Externá komunikácia recipienta

 

 

Pravidlá externej komunikácie

pre príjemcov grantu

z Obce Babín

 

Príjemca grantu je zaviazaný komunikovať darcu vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu. V záujme jednotnej komunikácie a zrozumiteľnosti vás prosíme, aby ste darcu komunikovali podľa presne určených pravidiel.

 

Správny názov

 

Uvádzajte, že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporila Obec Babín.

Ak ide o projekt s viacerými donormi, treba medzi podporovateľmi uviesť:

 

Obec Babín

 

Správne logá

 

Ak sa namiesto názvu nadácie uvádzajú logá, musí byť zverejnené logo Obce Babín v správnom rozmerovom a farebnom vyhotovení, ktoré nájdete na stránke www.babin.sk

V prípade tlačenia log na plagáty, reklamné alebo pamätné tabule či iné nosiče s dlhodobým použitím je potrebné použitie log nechať včas, čiže aspoň 10 pracovných dní pred zadaním do tlače, písomne autorizovať Obcou Babín, ktorá návrh potvrdí. Správne logá sú nasledovné:

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejné vystúpenia

 

Pri verejných vystúpeniach, slávnostných otváracích podujatiach a komunikácii v médiách treba uvádzať, že prostriedky pochádzajú z Obce Babín. Príjemca grantu je zaviazaný vopred oznámiť obci Babín termíny najdôležitejších aktivít, ktoré sa týkajú financovaného projektu. Ak ide o väčšie udalosti alebo verejné vystúpenia (napr. otvorenie podporeného ihriska a pod.), príjemca včas, aspoň 10 pracovných dní vopred, prediskutuje s nadáciou možnú účasť a príhovor donora.

 

 

Ešte raz ďakujeme a veríme, že dodržaním všetkých pravidiel predídeme akýmkoľvek nezrovnalostiam.