Grantový systém obce Babín

 

Máš dobrý nápad? Sem s ním!  

 

NÁVRH

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ GRANTU
č. .../2012

uzavretá medzi poskytovateľom grantu

Darca: Obec Babín                          

Adresa: Babín 50 ,02952 Hruštín 

IČO:                                                                                                                               Štatutárny zástupca:

Telefón:                                              

Register, reg. číslo:                         

(strana poskytujúca grant, ďalej len „Darca”)

a príjemcom grantu

Názov organizácie:                         

Názov projektu:                                       

Adresa organizácie:                        

Poštová adresa:                               

Telefón:                                              

E-mail:                                                 

IČO:                                                      

Štatutárny zástupca:                      

Osoba zodpovedná za grant:       

Banka:                                                

Číslo účtu organizácie:              

Úradný register alebo evidencia, v ktorej je organizácia zapísaná:

Číslo zápisu do tohto registra:

Dátum zápisu:

 (strana prijímajúca grant, ďalej len „Príjemca”)

I. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí grantu v hodnote .... EUR na projekt ..............................................................................................................................................

Grant poskytuje Darca Príjemcovi, ktorý sa zaväzuje použiť ho výlučne na realizáciu uvedeného projektu.

Táto zmluva sa uzatvára k verzii projektu v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Za platnú verziu projektu podľa tejto zmluvy sa považuje aj jeho neskoršia aktualizácia, ktorú odošle Príjemca a svojím súhlasom potvrdí darcovi.

II. TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od ........... do ............. Počas tejto doby je Príjemca grantu povinný dodržiavať dohody dojednané touto zmluvou. Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy je však možné len na úhradu nákladov, ktoré vznikli v období od ...........do ..............(„povolené čerpanie grantu“).

Príjemca môže požiadať o predĺženie čerpania grantu prostredníctvom Žiadosti o posun termínu. V oprávnenom prípade Darca môže schváliť predĺženie doby, počas ktorej je Príjemca oprávnený čerpať grant.

 

III. VÝŠKA GRANTU A ROZPOČET

Grant je organizácii poskytnutý v celkovej výške ........ EUR, v dvoch splátkach, a je účelovo viazaný na krytie nákladov špecifikovaných v podrobnom rozpočte projektu podľa čl. I tejto zmluvy.

Grant bude organizácii vyplatený nasledovne:

1. splátka:

........ EUR

do 14 pracovných dní od podpísania zmluvy

2. splátka:

......... EUR

do 14 pracovných dní od prijatia kompletnej a správne zdokladovanej záverečnej správy

IV. PREDLOŽENIE SPRÁV 

Príjemca grantu sa zaväzuje predložiť Darcovi záverečnú správu o plnení projektu vrátane vyúčtovania grantových prostriedkov poskytnutých Darcom do:.....................

Záverečná správa, kópie dokladov a ďalšie podklady k vyúčtovaniu grantových prostriedkov od Darcu zašle Príjemca na adresu Darcu v termíne pre doručenie záverečnej správy. 

Pri financovaní grantu sa požaduje vlastná spoluúčasť Príjemcu (prostriedky z vlastných alebo iných zdrojov) vo výške min. 5%. Príjemca uvedie reálnu čerpanú sumu z vlastných alebo iných zdrojov v záverečnej správe, časť Vyúčtovanie, ale nezasiela Darcovi kópie dokladov a iných účtovných podkladov vlastnej spoluúčasti. Príjemca sa zaväzuje podklady k vyúčtovaniu spoluúčasti predložiť Darcovi na požiadanie v období trvania zmluvy.

Príjemca môže požiadať o odklad podania správy oproti stanovenému termínu prostredníctvom žiadosti o posun termínu. V oprávnenom prípade Darca môže schváliť predĺženie termínu pre predloženie správy.

 

V. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Finančné prostriedky sú poskytnuté prísne účelovo. Príjemca grantu sa zaväzuje použiť poskytnuté prostriedky len na položky dohodnuté v zmluve, ktoré sú bližšie špecifikované v rozpočte schváleného projektu. Príjemca sa zaväzuje uprednostňovať bezhotovostné platby (bankové prevody), ak je to možné, a prehľadne a dôveryhodne evidovať všetky platby súvisiace s projektom.
 2. Trestnoprávnu zodpovednosť za použitie finančných prostriedkov v rozpore s právnymi predpismi a dohodami uvedenými v tejto zmluve  na strane príjemcu grantu preberá štatutárny zástupca organizácie Príjemcu a osoba zodpovedná za projekt.
 3. Príjemca grantu môže uskutočniť presun grantových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými kategóriami do výšky 15% (vrátane) z celkovej sumy grantu bez predbežného súhlasu Darcu, zaväzuje sa však dodatočne o tom informovať Darcu (vo vyúčtovaní Záverečnej správy, v komentároch k jednotlivým výdavkom).
 4. Príjemca grantu nemôže uskutočniť presun grantových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými kategóriami nad 15% z celkovej sumy grantu bez predbežného súhlasu Darcu. O presun prostriedkov nad tento limit musí Príjemca grantu Darcu požiadať prostredníctvom aktualizácie projektu a zdôvodnenia zmeny.
 5. Príjemca grantu sa zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať Darcu o každej ďalšej skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť využitie grantových prostriedkov špecifikovaných v projekte tejto zmluvy a prejednať s Darcom ďalší postup pri využití grantu.
 6. V prípade nasledovných zmien v plánovanej realizácii projektu, sa Príjemca grantu zaväzuje bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť Darcovi. Ide o tieto zmeny:

a) v časovom pláne projektu,

b) ohrozenie realizácie projektu,

c) zmeny alebo modifikácie projektu ovplyvňujúce účelové určenie grantu,

d) zmeny v štruktúre organizácie ovplyvňujúce rozhodujúcim spôsobom jej činnosť najmä zmeny v kompetenciách, štruktúre a zložení orgánov organizácie,

e) zmeny v rozpočte projektu, presuny medzi rozpočtovými kategóriami nad 15 % z celkovej sumy grantu,

f) zmena osoby zodpovednej za realizáciu projektu,

g) zmena štatutárneho zástupcu Príjemcu,

h) zmena banky a/alebo čísla bankového účtu oproti účtu, na ktorý boli prijaté finančné prostriedky od Darcu,

i) zmena sídla alebo zánik organizácie.

 1. Finančné prostriedky grantu nesmú byť použité na krytie nákladov uhradených pred dátumom povoleného čerpania grantu (čl. II).
 2. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky, pre vypracovanie vyúčtovania projektu platia podmienky stanovené v Pokynoch pre spracovanie správy.
 3. Úroky vyplývajúce z prostriedkov poskytnutých týmto grantom Príjemcovi je Príjemca si oprávnený ponechať v prípade, ak budú použité výlučne na úhradu nákladov týkajúcich sa projektu, inak postupuje podľa bodu 15 tohto článku.
 4. Príjemca grantu sa zaväzuje vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, uvádzať, že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporila Darca Obec Babín. Pri akejkoľvek externej komunikácii musí Prijímateľ informovať vopred Darcu a dodržiavať predovšetkým správny názov a logo donora.
 5. Príjemca sa zaväzuje, že vopred oznámi Darcovi termíny najdôležitejších aktivít, ktoré sa týkajú financovaného projektu. Darca si vyhradzuje právo navštíviť organizáciu a zúčastniť sa jej aktivít v rámci financovaného projektu.
 6. Ak Príjemca bude z grantu nakupovať dlhodobý hmotný majetok (od 1700 eur a doba používania dlhšia ako 1 rok) alebo nehmotný investičný majetok (od 2400 eur a doba používania dlhšia ako 1 rok), musí pri nákupe dodržiavať pravidlá efektívnosti a hospodárnosti a musí uskutočniť výberové konanie minimálne z troch ponúk a materiály, ktoré sú s výberovým konaním spojené, na požiadanie predložiť Nadácii v období trvania zmluvy.
 7. Príjemca grantu sa zaväzuje ponechať si vlastnícke práva k veciam získaným (aj) na základe grantu a zabezpečovať údržbu predmetu, na ktorý bol grant poskytnutý v súlade s projektom a realizovať dozor nad technickým stavom tohto predmetu minimálne počas obdobia trvania zmluvy. O  údržbe bude viesť Príjemca grantu hárok, kde bude zapisovať: dátum obhliadky, meno za obhliadku zodpovednej osoby, zhodnotenie stavu, potrebu opravných prác s návrhom termínu ich vykonania a termín vykonania opravy, ktorý na požiadanie predloží Nadácii kedykoľvek v období trvania tejto Zmluvy.
 8. Príjemca grantu sa zaväzuje zachovať predmet, na ktorý bol grant poskytnutý podľa projektu, v prevádzke počas celého obdobia trvania tejto Zmluvy. Príjemca môže tento predmet počas obdobia trvania tejto Zmluvy zveľaďovať, rozširovať a upravovať, avšak musí zachovať pôvodný zámer projektu, na ktorý bol grant poskytnutý a pôvodné vlastnícke vzťahy k tomuto predmetu.
 9. Príjemca grantu sa zaväzuje, že po uplynutí času povoleného čerpania grantu podľa bodu II. tejto Zmluvy, ktorý nebol predĺžený na základe schválenia Žiadosti o posun termínu, vráti bezodkladne nevyčerpaný zostatok grantu na účet číslo 4001418001/5600 vedený v Dexia Banke, a. s.
 10. Darca môže vo výnimočných prípadoch písomne povoliť dočerpanie finančného zostatku poskytnutých prostriedkov pre ďalšie účely podporeného projektu. 
 11. Príjemca udeľuje podľa §40 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. (autorský zákon) v platnom znení („autorský zákon“) Darcovi bezodplatné oprávnenie („licencia“) na použitie autorských diel týkajúcich sa projektu. Licencia zahŕňa práva podľa §18 ods. 2 autorského zákona časovo, teritoriálne a vecne neobmedzené a vzťahuje sa na obrazové, zvukové, zvukovo-obrazové  a / alebo audiovizuálne záznamy vyhotovené Príjemcom alebo Darcom alebo pre nich.                 
 12. Darca je oprávnený bezodplatne užívať názov, značky, ochranné známky a/alebo logá Príjemcu a/alebo zobrazenia (podobizne) pracovníkov Príjemcu vo svojich obrazových, zvukových, zvukovo-obrazových a / alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré budú / môžu byť šírené (sprístupnené verejnosti) prostredníctvom printových, rozhlasových a televíznych médií a / alebo prostredníctvom iných informačných a komunikačných médií (vrátane internetu).
 13. Zmluvu a platby s ňou súvisiace alebo pohľadávky zo zmluvy vyplývajúce nemôže Príjemca previesť alebo postúpiť na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Darcu.

 

VI. SANKCIE ZA NEDODRŽANIE PLATNÝCH PODMIENOK A NEREALIZOVANIE PROJEKTU

Darca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí grantu v prípade, ak Príjemca nedodrží podmienky uvedené v článku IV. a V. tejto zmluvy, najmä ak

 1. štatutárny zástupca organizácie alebo osoba zodpovedná za grant a ich prípadní nástupcovia nedodržia záväzky voči Darcovi, prípadne ohrozia úspešnú realizáciu projektu,
 2. bude zistené, že Príjemca nedodržal podmienky tejto zmluvy, všeobecne záväzné pravidlá alebo predpisy pre účtovanie a predloženie záverečnej správy.

V prípade, ak Príjemca nedodrží pomer financovania grantu z vlastných alebo iných zdrojov (vlastná spoluúčasť) podľa čl. IV, môže od Príjemcu Darca požadovať vrátenie takej časti grantu, aby boli prostriedky na financovanie projektu od Darcu a vlastnej spoluúčasti v požadovanom pomere. 

V prípade, ak

 1. sa projekt nezrealizuje z akýchkoľvek dôvodov, alebo sa nezrealizuje v plnom rozsahu, alebo
 2. Darca odstúpi od tejto zmluvy, alebo
 3. bude dôvodné predpokladať, že projekt nebude v celom rozsahu zrealizovaný (napr. z dôvodu rozhodnutia o likvidácii Príjemcu príslušným orgánom),
 4. Príjemca nezabezpečí plnú funkčnosť predmetu, na ktorý bol grant poskytnutý, alebo zmení účel alebo vlastnícku štruktúru k predmetu, na ktorý bol grant poskytnutý (Čl. V bod 13 a 14 zmluvy),

Darca je oprávnený požadovať od Príjemcu, aby jej boli okamžite vrátené všetky peňažné  prostriedky, materiál a technické vybavenie, ktoré boli Príjemcovi na základe tejto zmluvy poskytnuté, pričom sa budú na ich vrátenie aplikovať zákonné ustanovenia o vrátení pôžičky. Toto právo môže Darca uplatniť kedykoľvek po tom, ako sa dozvedela o dôvodoch, na základe ktorých jej právo požadovať vrátenie poskytnutých vecí od Príjemcu vzniklo.

 

 

 

VII. Osobitné protikorupčné ustanovenia

1.  Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany a/alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.

2.  Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.

3.  Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.

4.  V prípade, že príjemca poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa bodu 7.1 až 7.3 tohto článku zmluvy, alebo pokiaľ má Darca dôvodnú príčinu domnievať sa, že povinnosti príjemcu podľa bodu 7.1 až 7.3 tohto článku zmluvy boli alebo sú porušované, môže Darca  túto zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Akékoľvek zmeny a / alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak ďalej nie je uvedené inak. 

Súčasťou tejto zmluvy je aj bližšia špecifikácia projektu, vrátane aktualizácií uskutočnených v súlade s čl. I tejto zmluvy. 

Prípady, ktoré nie sú v tejto zmluve konkrétne upravené, budú zmluvné strany riešiť podľa zákonov platných v Slovenskej republike, predovšetkým podľa Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov.  

V Babíne ..............................                             V ........................................ dňa .....................

 

 

Obec Babín
 v zastúpení ..................

 

 

PRÍLOHY

 1. Projekt
 2. Pokyny pre spracovanie Záverečnej správy
 3. Pravidlá externej komunikácie Darcu