Záverečná správa

 

 

 

 

 

POKYNY NA VYPRACOVANIE ZÁVEREČNEJ SPRÁVY

 

 

Prosím, čítajte pozorne:

 

 • Záverečnú správu vpíšte do tohto formulára (*.doc) a tabuľky Prehľad čerpania grantu (*.xls). Rozsah textu môžete upravovať a prispôsobovať obsahu, snažte sa pri tom, prosím, neprekročiť 5 strán + Prehľad čerpania grantu.
 • Záverečnú správu zašlite vo fyzickej (tlačenej) podobe na adresu Obec Babín ,Babín 50,02952 Hruštín. Na obálku napíšte číslo zmluvy. Pomôžte nám šetriť prírodu a ak je to možné, správu vytlačte obojstranne.
 • Obe časti Záverečnej správy zašlite v elektronickej podobe (*.doc a *.xls) na e-mailovú adresu programového koordinátora, s ktorým ste komunikovali. K e-mailu priložte aj cca 3 vybraté najlepšie ilustračné fotografie súvisiace s projektom – tak, aby e-mail nepresahoval veľkosť 8 MB.

 

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

 

    IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRÍJEMCU

 

 Číslo zmluvy:

 

 

 Názov organizácie (prijímateľ grantu):

   

 

 

 Názov projektu:

 

 

 

Meno osoby zodpovednej za projekt:

 

 

Meno štatutárneho zástupcu organizácie:

 

 

Adresa organizácie:

 

 

Telefón – pevná linka:

Mobil zodp. osoby:

E-mail zodp. osoby:

 

OBSAHOVÁ ČASŤ SPRÁVY

 

Stručné zhrnutie

 

Stručne zhrňte priebeh a výsledky projektu – k akej zmene udelený grant prispel (max. 10 riadkov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejší prehľad výsledkov

 

 1. Porovnajte plánované aktivity a časový plán so skutočnosťou, zdôvodnite uskutočnené zmeny.

 

..............................................

 

 

 1. Stručne zhodnoťte, ktoré plánované ciele, výsledky a aktivity sa vám podarilo splniť.

 

..............................................

 

 1. Stručne zhodnoťte, ktoré ciele, výsledky a aktivity sa vám splniť nepodarilo a prečo.

 

..............................................

 

 1. Uveďte všetky merateľné údaje (napr. počet a témy akcií, školení a seminárov, počet osôb, ktoré sa akcií v rámci projektu zúčastnili, počet a okruhy poskytnutých poradenských činností a pod.).

 

..............................................

 

 1. Uveďte, čo projekt priniesol cieľovej skupine, vašej organizácii, verejnosti, čo sa projektom zmenilo či nezmenilo, aké nové poznatky a úlohy vyplývajú zo skúseností, ktoré ste počas realizácie projektu získali.

 

..............................................

 

 1. Uveďte spôsoby komunikácie projektu (tlačoviny, TV, rozhlas, web, iné) – a zdôvodnite zmeny oproti plánu (kópie priložte ako prílohy v tlačenej podobe záv. správy):

 

..............................................

 

 

FINANČNÁ ČASŤ SPRÁVY

 

 1. Vyplňte priloženú excelovskú tabuľku Prehľad čerpania grantu - len príspevok z Obce Babín. K dispozícii máte okrem vzorovej i nevyplnenú tabuľku, do ktorej, prosím, vpíšte vaše finančné výsledky. Pokyny k vyplneniu nájdete pod tabuľkou.

 

 1. nasledovnom komentári k finančnej správe uveďte stručný popis jednotlivých položiek, ktoré ste vyúčtovali, ak to nie je zrejmé z tabuľky Prehľad čerpania grantu. Vysvetlite v nich všetky zmeny nad 15% čerpania oproti schválenému rozpočtu:

 

A. Mzdy a honoráre: Za každého zamestnanca zvlášť: pozícia v organizácii, úväzok, mesačný plat + odvody do poisťovní, celková suma mzdy  vyúčtovaná z projektu. Stručne popíšte, ako konkrétne sa zamestnanec podieľal na realizácii projektu.

 

..............................................

 

B. C. D. Cestovné náklady, ubytovanie, strava – vyúčtujte spolu: vysvetlite položky cestovných nákladov – kto a kam cestoval, komu a kedy sa platilo ubytovanie a ako je určené stravné – stručne vysvetlite účel cesty.

 

...............................................

 

E. Materiál / technické vybavenie: Stručne vymenujte materiál a vybavenie, ktoré ste kúpili, ak to nie je zrejmé z prehľadu čerpania grantu.

 

...............................................

 

F. Kancelársky materiál: Stručne vymenujte materiál, ktorý ste kúpili, ak to nie je zrejmé z prehľadu čerpania grantu.

 

...............................................

 

G. Komunikačné náklady: Náklady na prevádzku telefónu, faxu, internetu a poštovné.

 

...............................................

 

H. Iné náklady: Stručne popíšte iné náklady, ktoré sa netýkajú vyššie uvedených kategórií, ak to nie je zrejmé z prehľadu čerpania grantu.

 

................................................

 

 

PRÍLOHY

 

K záverečnej správe priložte:

 

 1. Fotodokumentáciu – aspoň 3 fotografie v elektronickej podobe v dobrej kvalite a s popisom.
 2. Výstupy z projektu (publikácie, bulletiny, informačné materiály)
 3. Kópie článkov uverejnených v súvislosti s projektom, príp. prehľad vystúpení v masmédiách...
 4. Kópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, výplatné listy, VPD, bankové výpisy,...) prehľadne očíslované, zoradené podľa toho, ako sú zapísané v tabuľke a pri väčšom objeme zviazané. Každý výdaj (faktúra, zmluva, blok z registračnej pokladne) musí byť doložený kópiou príslušného účtovného dokladu a dokladu o zaplatení (výdajový pokladničný doklad, výpis z účtu). Pri dokladoch, ktoré sa vzťahujú ku mzdám, doložte kópiu pracovnej zmluvy a mzdového listu pracovníka.
 5. Kópie korešpondencie (vašich žiadostí i schválení) o zmenách čerpania prostriedkov nad 15 % pri jednotlivých rozpočtových kategóriách, časovom posune čerpania prostriedkov alebo posune doručenia záverečnej správy oproti termínom dohodnutým v zmluve o udelení grantu.

 

ZOZNAM ZASLANÝCH PRÍLOH

 

Fotodokumentácia:

 •  
 •  

Výstupy z projektu:

 •  
 •  

Kópie článkov:

 •  
 •  

Žiadosti/povolenia o zmene čerpania prostriedkov nad 15 % (vymenujte)

 •  
 •  

Žiadosti/povolenia o časovom posune čerpania prostriedkov a predĺžení zaslania záv. Správy (vymenujte)

 •  
 •  

 

ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE

 

Vyhlasujeme, že všetky údaje, ktoré sme v záverečnej správe uviedli, sú pravdivé a presné.

 

Dátum vypracovania:

Zodpovedná osoba:

Štatutárny zástupca:

 

(vypĺňa Obec Babín)  Dátum prevzatia:                                Prevzal: