Text navrhu VZN o psoch v Babíne na stiahnutie v MS Word

 

 

Obec  BABÍN

Všeobecne záväzné nariadenie

O chove zvierat na území obce Babín

 

§1

Úvodné ustanovenie

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje povinnosti a práva chovateľov zvierat vo vzťahu k spoluobčanom a životnému prostrediu a základné podmienky chovu a držania zvierat na území obce Babín. Nariadenie sa vzťahuje na chovateľov, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami bez rozdielu. Vzťahuje sa na chov všetkých zvierat a nie sú ním dotknuté všeobecne platné predpisy z oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny.

 

§2

Základné pojmy

 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

 

a/ chovateľ – každá FO alebo PO, ktorá zviera trvale alebo prechodne chová alebo drží

b/ zviera

1/ hospodárske zviera je zviera, ktoré sa chová alebo drží najmä na účely úžitkovej produkcie, a

to:

1.1 úžitkové veľké     - kone, osly, mulice, ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy

1.2 úžitkové malé       - kožušinové /králiky, zajace, líšky, norky, nutrie, činčily,.../

            - hydina /hrabavá, vodná/

- holuby

- včely

2/ spoločenské zviera je zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti, ak toto nariadenie neustanovuje inak, a to:

- pes

- mačka a iné

3/ divé zviera je zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho prirodzeného prostredia, alebo sa narodilo v zajatí a je držané v zajatí

4/ nebezpečný živočích je divé zviera alebo iný živočíšny bezstavovec, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život, alebo zdravie človeka /napr. túlavé zviera/

5/ divožijúce zviera je jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje samovoľne:

- obojživelníky, žaby, mloky

- plazy, hady

- vtáky, spevavce, dravce

- hlodavec, zajac poľný, veverica a iné

- netopiere

- jež európsky

- bylinožravec /srnec hôrny, jeleň, sviňa divá a iné/

- mäsožravec /vlk, líška a iné/

- slimáky

- iné /potkany, myši,.../

 

c/ konfiškát živočíšneho pôvodu – t.j. telo uhynutého, nedonoseného, mŕtveho alebo zmárneného zvieraťa a nepoužívateľné živočíšne produkty, príp. živočíšne produkty vylúčené z použitia na obvyklý účel

d/ veterinárna starostlivosť – starostlivosť o zdravie zvierat, vrátane hygieny ich prostredia, ošetrovania, plemenitby a prepravy, predchádzanie nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat

e/ karanténa – priestor určený na izoláciu zvieraťa z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy

f/ verejné priestranstvo – miestne komunikácie, cesty, pozemky, parky vo vlastníctve, či správe obce Babín

 

§3

Práva a povinnosti chovateľa

 

1/ Práva chovateľa:

 • na chov zvierat podľa tohto nariadenia
 • na úhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieratám podľa všeobecne platných predpisov

 

2/ Povinnosti chovateľa:

 • dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo zdravé životné prostredie a životné podmienky spoluobčanov
 • zabezpečiť zvieraťu výživu, hygienu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok pohybu a urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku, predchádzať ochoreniu zvierat, chrániť ich pred škodlivými vplyvmi a pri ochorení zvierat požiadať o odbornú veterinárnu pomoc, podľa potreby zabezpečiť tiež poskytnutie prvej pomoci
 • dbať na to, aby zviera bezdôvodne nerušilo a neohrozovalo spoluobčanov
 • nedovoliť voľný pohyb zvierat na verejných priestranstvách, vodiť zviera môže iba osoba staršia ako 12 rokov, psychicky a fyzicky spôsobilá zviera ovládať 
 • zabezpečiť vakcinácie zvierat proti nákazám a dohliadnuť na to, aby všetky vakcinácie a vyšetrenia boli zaznamenané v očkovacom preukaze zvieraťa 
 • zabezpečiť v pravidelných intervaloch odparazitovanie zvierat
 • v prípade poranenia človeka zvieraťom, chovateľ okamžite musí zabezpečiť veterinárne vyšetrenie zvieraťa a výsledky odovzdať poškodenému 
 • preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky kontrolnému orgánu v súvislosti s kontrolou chovaného zvieraťa
 • okamžite odstrániť zvierací trus z verejného priestranstva
 • asanovať konfiškáty živočíšneho pôvodu prostredníctvom organizácie, ktorá je odborne spôsobilá a má na výkon tejto činnosti povolenie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti /napr. kafiléria/
 • uhradiť všetky náklady, spojené s odchytom zvieraťa a jeho umiestnením v karanténe
 • uhradiť škody spôsobené zvieraťom podľa všeobecne platných predpisov 1 ( §415 / §420 z. 40/1964)

 

3/ chovateľ má zakázané

a/ vodiť alebo prinášať zvieratá na detské ihriská, do areálov školských a predškolských zariadení, na športoviská a štadióny prístupné verejnosti, na cintoríny, do zdravotníckych zariadení, na trhoviská a

tovarové burzy, na kúpaliská a ďalšie miesta označené zákazom vodenia zvierat

b/ chovať zvieratá v spoločných priestoroch obytných domov, v zariadeniach verejného a spoločného

stravovania, v zariadeniach potravinárskej výroby, v obchodoch, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, vo verejných a spoločenských zariadeniach pre deti a mládež je potrebné povolenie orgánu veterinárnej starostlivosti a orgánu na ochranu zdravia ľudí 2 (§18 z. 272/1994)

c/ umiestňovať konfiškáty živočíšneho pôvodu do zberných nádob na odpad, zakopávať alebo inak nepovolene ich likvidovať

d/ týrať zvieratá

e/ zákaz podľa odseku 3/ písmeno a/ sa nevzťahuje na

- psov a kone ozbrojených zložiek pri výkone služobných povinností a na psov vodiacich nevidiacich [1]

- zvieratá, ktoré sa zúčastňujú výstav, prehliadok a súťaží zvierat, tieto podujatia možno poriadať len na základe povolenia obce a orgánu veterinárnej starostlivosti

 

§4

Chov zvierat

 

1/ Chov hospodárskych zvierat

Obmedzenie chovu a držania zvierat v obci Babín:

Je zakázané chovať hospodárske zvieratá:

- v bezprostrednom okolí škôl, zdravotníckych zariadení, obchodov s potravinami, reštaurácií a v ochrannom pásme vodných zdrojov

 

1.1 Chov hospodárskych zvierat úžitkových veľkých

a/ Počet chovaných zvierat je závislý od podmienok a bude posudzovaný individuálne. Chovať hospodárske zvieratá úžitkové veľké v oblastiach s individuálnou zástavbou o výmere pozemkov menších ako 400 m2 možno iba výnimočne

b/ Chov úžitkových zvierat vo väčšom počte je podmienený súhlasom:

- majiteľa alebo správcu domu

- obyvateľov susedných nehnuteľností

- v individuálnych prípadoch posúdením hygienika, veterinára povereného Obecným úradom.

V prípade, ak chovateľ nedokáže predložiť súhlas majiteľov susedných nehnuteľností môže o chovaní zvierat na základe odporučenia komisie pre životné prostredie pri obecnom zastupiteľstve rozhodnúť obec, pri súčasnom uložení potrebných hygienických opatrení.

c/ Chovateľ zvieraťa je povinný zachovať medzi chovnými zariadeniami a medzi uličnou čiarou vzdialenosť min. 10m, od obytných domov min. 15m, v susedstve bytoviek s dvomi a viac bytmi vzdialenosť min. 30m a od individuálneho vodného zdroja najmenej 15m. Ďalej je povinný pravidelne

čistiť chovné zariadenie, ktoré musí mať napojenie na vodotesnú žumpu a pri chove zvierat musia byť

dodržané všetky hygienicko-epidemiologické normy.

d/ Hnoj z chovných zariadení treba primerane často odstraňovať a ukladať ho do vybetónovanej jamy

a kompostovať. Vzdialenosť takto upraveného hnojiska od individuálnych alebo verejných vodných zdrojov je min. 30m. Hnojisko musí byť dimenzované tak, aby mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat. Hnojisko musí byť kryté alebo prekrývané zeminou. Chovateľ musí mať zabezpečený odbyt skladovaného hnoja. Tekuté exkrementy; musia byť odvádzané do vodotesnej žumpy a chovateľ musí mať zabezpečený vývoz fekálií zo žúmp na miesta na to určené.

e/ Chovateľ zvierat sa musí sústavne starať o účinné ničenie hlodavcov a hmyzu v objektoch a v okolí chovného zariadenia, obmedzovať nepríjemný zápach účinným čistením objektov, dezinfekciou a prekrývaním hnojiska.

f/ Chovať a držať zvieratá je povolené len v ohradených a zabezpečených priestoroch. Pásť zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.

g/ Pri stavbách nových a adaptácií jestvujúcich chovných zariadení do 25 m2 zastavanej plochy má občan ohlasovaciu povinnosť na obec. Pri stavbách väčšieho rozsahu treba požiadať o stavebné povolenie na obci. Treba postupovať v intenciách zákona č. 50/1976 Z.z. a vyhlášky č. 83/1976 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade, keď sa pre chov zvierat majú využívať existujúce objekty, ktoré neboli pre tieto účely pôvodne určené /podľa kolaudačného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia/, je budúci chovateľ povinný takého zmeny ohlásiť na obci, ktorá rozhodne alebo nariadi nové kolaudačné rozhodnutie /§ 85 zákona č. 50/1976 Z.z,/.

 

1.2 Chov úžitkových zvierat malých

Podmienky chovu malých úžitkových zvierat sú podobné ako pre chov veľkých úžitkových zvierat. Pre chov platia ustanovenia § 4 odst. 1.1 písmená c,e,f,g.

a/ Počet chovaných malých úžitkových zvierat je daný základnými veterinárnymi normami.

b/ Kožušinové zvieratá sa v zastavanom území môžu chovať za predpokladu, že sú pre ne vytvorené vyhovujúce podmienky. Pri chove väčšieho množstva zvierat budú podmienky chovu posudzované hygienikom a veterinárom.

c/ Chov včiel – pre chov včiel platia všeobecné zásady ako pre chov malých úžitkových zvierat. V zastavanom území je chov včiel podmienený súhlasom dotknutých susedov.

d/ Chov holubov – k chovu holubov je potrebný súhlas majiteľa domu, súhlas susedov a súhlas obce. Je zakázané chovať holuby v obytných domoch, na balkónoch bytov, loggiách, v miestnostiach alebo priestoroch používaných nájomníkmi domov. Holubník možno postaviť od obytného objektu vo vzdialenosti min. 15 m, majiteľ, správca nehnuteľnosti je povinný udržiavať strechy a povaly v dobrom technickom stave a vetracie okná na povalách musia byť zabezpečené proti vnikaniu holubov.

 

2/ Chov spoločenských zvierat

 

2.1 Na území obce Babín je chov spoločenských zvierat povolený len za podmienok ustanovených osobitným predpisom - týmto nariadením.

 

2.2 Je povolené chovať spoločenské zvieratá:

- v bytovej jednotke, v obytných domoch so súhlasom nájomcov bytov vedľa, nad a pod bytovou jednotkou chovateľa

- v obytnom dome         -max. jedného psa a šteňatá z jedného vrhu do veku 12 týždňov

-max. jednu mačku a mačatá z jedného vrhu max. do veku 24 týždňov

- v rodinnom dome dvoch psov a šteňatá z každého vrhu max. do veku 24 týždňov

- chov vyššieho počtu psov a mačiek je podmienený súhlasom obce, obvodného úradu v Námestove - odbor štátnej veterinárnej starostlivosti a orgánu na ochranu zdravia

- chovateľ je povinný prihlásiť psa z vlastného vrhu staršieho ako 12 týždňov u obytných domov, u rodinných domov staršieho ako 24 týždňov k registrácii na obecnom úrade, ostatných ihneď po nadobudnutí, registračnú známku dostane chovateľ na obecnom úrade, u obytných domov po predložení písomného súhlasu susedov vedľa, nad a pod bytovou jednotkou. Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes mal registračnú známku stále na obojku.

 

2.3 Je zakázané:

- chovať trvale psov, mačky a hospodárske zvieratá na balkónoch, lóggiách, v pivničných priestoroch alebo garážach

- chovať v bytovej jednotke a obytných domoch, okrem registrovaných chovateľských staníc rasy psov a ich krížencov, vtedy ak zvýšenou agresivitou ohrozujú život ľudí alebo iné zviera, musí byť pod dohľadom veterinára humánne utratený

- ukončiť chov psa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody nie je prípustné, chovateľ, majiteľ nesmie opustiť alebo vyhnať psa s úmyslom sa ho zbaviť

 

2.4 Zodpovednosť chovateľa

 

1/ pri vodení psov mimo objektu alebo ohradeného pozemku patriaceho chovateľovi psa, musí byť pes vedený na vodítku, označený registračnou známkou a musí mať nasadený náhubok, s výnimkou malých plemien, ktorým fyzicky nie je možné náhubok nasadiť.

Chovateľ je povinný mať pri sebe sáčok z ekofólie pre zber psieho trusu. Psy bez dozoru a voľne sa pohybujúci na verejných priestranstvách sa považujú za túlavé psy a budú sa odchytávať s následným zhmotnením všetkých nákladov  voči vlastníkovi

2/ chovateľ, majiteľ spoločenského zvieraťa plne zodpovedá za dodržovanie VZN, je povinný s obsahom VZN oboznámiť ľudí, ktorí sa starajú o jeho zviera a vodia ho na verejné priestranstvá.

Povinnosti majiteľa psa má popri ňom aj iná osoba, ktorej bol pes zverený do starostlivosti.

 

2.5 Všeobecné podmienky

a/ cvičenie psov pre služobné účely je možné len vo vyhradených kynologických areáloch alebo v priestoroch na to zvlášť vymedzených, okrem psov používaných na výkon práva poľovníctva

b/ zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením obce a obvodného úradu v Námestove – odboru veterinárnej starostlivosti

c/ verejné kynologické podujatia ako i prehliadky a výstavy psov a iných drobných zvierat sa môžu konať len na základe povolenia obce a po súhlase  obvodného úradu v Námestove - odboru veterinárnej starostlivosti a príslušného regionálneho  orgánu hygieny. Pokiaľ pri usporiadaní podujatia je potrebné zabezpečiť tiež umiestnenie zvierat, podmienky stanoví príslušný orgán hygienickej služby.

d/ ak príslušný orgán zakáže chov psov a ak chovateľ nevyhovie právoplatnému rozhodnutiu v stanovenej lehote, zabezpečí obec výkon rozhodnutia na náklady a nebezpečnie chovateľa

 

3/ Chov divých zvierat

- chov malých exotických zvierat je všeobecne povolený v obytných i rodinných domoch len pre záujmovú činnosť

- chov veľkých exotických zvierat a jedovatých zvierat podlieha osobitným veterinárnym predpisom

 

4/ Chov nebezpečných živočíchov

Chovať alebo držať nebezpečné živočíchy možno len v úradne registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia obvodného úradu - odboru štátnej veterinárnej starostlivosti 4.

 

5/ Chov divožijúcich zvierat

- chovať alebo držať divožijúce zviera možno len na účely ustanovené osobitným predpisom 5.

- chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území obce Babín zakázaný. Týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho práva 6 a asanačných činností.

- kŕmenie voľne žijúcich holubov, labutí a túlavých zvierat je zakázané

 

§5

Priestupky

 

Priestupku sa dopustí občan tým, že:

a/ poruší všeobecne záväzné nariadenie a predpisy upravujúce povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti a ochrany zdravia zvieraťa

b/ poruší zásady chovu, ktoré sa týkajú predchádzaniu nákazám a iným hromadným ochoreniam

c/ pri manipulácii skladovaných krmív porušuje hygienické zásady, a tým spôsobí zdravotnú závadnosť týchto krmív

d/ poruší základné veterinárne nariadenie pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat

e/ sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru alebo vykonávanie odborných veterinárnych úkonov, nevykoná v určenej lehote záväzný pokyn príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na odstránenie zistených nedostatkov

Občanovi, ktorý sa dopustí priestupku bude uložená pokuta podľa príslušného predpisu 7.

 

 

§6

Sankcie

 

[2]

1/ Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe, za ktorý jej môže starosta obce  uložiť pokutu do výšky 33,18 EUR (1000,-Sk), v blokovom konaní možno uložiť pokutu do výšky 16.60 EUR (500,-Sk) 8

2/ Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 3319,39 EUR (100.000,-Sk) 9 . Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa poručenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

§7

Záverečné ustanovenia

 

1/ Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú na chov všetkých zvierat na území obce

2/ Dodržovanie ustanovení tohto nariadenia sú oprávnené kontrolovať:

-členovia OZ a nimi poverené osoby

-starosta obce a ním poverené osoby

-orgány veterinárnej starostlivosti

-orgány na ochranu zdravia

 

3/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa rieši v blokovom konaní, alebo sa prejednáva v priestupkovom konaní, ak nejde o trestný čin.

 

4/ Ak bude vydaný zákaz chovu zvieraťa a chovateľ v stanovenej lehote nevyhovie právoplatnému rozhodnutiu, bude zabezpečený výkon rozhodnutia na náklady chovateľa.

 

5/ Za priestupky proti ustanoveniu tohto nariadenia budú uložené pokuty podľa príslušných právnych predpisov 10.

 

6/ Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zvieratá chované pred jeho účinnosťou. Chovatelia sú povinní zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami § 4 odst. 2, bod 2.2 a 2.3 tohto nariadenia do 31.02.2012.

 

7/ Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov.

 

§8

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.08.2011.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Babíne dňa 26.08.2011 ako uznesenie č. XY/2011.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 26.10.2011.

 

 

 

 

 

V Babíne dňa 10.08.2011

 

 

 

 

 

 

Peter Laťák

Starosta1 § 415 a 420 Občianskeho zákonníka

2 § 18 zákona SNR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

3 § 16 zákona NR SR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat

 

4 § 8 odst. 1 zákona SNR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat v znení neskroších predpisov

5 § 7 odst. 3 zákona SNR č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat v znení neskorších predpisov

6 zákon SNR č. 23/1962 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

7 zákon SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

8 § 46 a 84 zákona SNR č. 372/1992 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

9 zákon SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10 zákon SNR č. 215/1992 Z.z. a zákon č. 372/1990 Z.z.

 

 

 

 

PSY Obec BABÍN.docx.rtf (74,7 kB)