Vďak za Rés Públicu...

 

 

VĎAK....

 

 

 

Poďakovanie p. Smetankovi, vedeniu ZŠ s MŠ Babín a OcÚ Babín

 

 

 

 

Ako ľudia, ale i ako skupiny ľudí, ako spoločenstvá kráčame tmou budúcnosti. Zavše dobre padne, ak nám niekto, kto „ už prekročil cez lávku“ podá ruku, nasmeruje či povedie. Bolo veľmi osožné a vhodné, že p. Smetanka si zamiloval náš drsný ale krásny kraj – Oravu. Ako sám hovorieva, prirástla mu Orava k srdcu.  Možno i vďaka tomuto „zaľúbeniu“ bol tento na slovo vzatý odborník ochotný pridať ruku k dielu a načrtnúť z našich myšlienok plán, ako zlepšiť kotlinu od Lokce po Príslop, ako ju urobiť viac priateľskú mladým. Mladým, ktorých tu chceme udržať, nie, nie zviazať, ale priťahovať ako magnety. Nezväzovať reťazami nutnosti, lež priťahovať silami ich slobodného rozhodnutia a chcenia usídliť sa v našom kruhu i napriek prirodzenej túžbe „ vyletieť z hniezda“.  Moja vďaka ako starostu obce nesporne v provom rade patrí ochote a obetavosti p. Smetanku, vďaka, veľká vďaka.

Nechcem opomenúť však i domácich. Učitelia pre mňa zavše boli „nositeľmi svetla“. Kedysi kláštory, popri nich školy a dnes spoločnosťou ustanovené inštitúcie škôl svietia v noci nepoznania a sú miestom cvičenia mentálnych svalov, sú miestom, kde sa malé vtáčence učia lietať. Škola, miesto formovania ducha a jej nositelia rovnako zasluhujú vďaku. Vďaku za to, že vo svojom súkromnom čase priložili ruku k dielu. Veľkú vďaku za to, že keď nebolo najľahšie zostali pevne stáť a presadzovali „osvietenie“ kotliny Podmaguria. Vďaka Vám, učitelia, vďaka za to, že medzi nami ste, potrebujeme Vás.

Nesporne vďaka patrí i predstaviteľom občianskej moci, zástupcom obce Babín. Oni boli tí, ktorí sa rozhodli podporiť našu vec, i keď neboli jej priamymi aktérmi. Je to prejav ich veľkodušnosti a to si ceníme. Vieme, že mohli učiniť i iné rozhodnutia a rozhodli sa správne a to si vážime a vážiť budeme.

Vďaka všetkým, ktorí ťahali za spoločný povraz. Udržíme niť i do budúcna.

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Babína, Mgr. Laťák Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovo na úvod

 

 

 „Učenie v mladosti je rytím do kameňa, učenie v starobe je písanie do piesku“

 

Čínske príslovie

 

 

Mladí ľudia v našom regióne tvoria podstatnú časť produktívneho obyvateľstva, avšak pre aktivizáciu mladých ľudí v občianskej spoločnosti miestne samosprávy vo všeobecnosti robia veľmi malú alebo takmer žiadnu osvetu, najmä v menších obciach.

 

Mladí pociťujú nedostatok záujmu zo strany verejnej správy o ich záujmy, názory a postoje a zväčša si ani neuvedomujú, že svojou účasťou na verejnom živote a rozhodovacích procesoch môžu ovplyvniť dianie vo svojej komunite resp. regióne. Majú skôr teoretické a nesystematické vedomosti zo školy, avšak chýbajú im praktické zručnosti nutné pre aktívne zapojenie sa do občianskej spoločnosti, spolurozhodovanie a spravovanie vecí verejných. Bez nástrojov nemajú motiváciu, bez motivácie nieto akcie.

 

Sme región, ktorý „drží“ reprodukčnú krivku Slovenskej populácie a vyrastá tu silná skupina budúcich odborníkov a osobností, ktorí potrebujú správne vedomosti o fungovaní dobrej spoločnosti, sociálno-komunikačné zručnosti, aby v budúcnosti neboli príťažou, ale motorom spoločnosti.

Realizátori projektu VEC VEREJNÁ, ktorého dôležitou súčasťou bolo vytvorenie Akčného plánu mladých ľudí regiónu Podmaguria ( Hruštín, Babín, Vasiľov, Lokca) pozitívne vnímali nedostatočnú angažovanosť a účasť mladých ľudí na akciách organizovaných združením a inými regionálnymi iniciatívami zameranými najmä na ochranu životného prostredia a komunitný život. Napriek tomu, sme boli  skalopevne presvedčení, že mladí majú záujem o skvalitnenie podmienok života v tomto regióne.

 

Bolo potrebné ich nasmerovať a viesť k tomu, aby dokázali iniciatívne a asertívne  presadiť a zapracovať svoje návrhy, názory a postoje do dokumentu, ktorý k verejnej správe určite patrí  a tým je Akčný plán práce mladých.

Účasťou na aktivitách strategického plánovania a skúsenosťami z týchto stretnutí sa spomedzi mladých vykryštalizovali aktívni, samostatní a iniciatívni jedinci, ochotní zúčastňovať sa na dianí v komunite, regióne , v spoločnosti. Budú mať k dispozícii písomný strategický dokument, prostredníctvom ktorého budú môcť presadzovať svoje záujmy, potreby, nápady a dávať podnety obecným zastupiteľstvám.

 

Tento dokument je otvorený novým  aktuálnym nápadom a riešeniam, ktoré môže priniesť čas, príležitosti a dianie v obciach či  regióne. Taktiež uvítame vstupy ľudí, ktorí sa možno v počiatočnej fáze jeho tvorby nezapájali iniciatívne do formovania očakávaní a priorít , avšak po jeho zhliadnutí môžu prácu s mladými v regióne obohatiť o svoje osobné a profesionálne skúsenosti a vedomosti.

 

Tento plán si kladie za cieľ byť výzvou nielen pre mladých, ale najmä pre obecné samosprávy cieľových obcí a rôzne iniciatívy a inštitúcie pracujúce s mladými ľuďmi, nachádzať spôsoby ako tieto očakávania a ciele pretaviť do skutočného života a otvoriť tak bránu mladým ľuďom na ceste k občianskej uvedomelosti, aktivizmu a angažovanosti vo veciach verejných. Aj takýmto spôsobom totiž môžeme prispieť k rozvoju ich osobnosti a občianskeho povedomia, čo v budúcnosti nájdeme v ich rozkonárenom konaní ako produktívnych občanov, susedov a kolegov žijúcich povedľa nás.

 

 

Laťák Peter a kol.