, OcÚ vyšle svojho zamestnanca na dané školenie.   Snahu OcÚ Babín zabezpečiť aj tak zaškolenie pre svojich zamestnancov ďalej dokazujú prílohy D11, opätovné porovnanie cenových ponúk D12 s potvrdeniami o rozposlaní dopytov na najnavštevovanejšie dopytové portály v SR www.aaadopyt.skwww.123dopyt.sk  a www.katalogfirmy.sk čím boli vysoko presiahnuté celoslovenské štandardy transparentnosti v samospráve.  Rovnako treba prizukovať, že starosta obce je viazaný verejným záujmom udržať funkčnú budovu OcÚ a MKS Babín aj počas zimných mesiacov a tento vyšší verejný záujem ho oprávňuje poveriť zamestnanca aj bez kuričského oprávnenia zabezpečovať kúrenie na OcÚ Babín. Rovnako treba podotknúť, že v poslancami schválenom rozpočte obce Babín na rok 2011 neboli vyčlenené peniaze na školenie kuriča. 

Žiadny mechanizmus v držbe OcÚ Babín neriadil nikto bez oprávnenia mimo výnimočných núdzových, havarijných stavov, ktoré boli možné kvôli vyhlásenému II stupňu výstrahy silného vetra v regióne cez Obvodný úrad v Námestove. Treba podotknúť, že obec Babín má dokázanú vysokú veternosť cez meraciu stanicu veternosti inštalovanú v roku 2010 v časti Javorová spoločnosťou SWWE a.s. Bratislava https://oravabezvrtul.webnode.sk/. Rovnako treba podotknúť, že starostovi vyplýva zo zákona 369/90 Zb. § 4 povinnosť zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií v obci aj počas II. stupňa veternej výstrahy v regióne, čo starosta učinil a tým si splnil svoju zákonnú povinnosť. Rovnako treba pripomenúť, že v období II stupňa výstrahy v okresnom meste silný vietor strhol strechu strednej školy - tzv. Makyta, čo dokazuje extrémne poveternostné podmienky v danom období v regióne.  Obecný traktor je v servise kvôli prirodzenej amortizácii, nakoľko traktor sa na OcÚ Babín aktívne využíva už niekoľko desaťročí. Výkonný predstaviteľ firmy BVM s.r.o., Novoť, p. Bolek potvrdil, že porucha traktora Zetor 8011 bola spôsobená amortizáciou a zlou údržbou za posledných 6 rokov / bližšie viď: https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=46&subaction=jeden_clanok&id_clanku=424/. Starosta Laťák je starostom cca 1 rok. Daná porucha je dôkazom zlej údržby bývalého starostu p. Matysa a bývalého údržbára strojov OcÚ p. Janidžára a p. Bohuckého ako strojníka. V súčasnosti je v servise v spoločnosti BVMs.r.o. Novoť.

 Poruchy teplovodov v areály OcÚ Babín sú viac než očakávateľné, nakoľko v mesiaci január/ február 2012 obec Babín postihli storočné  sibírske mrazy do 30 stupňov pod nulou dlhodobo a príznaky popraskaných teplovodov a vodovodov eviduje mnoho rodinných domov v kotline, kde sa obec nachádza, ako aj správca vodovodu v obci -  OVS a.s. Vysokú poruchovosť rozvodov v obci Babín v období veľkých mrazov dokladuje aj vyjadrenie OVS, a.s. Dolný Kubín, viď príloha D13B o poruche na čísle domu 286.  Dôkazom výnimočného stavu je aj vyhlásenie I. regulačného stupňa na odber pitnej vody v obci Babín / bližšie: https://peterlatak.webnode.sk/news/vyhlasenie-i-regulacneho-stupna-pre-odber-pitnej-vody-v-obci-babin/ viď príloha D13C.     

               Pani Gáborová, ako občianka obce Babín, sa sťažovala u starostu na zavádzanie poslankyňou Vlžákovou, čo dokazuje jej podanie viď príloha D15, ako aj na to, že poslanci sa na OZ vyjadrili, že im vadí skutočnosť, že starosta pomáha tejto vdove so štyrmi deťmi tak, že jej sprístupňuje internet na OcÚ Babín a preto jej starosta odporučil požiadať poslancov o odpočet činnosti poslancov, /načo má ako občan právo podľa zákona 369/90 Zb. § 25 odsek 7/.   P. Gáborová posalala svoju žiadosť poslancom,  ktorí namietali voči jej žiadosti voči starostovi, kde žiadala o sprístupnenie spomenutého internetu pre potreby vyhľadávania stavebného materiálu na svoju novostavbu, čo dokazuje jej žiadosť viď  príloha D14.  Vierolomnosť poslankyne Vlžákovej, ktorá je pravdepodobne organizátorom tohto „puču na starostu“ je evidentná aj z kauzy manipulácie verejnej mienky skresleným informovaním verejnosti o incidente neoprávneného zasahovania poslankyne do pracovnoprávnych procesov starostu ako štatutára obecného úradu z februára minulého roka, viď verejné ospravedlnenie/ priznanie  p. Vlžákovej Terézie v prílohe pod číslom D16.

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  VI.

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne 
 Bukovský Jozef

 

 

„To neefektívne vynakladanie  je podľa mňa aj kúpa notebooku pre starostu. Tam sme prerobili 400 € na splátkach. Bolo by sa ti to schválilo."

 

 

Kúpa notebooku pre potreby starostu sa udiala po roku jeho pôsobenia vo funkcii, kedy reálne potreboval výkonný pracovný nástroj. Starosta do tej doby zabezpečil niekoľko repasovaných notebookov z daru Úradu Vlády SR v hodnote cca 700 € pre potreby OcÚ Babín, rovnako niekoľko starších počítačov daroval občanom na základe legálnych žiadostí a transparentne o tom informoval poslancov OZ na následných zastupiteľstvách ba dokonca aj verejnosť cez obecnú web stránku www.babin.sk /https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=46&subaction=jeden_clanok&id_clanku=251/ . O neefektivite a nehospodárnosti sa nedá pri kúpe notebooku čínskej značky Lenovo pre pracovné potreby  starostu hovoriť, nakoľko táto kúpa je ošetrená porovnaním cenových ponúk u 33 dodávateľov s tým, že dopyt bol rozposlaný na najnavštevovanejšie dopytové portály na Slovensku a špecifikácia produktu bola z výrobnej rady Lenovo, ktorá bola už viac ako rok na trhu, teda nie exkluzívna – predražená, avšak výkonovo dostatočná. Starosta cez nástroj inžinierstva kvality – porovnanie cenových ponúk / viď príloha D17 s oslovením viac ako 33 firiem/  vybral najlacnejšiu splátkovú firmu  V-bit spol. s.r.o.. Starosta vybral splátkový spôsob nákupu kvôli tomu, aby neporušil zákon 523/2004  o rozpočtových pravidlách, keďže tento nákup nebol plánovaný v rozpočte obce na rok 2011 a zároveň nechcel neúmerne jednorázovo zaťažiť obecný rozpočet a preto ekonomicky chcel rozložiť náklad na dlhšiu dobu nakoľko je  málo pravdepodobné, žeby obec v budúcnosti nedostávala podielové dane z daňového úradu. Rovnako dôvodom je skutočnosť, že je to menšia záťaž pre rozpočet obce po tom ako sa obec musela vysporiadať  s  prefinancovaním veľkého dlhu za rekonštrukciu školy /cca 200 000 € v roku 2011/. Určite je nepravdivé tvrdenie, že za daných podmienok zodpovedného marketingového prieskumu a transparentného dopytovania a výberu by sa jednalo o nehospodárnosť. Starosta korektne a viacnásobne informoval poslancov o tejto kúpe na OZ. Práve naopak, postup starostu je veľmi inovatívny a príkladný pre slovenskú samosprávu, práve kvôli snahe zavádzať prvky inžinierstva kvality do nákupov v samospráve, ktorá trpí podozreniami z netransparentnosti a nehospodárnosti.  Ak by poslanec Bukovský chcel dokázať nehospodárnosť, musel by predložiť lacnejšiu ponuku pri rovnakom produkte, jeho špecifikácii,  v rovnakom čase na slovenskom trhu. To poslanec Bukovský doposiaľ neurobil. 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  VII.

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne 
 Ištván   Jozef

 

 

„Neefektívne nakladanie s majetkom obce, súkromné účely, cesty na predvolebné meetingy, Krupina,  a čo bolo aj na webe zabíjačka v Stupave.“

 

 

Krivé obvinenie a nepravdivá informácia.  Starosta obce cestoval na dané predvolebné meetingy v rámci svojej kandidatúry ako kandidát na poslanca do NRSR v predčasných voľbách 2012 pomocou odvozu svojich kolegov z predvolebnej kampane na ich súkromnom automobile.  Dokázať to môže poslankyňa Národnej rady SR p. Erika Jurínová, ktorá na svojom súkromnom automobile viezla starostu na dané stretnutia.  Dňa 10/02/2012 OcÚ Babín eviduje záznam o výsledku kontroly, kde kontrolór obce Babín konštatuje za rok 2011 bezúhonné používanie obecného motorového vozidla starostom plnením a dodržiavaním všetkých predpisov. Je viac než nepravdepodobné, žeby tomu tak nebolo teraz, viď prílohu D18 – záznam o výsledku kontroly zaregistrovaný 10/02/2012. Rovnako treba podotknúť, že podľa platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Babín, podľa § 2 odseku 4 starosta obce je oprávnený nakladať a hospodáriť s majetkom obce, čím osobné motorové vozidlo darované obci Babín Ministerstvom vnútra SR nesporne je.  Starosta svojim konaním v žiadnom prípade neporušil žiaden zákon či všeobecne platný predpis, čo dokazuje príloha D19.

 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  VIII.

Nepravdivú informáciu hovorí poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Babíne 
Vlžáková Terézia

 

 

Neefektívne nakladanie s majetkom obce, nepodanie informácie o spôsobenie škody na obecnom majetku. Havária obecného auta, zo dňa 10/12/2011, bola to sobota, následne vyjadrenie zo strany pána starostu, že haváriu uhradí sám a potom protirečenie, že bude uhradená z poistky. Potom mám, krivé obviňovanie obyvateľov obce.  Týka sa to môjho manžela, obvinil aj pána Matysa ml., sú tam viacerí tí ľudia urobení, a p. Kubasová spomenula, zlá spolupráca so združeniami obce, ako sú OŠK, požiarnici a ostatné subjekty.“

 

 

Tvrdenia p. Vlžákovej sú často notoricky tendenčné a motivované jej osobnými ambíciami ako zástupkyne starostu obce, ktorá možno trpí temer patologickou túžbou po tom, aby sa stala starostkou obce Babín.  Pravdepodobne manžel p. Vlžákovej nezákonne získal osobné údaje o osobnom aute v správe obce Babín tesne po malej autonehode starostu v Bratislave, kde sa tento v sobotu doobeda vracal z piatočnej pracovnej cesty, po tom ako prenocoval v Bratislave kvôli prevencii mikrospánku. Fotografie boli asi odcudzené   z interných priestorov servisnej haly spoločnosti IMPA Šamorín, kde bolo obecné auto v lakovni a tieto ilegálne získané fotografie uverejnil pravdepodobne manžel p. Vlžákovej na svojom facebookovom účte a následne ich aktívne zdieľal na obecných facebook stránkach, čím sa predpokladane snažil zdiskreditovať starostu obce. Starosta následne extenzívne informoval verejnosť cez facebook. Poslanec Bukovský na najbližšom zastupiteľstve položil otázku starostovi ohľadne malej nehody obecného auta, avšak poslanci odišli z daného zastupiteľstva skôr ako starosta stihol túto vec objasniť, možno kvôli protestu, že v programe je príliš veľa bodov a sú unavení. Následne sa rozpútala silná propaganda proti starostovi predpokladane živená manželom p. Vlžákovej a starosta siahodlho informoval verejnosť cez facebook stránky, kde sú aktívnymi členmi aj mnohí poslanci OZ Babín, a dokázateľne aj p. Vlžáková osobne. Čiže nie je pravda, žeby starosta aktívne neinformoval ohľadne daného cestného karambolu verejnosť.  Verejnosť bola tendenčne informovaná asi p. Vlžákom a starosta to promptne a aktívne riešil reakciami na svojej webovskej stránke a facebookových stránkach .  Rovnako nie je pravda, žeby starosta povedal, že celá suma opravy obecného auta bude hradená z jeho súkromných zdrojov. Starosta povedal, že automobil je havarijne poistený, a spolupodiel cca 5%,  167,89 € ktorý poistenec – obecný úrad - platí poisťovni, starosta uhradí zo svojich súkromných peňazí, nie z obecných čo je štandard v iných právnických osobách s havarijným poistením služobných vozidiel,  čo aj starosta dokázateľne urobil, príjmovým dokladom IMPA Šamorín z 22/12/2011 / viď  príloha D20/  kde uhradil sumu 167,89 € a nedal si to preplatiť pokladni OcÚ.  Zároveň treba podotknúť, že záležitosť nie je ukončená, nakoľko starosta podal podnet na Úrad na ochranu osobných údajov v Bratislave, ktorý v súčasnosti šetrí únik osobných údajov v prípade opravy obecného auta.  

Je prirodzené, že p. Vlžáková bude tvrdiť, že starosta obvinil jej manžela, avšak pravda je taká, že starosta požiadal príslušné úrady o prešetrenie pravdepodobného porušenia zákona kvôli úniku a zneužitiu osobných informácií a iné a čaká na ich rozhodnutie. Zároveň je nevyhnutné nestranného pozorovateľa informovať o tom, že samotný p. Vlžák podal podanie  na starostu obce Mgr. Laťáka Petra na Dopravnom Inšpektoráte v Dolnom Kubíne, rovnako viac krát tendenčne a nepravdivo informoval verejnosť o osobe starostu a vyhľadáva príležitosti ako uškodiť dobrému menu starostu obce asi  pre politické ambície svojej manželky.  Hneď po ukončení starosta plánuje zaradiť daný bod do rokovania OZ. Treba pripomenúť, že starosta informoval o danej veci poslancov, ktorí sa ho na danú vec pýtali, ako to bolo v prípade korektného poslanca Vraňáka či poslankyne Hrbkovej. Starosta informoval verejnosť aj cez verejný hovor. Rovnako je to aj s podaniami starostu voči iným občanom, ktorí konajú skutky, ktoré on vyhodnocuje ako možné priestupky a postupuje ich na prešetrenie na Obvodný úrad v Námestove, prípadne na iné príslušné orgány v SR, čo mu prikazuje aj § 20 správneho zákona číslo 71/1967. Podľa § 20 zákona 71/1967 je správny orgán /obec/ ako nepríslušný orgán na rozhodnutie vo veci  povinný podanie bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu. . Väčšina týchto postúpených podnetov je opatrená oznámeniami / čestnými prehláseniami/ ďalších spoluobčanov obce Babín a starosta je povinný podľa zákona 369/90 Zb. ako aj podľa zákona 372/90 Zb. postúpiť podanie na príslušný orgán, v opačnom prípade by sa dopustil porušenia zákonov, čo mu paradoxne poslanci neprávom prisudzujú.  Starosta nikdy nikoho krivo neobvinil, len si plní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona 369/90 Zb. a iných a snaží sa korektne o právo a poriadok v obci Babín a odstupuje podania na príslušné orgány, nakoľko mu tak káže jeho svedomie a zákony SR, ktoré sľúbil dodržiavať vo svojej starostovskej prísahe /https://peterlatak.webnode.sk/vdak-a-zavazok//. Skutočnosť o bezúhonnosti starostu, čo sa krivého obvinenia týka, dokazuje aj jeho čistý register trestov ako i neprítomnosť akéhokoľvek rozhodnutia súdu o krivom obvinení.                           

               Motiváciu p. Vlžákovej ako poslankyne diskreditovať starostu obce a presadiť sa ako nová starostka dokazuje aj jej pravdepodobné porušenie zákona 369/90 Zb. § 13 odseku 4 písmena a), kedy Terézia Vlžáková  bez poverenia starostom obce hrubo prekročila svoje kompetencie a nezákonne viedla obecnú radu, ktorú starosta preložil o týždeň neskôr, čo dokazujú pozvánky na obecnú radu obce Babín, oznámenie o preložení a podpisy na preberacom liste oznámenia o preložení všetkých poslancov aj kontrolóra, viď dôkazy v prílohách D5a, D5b, D5c, D5d, D5f.

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  IX.

Nepravdivú informáciu hovorí poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Babíne 
 Babinská B.

 

 

„Nerešpektovanie zmlúv medzi obcou a zamestnancami morena a obmedzovanie kompetencií hlavného kontrolóra obce.“

 

 

Pracovné zmluvy medzi OcÚ Babín a zamestnancami na protipovodňových opatreniach podľa § 50 j zákona 5/2004 o službách v zamestnanosti  sú právoplatne dodržiavané, rovnako ako zmluvy medzi OcÚ Babín a UPSVaR Námestovo. Dosvedčuje to aj nedávna kontrola Inšpektorátu práce Žilina na OcÚ Babín  /viď príloha D22/, ako i opakované kontroly z UPSVaR Námestovo /viď príloha D21/, ktoré konštatujú dodržiavanie zákonov a odporučili kozmetické úpravy v BOZP dokumentácii, čo je pochopiteľné, nakoľko OcÚ Babín pred pôsobením súčasného starostu nezamestnával  až do 30 zamestnancov, ako tomu je v tomto volebnom období. OcÚ úpravy vykonáva, ako dokazuje príloha D23 – dopyt na obstaranie potrebnej BOZP a inej dokumentácie vo firme Pyrokomplex s.r.o.

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  X.

Nepravdivú informáciu  hovorí kontrolór
Sviteková S.

 

 

„Pán starosta ja k nim pripojím aj tú moju smernicu, obmedzovanie tých mojich kompetencií.“

 

Starosta obce vydal pokyn pre zamestnancov OcÚ Babín dodržiavať smernicu o kontrolnej činnosti na OcÚ Babín /podľa zákona 502/2002 / a o dodržiavaní zákona na ochranu osobných údajov 428/2002, kde je potrebné, aby kontrolór podal písomnú žiadosť s uvedením termínu, dôvodu a zoznamu potrebných dokumentov pre kontrolu. Starosta následne pripraví za pomoci zamestnancov dané dokumenty, preskúma ich, či plnia zákonné náležitosti a odovzdá ich kontrolórovi.  Starosta zamedzil tomu, aby dokumenty boli odovzdávané kontrolórovi bez starostovho vedomia, ako bol úzus na OcÚ Babín doposiaľ. Daný postup je úplne štandardný, možno v našej obci nevídaný, len kvôli inému štýlu vedenia predošlého starostu.  Určite nie je pravdou, žeby akékoľvek pokyny starostu obmedzovali právomoci kontrolóra obce.  Jediné čo sa deje, je zakotvenie pravidiel kontroly podľa zákona o kontrole 502/2001 do internej smernice OcÚ Babín https://peterlatak.webnode.sk/richtar/pripomienkovanie-vzn/smernice-ocu-babin/smernica-o-fin-kontrole-ocu/.  Táto smernica bola vydaná po tom, ako starosta obce Babín zistil, že kontrolórka obce si dala neoprávnene  a bez vedomia kohokoľvek zodpovedného preposlať odpis obecnej faktúry č.: 5127101876 za 06/2011 na súkromnú domácu adresu svojho trvalého bydliska aj bez vedomia vedenia obce Babín a následne mimo zákona o kontrole i napriek tomu, že ešte stále prebiehalo reklamačné konanie medzi obcou Babín a spoločnosťou Orange a.s. verejne šírila nepravdivé informácie o výške predmetnej faktúry. Motívom vydania smernice, ktorú p. kontrolórka pociťuje ako skrivodlivý zásah do jej kompetencií bola aj skutočnosť, že v minulom volebnom období p. kontrolórka nevypracovala správu o dopade úveru na rekonštrukciu školy v Babíne vo výške temer pol milióna eur, aj kvôli čomu následne v roku 2011 obec Babín prechádzala kontrolou  Ministerstva financií s možnou pokutou až pol milióna korún za nedodržanie zákonných podmienok. Postup starostu bol štandardný a vyrovnával pokryvené pomery v obci Babín.

 

 

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  XI.

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne 

 Bukovský Jozef

 

„No ešte to poškodenie transformátora pri Obecnom úrade.  Neodborné použitie pyrotechniky, ohrozenie obyvateľov obce.“

 

Obecný úrad štandardne transparentne zakúpil certifikovaný výrobok, naštudoval si návod na použitie daného výrobku a presne podľa  návodu výrobok použil / viď príloha D24, dodávateľ Pyrospol s.r.o. Vladimír Pavko, Francisciho 406,4, Revúca/. Neboli porušené žiadne všeobecne záväzné predpisy, alebo zákony a v žiadnom prípade neboli obyvatelia obce vovedení do ohrozenia. Túto skutočnosť by musel potvrdiť príslušný orgán - OO PZ Námestovo, alebo OS v Námestove, prípadne ObÚ v Námestove, čo sa nestalo.  Toto tvrdenie je zavádzajúce a tendenčné s cieľom zdiskreditovať starostu a poškodzuje jeho občiansku česť a dobré meno v spoločnosti chránené  článkom 19 Ústavy SR a § 11 Občianskeho zákonníka.  

NEPRAVDIVÁ INFORMÁCIA  XII.

Nepravdivú informáciu hovorí poslanec Obecného zastupiteľstva v Babíne 
 František Adamica

„ Starosta, keď ťa ľudia vidia, že ideš do kostola večer do Námestova.“ 

 

Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Neexistuje svedok ani dôkaz, ktorý by mohol potvrdiť, že som v posledných troch rokoch fyzicky bol v kostole v Námestove, nakoľko som tam nebol.  Som ochotný podstúpiť skúšku na polygrafe s otázkou, či som bol posledné tri roky v priestore kostola v Námestove.  Je možné, že ma niektorý občan Babína mohol vidieť pohybovať sa po Námestove, ale to neznamená, že som tam bol na súkromnej návšteve kostola.  Ako starosta obce realizujem veľa pracovných stretnutí s kolegami starostami a inými činiteľmi aj vo večerných hodinách a aj v okresnom meste Námestovo. Je to prirodzená súčasť mojej práce.  V prípade, že to p. Adamica tvrdí, je potrebné doložiť  výpovede svedkov, v opačnom prípade sa pravdepodobne jedná opätovne o poškodzovanie môjho dobrého mena a porušovanie mojich práv na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka.

 

Z Á V E R 

Zákonná podmienka na vyhlásenie referenda nebola splnená, nakoľko neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, alebo rozhodnutie iného príslušného orgánu, ktorý je oprávnený vydať takéto rozhodnutie,  v ktorom by bolo právoplatne rozhodnuté o tom, žeby starosta obce Babín,  Mgr. Laťák Peter bol odsúdený za porušenie Ústavy Slovenskej republiky, ústavného zákona, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  Je pochopiteľné, že Obecné zastupiteľstvo Babín v právnom štáte, ktorým SR je, nemá právomoc odsúdiť človeka bez spravodlivého súdu, ktorým Obecné zastupiteľstvo Babín nie je. V tomto prípade sa uplatňuje právne pravidlo presumpcie neviny. Uznesenie obecného zastupiteľstva nenahrádza rozhodnutie súdu o vine a preto nebola naplnená zákonná podmienka na odvolanie starostu. 

 

Zákonná podmienka na vyhlásenie referenda nebola splnená, nakoľko starosta nebol neprítomný alebo nespôsobilý na výkon funkcie dlhšie ako šesť mesiacov. Starosta počas roka 2011 nemal dovolenku ani PN, kvôli svojmu dobrovoľnému pracovnému nasadeniu. Starosta sa verejne v uznesení OZ zaviazal, že nepožiada OZ o preplatenie nečerpanej dovolenky.

 

Zákonná podmienka  na vyhlásenie referenda hrubé alebo opakované zanedbávanie povinností“ nebola splnená, nakoľko vyššie rozanalyzované  nepravdivé informácie s vysvetleniami, ktoré poslanci OZ Babín 24/02/2012 uviedli v diskusii k bodu vyslovenie nedôvery starostovi obce sú prevažne interpeláciami poslanca na starostu. Tento tieto v zapätí na obecnom zastupiteľstve 24/02/2012 uspokojivo  vysvetlil /viď videozáznam SDV-0371.mp4 z 24/02/2012/, ako to uvádza i v objasneniach na viac ako desať nepravdivých informácií prednesených poslancami na OZ z 24/02/2012. Tieto vyjadrenia poslancov sú príznakom ich neznalosti alebo v horšom prípade  možno úmyselným zásahom do práva na ochranu osobnosti starostu obce Babín Mgr. Laťáka chráneného Ústavou a Občianskym  zákonníkom § 11, ako pravdepodobne i porušením § 30 odseku 4 zákona 460/1992 / Ústava Slovenskej republiky/.

 

K veci treba dodať:

 

Povinnosti starostu obce sú upravené v § 13 zákona 369/90 Zb.  menovite v odseku 1, kde starosta je predstaviteľom obce, najvyšším výkonným orgánom obce, širšie v odseku 4,  kde starosta zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec, vydáva pracovnoprávne dokumenty, informuje obecné zastupiteľstvo a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, starosta pozastavuje výkon uznesenia obecného zastupiteľstva (sistačné právo) a starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 

Povinnosti starostu sú ďalej popísané  v § 4 zákona 369/90 Zb. Starosta sa podieľa na samospráve obce, kde obec rozhoduje, spravuje majetok, hospodári s majetkom, zostavuje rozpočet a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu, usmerňuje ekonomickú činnosť, utvára systém kontroly, zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, zabezpečuje verejnoprospešné služby najmä služby týkajúce sa komunálneho odpadu, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, pri zásobovaní obce,  obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľstva, zakladá  rozpočtové organizácie, zabezpečuje verejný poriadok v obci, zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,  plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a vedie obecnú kroniku.

Povinnosti starostu popisuje aj § 28 zákona 369/90 Zb. ako pôsobnosti, ktoré patrili miestnym národným výborom a okresným a krajským národným výborom.

 

 

Významovo poslanci OZ dňa 24/02/2012 obvinili starostu obce z cca 12 skutkov, ktoré ten neurobil:

I.Ževraj starosta nespolupracuje s poslancami

II.Ževraj starosta nedodržal zmluvu s Úradom vlády v rámci projektu revitalizácia krajiny

III.Ževraj starosta zasiahol do práv základnej školy

IV.Ževraj starosta neoprávnene menil zápisy zo stretnutí s poslancami

V.Ževraj starosta nezverejnil zápis s uznesením

VI.Ževraj starosta kúpil počítač predražene

VII.Ževraj starosta cestoval súkromne do Stupavy a Krupiny

VIII.Ževraj starosta  neinformoval o malej havárii auta

IX.Ževraj starosta porušil zákon pri zamestnávaní  protipovodňových zamestnancov

X.Ževraj starosta obmedzil práva kontrolórky

XI.Ževraj starosta spôsobil poškodenie transformátora pri OcÚ

XII.Ževraj starosta šiel do kostola v Námestove

 

Skutočnosť   v skratke bez toľkých  paragrafov

I.                 Poslanci OZ ignorovali starostove opakované pozvania na spoluprácu ( Pozvánky na pracovné stretnutia „ šálka kávy so starostom“,  realizácia   inde neštandardných a na slovenské pomery nadpriemerných 13 zastupiteľstiev v roku 2011 a obsažné programy zasadnutí dokazujú nadštandardnú snahu starostu o kooperáciu na OZ s poslancami.  Nepozvanie starostu obce na koncoročnú poslaneckú kapustnicu tesne po realizovanom obecnom zastupiteľstve 29/12/2012 preddohodnutú v priestoroch zasadacej miestnosti OcÚ avšak realizovanú v priestoroch ZŠ s MŠ Babín bez pozvania starostu dokazuje skôr neochotu poslaneckého zboru spolupracovať s inovatívnym, proaktívnym a transparentným novým starostom obce Babín. Prečo túto nepravdivú informáciu  poslanec Adamica povedal? Možno preto, lebo ako poslanec -nováčik sa potrebuje ukázať a prezentovať nejakú svoju poslaneckú činnosť. Rovnako jeho motiváciou mohla byť jeho túžba o opätovný pokus stať sa starostom po svojich niekoľkých neúspešných starostovských kandidatúrach. 

II.               Poslanci OZ si nepozorne preštudovali danú zmluvu o revitalizácii krajiny v Babíne. V článku II, odsek 12 danej zmluvy o dotácii medzi Úradom vlády SR a obcou Babín, sa píše o súhlase správcu pozemkov, ktorým pre parcely predpokladané pre projekt  v našom katastri je Dakna a.s. Prečo to poslanec  Adamica povedal? Možno preto, lebo ako nováčik sa potrebuje prezentovať a nevie vydokladovať inú poslaneckú činnosť a snaží sa prevratom v obci dosiahnuť opätovný pokus o svoje osobné zvolenie za starostu obce za podpory širšej rodiny.

III.              Poslanci OZ neuviedli do ktorých práv školy údajne starosta zasiahol. V tom prípade je to nepravdivá informácia a pravdepodobné porušenie § 11 Občianskeho zákonníka. Motivácia poslankyne Kubasovej mohla byť aj v tom, že starosta využil svoju možnosť usporiť na plate jej manžela, riaditeľa  rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ Babín a nedávnym platobným výmerom značne znížil jeho plat v rámci úsporných opatrení a tiež ako penalizáciu skutočnosti, že ZŠ s MŠ Babín si viac ako rok neplnila svoje zákonné povinnosti zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky podľa zákona 546/2010.

IV.              Poslanci OZ označili ako „zmenené“ tie zápisy z uznesení, kde starosta uplatnil svoje sistačné právo na pozastavenie uznesenia, čo je legálne podľa § 12 odseku 11 zákona 369/90 Zb.  Platný rokovací poriadok neupravoval detaily výkonu sistačného práva starostu zakotveného v § 12 odseku 11 zákona 369/90 Zb. a ani prípady, kedy boli poznámky návrhovej komisie významovo a obsahovo zachované a zmenila sa len ich forma – štylistika v prepise zápisu uznesení.  Zákon ani platný rokovací poriadok nebol porušený.  Platný rokovací poriadok bol rešpektovaný a preto vyjadrenie poslankyne Babinskej je nepravdivé. Prečo to poslankyňa Babinská povedala?  Pravdepodobne jej to prednapísala  jej sestra, Ing. Sviteková – kontrolórka obce, nakoľko kontrolórka je neúspešným kandidátom v komunálnych voľbách 2010 a p. Babinská je extrovertovaná osobnosť, ktorá sa vďačne prezentuje , nakoľko nemá čo odprezentovať ako svoju poslaneckú činnosť.

V.               Poslanci OZ sa mýlia, nakoľko obec splnila svoju povinnosť včas a zrozumiteľne informovať verejnosť  o zápise uznesení zverejnením na vývesnej tabuli a internete.  Poslanec Barťák to hovorí asi preto, lebo starosta odmietol vyhovieť jeho žiadosti, aby výlučne a korupčne on sám ako poslanec s poslancom Ištvánom Jozefom svojou živnosťou prevádzkoval stánok s občerstvením na minuloročnom dni obce Babín. Starosta chcel, aby všetci miestny podnikatelia mali šancu sa zapojiť a nesúhlasil s „rodinkárstvom“ len preto, že p. Barťák je poslancom.

VI.              Poslanci OZ ignorujú fakt, že  splátková forma nákupu počítača bola starostom vybratá kvôli tomu, aby nebol porušený zákon o rozpočtových pravidlách,a aby záťaž na obecný rozpočet bola rozložená na tri roky, čo je koniec starostovho funkčného obdobia – čo je zodpovedný prístup starostu  a kúpa je podložená marketingovým prieskumom spomedzi veľkého množstva firiem /v počte 33/a porovnaním ich cenových ponúk.  Poslanec Bukovský to hovorí asi preto, lebo starosta znížil osobný príplatok jeho manželke, zamestnankyni OcÚ, referentke p. Bukovskej o 80 € mesačne.

VII.            Poslanci OZ videli video na youtube.com konte starostu zo stretnutí s občanmi v Krupine a Stupave a domysleli si bez dôkazov, že starosta tam bol na obecnom aute, čo nie je pravda. Starosta tam cestoval s kolegami spolukandidátmi v predčasných voľbách do NRSR na ich aute. Poslanec  Ištván to hovorí asi preto, lebo starosta v rámci ľudských zdrojov personalisticky  penalizoval jeho rodinnú príslušníčku pracujúcu na obecnom úrade nevyplatením nenárokovateľnej čiastky mzdy, nakoľko táto výslovne   odmietla splniť pracovnú úlohu.

VIII.          Poslanci OZ vedia o tom, že starosta siahodlho a okamžite reagoval na facebook diskusiu viac ako 200 mladých z Babína o danej malej havárii obecného auta kde bona fide fotografiou a popismi vysvetlil situáciu občanom.  Prípad nie je uzavretý a po jeho ukončení starosta plánuje informovať zastupiteľstvo.  Pani Vlžáková to hovorí asi preto, lebo od začiatku pôsobenia starostu Laťáka prejavuje vôľu stať sa starostkou obce Babín a o starostovi uviedla nepravdivé informácie,  čo skončilo na OO PZ, či Obvodnom úrade Námestovo. Rovnako jej manžel podal podanie na Dopravnom Inšpektoráte v Dolnom Kubíne voči starostovi obce, teda nie je pravda, že podania podáva len starosta voči manželovi p. Vlžákovej, ale podania podáva aj manžel p. Vlžákovej proti starostovi recipročne.

IX.              Poslanci OZ dostali v materiáloch na zastupiteľstvo zápis z troch kontrol UPSVaR Námestovo na OcÚ ohľadne morena protipovodňových zamestnancov a sú si vedomí skutočnosti, že OcÚ bol preverený danými viacnásobnými kontrolami UPSVaR Námestovo a kontroly vydali kladné hodnotenie.  Poslankyňa Babinská to hovorí asi preto, lebo možno závidí morena zamestnancom niekroré pracovné činnosti, nakoľko ich ako sociálne marginalizovaných používa možno ako nástroj na kompenzáciu svojho pocitu spoločenskej menejcennosti, ktorý pravdepodobne kvôli rodinnej situácii  a autoritatívnejšiemu zamestnávateľovi prežíva.

X.                Kontrolórka do vydania predmetnej smernice skoro vôbec nepodávala žiadosti o dokumenty ku kontrole v písomnej podobe a dokonca prekročila svoje kompetencie tým, že si dala poslať odpis obecnej faktúry na domácu adresu, preto starosta zaviedol smernicu podľa zákona o kontrole, kde sú plne rešpektované práva kontrolórky. Pani Sviteková, kontrolór obce Babín to hovorí asi preto, lebo sa chce ako neúspešný kandidát v komunálnych voľbách 2010 stať starostkou a vadí jej, že starosta sa zákonne bráni jej niektorým nekorektným šikanóznym praktikám pri kontrole, ktoré mala zaužívané za minulej garnitúry. Rovnako je treba poukázať na fakt, že predvolebný boj zo strany p. Svitekovej možno stále neutíchol,  v rámci ktorého mi môj podporovateľ  europoslanec z Dolného Kubína p. MUDr. Mikolášik referoval, že pravdepodobne p. Sviteková podala naňho podanie na súd vo veci podpory kandidáta Laťáka v starostovských voľbách 2010.

XI.              Poslanci OZ vedia, že starosta kúpil danú dennú pyrotechniku pri príležitosti okrúhleho XX. ročníka prechodu babínskym chotárom. Pyrotechnika bola použitá podľa príbalového letáku a inštruktážneho  telefonátu predajcovi a poškodenie el. vedenia možno spôsobili alumíniové časti dennej pyrotechniky, ktoré uniesol silný vietor na el. vedenie.  Starosta nezodpovedá za smer vetra. Výrobok bol neporuchový a certifikovaný. Poslanec Bukovský to hovorí tiež asi preto, lebo ako starší poslanec ťažšie znáša, že starostom je omnoho mladší muž a zároveň tento vie nereagovať na jeho emočné výbuchy a niekedy neslušné vystúpenia na zastupiteľstve. Predpokladane mu tiež môže vadiť, že starosta v rámci šetriacich opatrení a po ročnom sledovaní výkonu jeho manželky, referentky OcÚ Babín, korektne a zákonne znížil novým platobným výmerom jej osobné príplatky z predošlých 180 € na 100 € mesačne.

XII.Starosta čestne prehlasuje, že už viac ako tri roky nebol v kostole v Námestove. Poslanec Adamica to hovorí asi preto, lebo nevie zvládať pracovný stres, ktorý je na poslancov OZ vyvíjaný zo strany občanov, ktorí ich oslovujú s ponosami a preto sa rozhodol, rovnako ako jeho kolegovia naivne riešiť situáciu veľmi elementárne a síce v domnení, že ak sa pokúsia odvolať starostu, ktorý podľa ich úsudku je dôvodom a stelesnením nespokojnosti na nich doliehajúcich sťažovateľov, ustane aj nepríjemný pocit a pracovný stres pre nich ako poslancov. Avšak pravda je taká, že tento pracovný stres s nepríjemnej komunikácie s ľuďmi v obci je prirodzenou súčasťou práce poslanca ako zástupcu a mediátora a je naivné si  myslieť, že tento pracovný stres ustane aj pri inej osobe na pozícii starostu.  Bez ohľadu na to, že takýmto konaním OZ dokazuje svoju nekompetenciu, úzkoprsosť  hlavne tým porušuje  pravdepodobne práva starostu na ústavné pasívne volebné právo.  V súčasnej dobe tento pracovný stres na poslancov je vyvíjaný vo vyššej miere, nakoľko súčasný starosta sa snaží paralelne urobiť viacero prospešných prospoločenských zmien, čo sociologicky prirodzene dráždi  spoločenstvo v Babíne, avšak to nie je naplnenie skutkovej podstaty, ktorú vyžaduje § 13a odsek 3 písmeno a) bod dva „hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu“.

 

Podľa informácií Združenia miest a obcí Slovenska je pravdou to, že od roku 1990 doposiaľ nebolo veľa prípadov tohto druhu, ktorú vyžaduje § 13a odsek 3 písmeno a) bod dva „hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu“.  Nemožno starostu „postihovať“ za to, že sa nepodieľa na plnení úloh samosprávy obce a nevyužíva právomoc, ak mu táto v rámci zodpovednosti zákonom nebola vôbec zverená. Pod opakovaným zanedbávaním treba rozumieť porušenie povinností aspoň v dvoch prípadoch. Hrubým zanedbávaním povinností treba rozumieť zvlášť závažným spôsobom porušované alebo neplnené dôležité povinnosti zo strany starostu obce, t.j. najmä také, ktoré sú uložené starostovi obce na základe zákona. Pritom musí ísť o neplnenie alebo porušovanie povinností, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre riadny výkon jeho funkcie.

 

Rovnako namietam voči  otázke navrhnutej v uznesení na odvolanie starostu: „Súhlasíte s odvolaním starostu obce Mgr. Laťáka?"  Otázka je sugestívna a z psychologického hľadiska navádza na kladnú odpoveď.

 

 

 

 Z vyššie uvedeného mám za to, že uznesenie Obecného zastupiteľstva v Babíne z 24/02/2012 o vyhlásení miestneho referenda na odvolanie starostu obce Babín je zmätočné a neplatné. Rovnako mám  za to, že poslanci Terézia Vlžáková, Adamica František, Barťák Ján, Bukovský Jozef, Babinská Blanka, Ištván Jozef a Kubasová Oľga pravdepodobne neoprávnene zasiahli do zákonom chráneného práva na pasívne volebné právo starostu obce Babín Mgr. Laťáka Petra zakotvené v článku 30 zákona 460/1992.

 

 

 

 

 

S úctou

 

                                  

                                                                                                Mgr. Laťák Peter

 

 

V Babíne , 13. 03.  2012

 

 

 

 

Prílohy /  dôkazy

 

č. D1 – Osvedčenie o voľbe za starostu pre Mgr. Laťáka Petra

č. D2a – D2i – Pozvánky na pracovné stretnutie „šálka čaju so starostom“ pre poslancov

č. D3 –  Čestné prehlásenie VPP zamestnancov o roznose pozvánok „šálka“ pre poslancov

č. D4a – D4c – Pozvánky na OZ s veľkým množstvom bodov – informovanosť poslancov

č. D5a, D5b –  Oznámenie o preložení konania zasadania OZ a obecnej rady Babín

č. D5c – Potvrdenie o prevzatí oznámenia o zmene termínu konania OZ a O. rady

č. D5d – Listiny prítomných z obecnej rady z 20/02/2012, kde sa poslanci nedostavili

č. D5f – Poznámky zo mimozákonného stretnutia obecnej rady z 13/02/2012 – porušenie z. 369/90 Zb. § 13 odsek 4 písmeno a) „starosta zvoláva a vedie obecnú radu“, nie zástupca starostu.

č. D6a – Zmluva o poskytnutí dotácie z Úradu vlády SR s obcou Babín vo výške 20 000 € na revitalizáciu krajiny v Babíne

č. D6b – Návrh projektovej dokumentácie projektu revitalizácia krajiny v Babíne

č. D6c -  Súhlasné stanovisko majoritného správcu pozemku v katastri obce Babín – Dakna a.s. s projektom revitalizácie krajiny v Babíne

č. D6b – Súhlasné stanovisko občana Babína, samostatne hospodáriaceho roľníka p. Babinského Františka, Babín 207, s realizáciou projektu revitalizácia krajiny v obci Babín.

č. D6e - Súhlasné stanovisko občana Vasiľova, samostatne hospodáriaceho roľníka p. Škombára Františka

č. D6f – Súhlasné stanovisko Lesov SR s projektom revitalizácie v Babíne

č. D6g -  Súhlasné stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu s projektom revitalizácia v Babíne

č. D6h- D6i – Stanoviská s výhradou.

č.D6j – Vyjadrenie Dakna a.s. k nájomným zmluvám odporcov /p. 13714,13720,2076 a 13721/

č.D6l – Zverejnená zmluva o diel : OcÚ Babín a Real-Stav Slovakia spol., s r.o., 2 strana, bod 2.3

č.D6k – Výpis z listu vlastníctva č. 1120 / parcely 13714,13720,2076 a 13721/

č. D7a – Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ Babín, doklad o skutočnosti, že subjekt je rozpočtovou organizáciou obce Babín

č.D7b – Platobné výmery riaditeľa ZŠ s MŠ Babín, Mgr. Kubasa – úsporné opatrenie obce Babín

č. D8a – Platný rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Babíne

č. D8b1 – Zápis uznesení z 17/12/2011

č. D8b2 – Poznámky návrhovej komisie z OZ z 17/12/2011

č.D8c1-D8c2 – Zápis uznesení a poznámky z OZ z 16/09/2011

č.D8d1 – D8d2 - Zápis uznesení a poznámky z OZ z 17/06/2011

č.D8e1 – D8e2 - Zápis uznesení a poznámky z OZ z 26/08/2011

č. D9 – Čestné prehlásenie referentky OcÚ Babín p. Bukovskej, že vyvesila zápis s uzneseniami z OZ z 29/12/2011 na vývesnej tabuli OcÚ Babín podľa zákona

č.D10 – Objednávka na kurz kuriča, nedostatok adeptov, nemožnosť vyslať zamestnanca OcÚ

č.D11 – Rozposlanie dopytov na kurz kuriča, ekonóm OcÚ Babín

č.D12 – Porovnanie cenových ponúk, marketingový prieskum kurzu kuriča

č.D13 – Vysvetlenie absencie kurzu kuriča ekonómkou OcÚ Babín za rok 2011

č.D13B -  Vyjadrenie OVS a.s. Dolný Kubín  k úniku pitnej vody pri č.d.:286

č.D13C – Vyhlásenie I. regulačného stupňa pre odber pitnej vody v obci Babín

č.D14 – Žiadosť vdovy p. Gáborovej o pomoc cez možnosť práce na Internete na OcÚ Babín

č.D15 – Stažnosť p. Gáborovej Zuzany voči p. Vlžákovej Terézii za zavedenie vo veci poistenia

č.D16 -  Verejné ospravedlnenie p. Vlžákovej starostovi obce Mgr. Laťákovi

č.D17 – Porovnanie cenových ponúk s oslovením cca 35 firiem pri kúpe notebooku pre starostu

č. D18 – Vyjadrenie kontrolórky obce Babín, že pri používaní obecného auta neboli zistené porušenia zákonov

č.D19 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Babín

č.D20 – Príjmový blok z IMPA Šamorín, kde starosta uhradil 5% spolupodiel k obecnej havarijnej poistke

č.D21 – Záznam o výsledku kontroly UPSVaR Námestovo s výsledkom neporušenia zákonov

č.D22 – Protokol Inšpektorátu práce Žilina, nariadenie pre dve úpravy dokumentácie.

č.D23 – Výkon náprav podľa protokolu Inšpektorátu práce Žilina, objednávka služby vo firme Pyrokomplex s.r.o.

č.D24 – Objednávka dennej pyrotechniky vo firme Pyrospol s.r.o. Revúca pre XX. ročník prechodu

č.D25 – Osvedčená kópia uznesenia obecného zastupiteľstva v Babíne o vyhlásení referenda z 24/02/2012

č.D26 -  Poďakovanie občana za pomoc od starostu