CVC....

 

 

245

ZÁKON

z 22. mája 2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

§ 116

Centrum voľného času

(1) Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného

programu školského zariadenia výchovno-

-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov

a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

(2) Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov

detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky

na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností,

podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania

ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb

súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

(3) Centrum voľného času môže poskytovať metodickú

a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom

čase

a) školám a školským zariadeniam,

b) občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú

na deti,

c) ďalším právnickým osobám alebo fyzickým osobám,

ktoré o ňu požiadajú.

(4) Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie

s celoročnou prevádzkou.

(5) Centrum voľného času sa spravidla člení podľa

záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové útvary.

Pre deti so zdravotným postihnutím alebo vývinovými

poruchami sa môžu zriaďovať záujmové útvary.

(6) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov na činnosti centra voľného času, ktorého

zriaďovateľom je obec31) alebo samosprávny kraj,42) určí

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

(7) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou

centra voľného času prispieva

a) zákonný zástupca mesačne sumou najviac 15 %

sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa

podľa osobitného predpisu,29)

b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

podľa osobitného predpisu.43)

(8) Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť

o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 7, ak

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32)

 

 

 

https://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf