EX OFFO

 

 

  

Novoročný príhovor starostu Laťáka.

 

 

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v tento sviatočný čas. Ja, Peter Laťák, ako starosta obce, veľmi silno prežívam sviatky Vianoc a nového roka. Pre nás všetkých je to obdobie pozastavenia sa v zhone pracovnej každodennosti.

Rovnako ako pracovný týždeň v našej kultúre nevyhnutne končí pokojnejším víkendom, takisto  aj kalendárny rok má svoje obdobie zhodnocovania a porovnávania minulého. Je ním toto sviatočné obdobie, ktoré práve spoločne v kruhu hôr, doma prežívame.

Minulý rok, bol pre mnohých rokom zmien a prispôsobovania sa týmto zmenám. Predstavujem si to, akoby sme stáli na pahorku a dívame sa spiatky. Vystúpili sme na vrchol ročného snaženia sa a bilancujeme, hodnotíme a dospelo sa z toho chceme poučiť. V rámci štátu i našej obce, tento rok bol rokom výmen a nového smerovania. Mnohé sme prekonali a veľa toho ešte na prekonávanie stojí pred nami.

V tomto čase, čase  počiatku nového roka si v kruhu rodín, v teple rodinného krbu všetci dajme realistické predsavzatia. Práve obdobie nového roka je najvďačnejším časom roka, časom kedy vďaka tomu, že sa celá naša spoločnosť na pár dní zastavila, práve toto obdobie je najvhodnejším na stanovenie si svojich osobných i rodinných cieľov. Preto Vás k tomuto ušľachtilému úkonu určovania si cieľov z mojej pozície starostu úprimne a ľudsky  povzbudzujem.

Robíme to aj my, určujeme si ciele na obecnom úrade, i napriek neutešenej finančnej situácii, ktorú sme zdedili.

 

Uvedomme si, že nový rok je nová cesta,  nový nádych,  nová príležitosť na zrýchlenie, alebo odbočenie v smerovaní našich osobných alebo rodinných

zvyklostí, s ktorými sme možno po minulé mesiace neboli úplne najspokojnejší. Treba si uvedomiť, že ako hovorí staré čínske príslovie, Každá stomíľová cesta  sa rozpočína prvým krokom... Preto Vám v novom roku, prajem šťastné prvé kroky ako ľuďom i ako

rodinám.

 

 

            Dedinu, obec, Babín vnímam ako svoj domov. Prechovávam k tejto zemi silný citový vzťah. Ako dieťa som tu prežil najdôležitejšie obdobia svojej mladi a ľudia žijúci tu, v týchto tvrdých horách so svojou životnou filozofiou mi dali prvé návody ako  správne žiť. Veľmi si vážim svoje korene, lebo viem, aké ťažké je byt cudzincom v ďalekom svete. Veľmi si vážim korene, ktoré vidím v zvráskavenej tvári každého starčeka a starenky z Babína. Uvedomujem si, že aj skutočnosť, že tu dnes my môžeme vítať nový rok  je výsledkom ich dlhoročného lopotenia sa a dní plných práce.

 

 

 

 

 

 

            Obecný úrad ponímam ako ustanovizeň, ktorá vytvára služby pre svojich zákazníkov. Zákazníkmi sú občania.  Nevyhnutnosťou obecného úradu je citlivo vnímať  podnety občanov, ale aj aktívne predpokladať a vyhľadávať  spôsoby vytvárania kvalitnejších služieb a tieto svojim občanom- zákazníkom ponúkať a to dlhodobo.

 

 Funkciu starostu vnímam ako spoločenskú úlohu, ako zadanie, ktoré som voľbou dostal od svojich rodákov vo forme zloženej dôvery a nádeje. Tieto pojmy, pojmy  nádej a dôvera,  sú pre mňa silno citovo nabité. Starostovanie je pre mňa veľmi vnútorný, a hlboko osobný  záväzok, záväzok s rovníkom rodinný.

 

            Prioritami mojej osoby ako starostu voči mojim zákazníkom, teda mojim spoluobčanom, Vám, je postoj, je heslo, zákazník môj pán, spoluobčan môj pán a pán všetkých, ktorí mi podliehajú!

 

          

 

Uvedomujem si, že svet je miesto súperenia. Dokonca i prostredie  obcí, ako i inštitúcií a podnikateľských subjektov je často neveľmi priateľské. I keď sa s týmto  nestotožňujem, bolo by detinské tento fakt ignorovať. Preto sa vo svojom osobnom povolaní starostu obce zaväzujem, že budem vždy stáť na strane jednoduchého človeka. Moje silné sociálne cítenie prýštiace z mojej rodiny, ktorá bola vždy jednoduchá a spoločensky nie vysoko, toto mi je palivom môjho postoja za  jednoduchého človeka, človeka ktorý  nemá čas a silu študovať zákony a spletité pravidlá roky tvorené úradníkmi.  K dobrobytu jednoduchého človeka budem v prvom rade viest túto inštitúciu, na čelo ktorej som vložil svoju česť vďaka Vašej dôvere.

 

    

 

Dôležitým pravidlom môjho rozhodovania je čo najširšie zapojenie verejnosti do  rozhodovania v obci. Vnímam ako kľúčové účinné zapájanie verejnosti do rozhodovania cez snahu informovať Vás  vhodným spôsobom o plánovaných aktivitách. Neustála obojstranná komunikácia je  podľa mňa podmienkou účinného úradu a spokojného občana. Spokojnosť občana, spokojnosť Vás, je vždy mojim cieľom.

 

 

 

            Nevyhnutným zámerom je pre mňa zodpovedné hospodárenie. Starosta ako nájomný hospodár je v období celosvetovej krízy povinný účinne hospodáriť a v prvom rade pokrývať životne dôležité potreby svojich obyvateľov a zvyšné zdroje investovať vo forme čašu, sily a financií do budovania nových služieb, hlavne služieb so sociálnym zameraním. Vytvoriť teplo domova, pre tých, čo sa poobede vracajú z práce, pre tých čo sa po mesiaci vracajú z fušiek, tam je nevyhnutné  investovať to, čo nám zostane po krízovom uťahovaní opaskov.

 

 

 

            Babín je náš štát, my sme jeho hlavnými ovplyvňovateľmi, my sme strojcami nášho šťastia, nikto iní. História bude nekompromisne súdiť naše rozhodnutia, preto, nech nám Pán Boh pomáha.

 

S úctou starosta Laťák