Robota v Babíne

 

 

 

 

Prezentáciou 3. bodu môjho volebného programu, ktorým je Tvorba pracovných príležitostí Vás oslovujem teraz. V Babíne je 108 evidovaných nezamestnaných z 1024 oprávnených voličov. Viac ako 10 percent nezamestnanosti v obci.  Práca, pracovné príležitosti a nezamestnanosť sú témou, o ktorej sa v rámci makro-ekonomiky asi najviac diskutuje. Úloha obce je v tomto smere trochu podobná štátu, nakoľko v trhovom hospodárstve obec ani štát nemá za cieľ priamo pracovné miesta tvoriť - ľudí priamo zamestnávať, ale vytvárať také podmienky (t.j. prijímať také zákony) pre subjekty v mikroprostredí, ktoré týmto podnikajúcim subjektom umožnia či lepšie povedané budú ich motivovať - tieto pracovné miesta zakladať. Zastávam názor, že úloha obce je oproti štátu ešte o niečo komplikovanejšia, nakoľko obec mnohokrát nemá dostatok financií na vytváranie takýchto podmienok a už vôbec nemá v rukách všeobecné legislatívne možnosti aby so stavom zamestnanosti (resp. nezamestnanosti) dokázala významnejšie pracovať. Aká je však potom úloha obce a môže obec tvorbu pracovných príležitostí vôbec priamo ovplyvniť? Odpoveď je - áno, čiastočne. Prvým krokom, ktorý dokáže situáciu v každej obci ovplyvniť je zvolená stratégia, ktorá je aplikovaná voči miestnym podnikateľským subjektom. Ak v našom prípade, obec Babín chce, aby v nej žilo viac zamestnaných ľudí, resp. menej nezamestnaných, musí sa prioritne zamerať na podnikateľské subjekty v nej pôsobiace a týmto vytvárať podmienky pre rozvoj. Podmienkami pre rozvoj myslím predovšetkým:

a) zdravé daňové prostredie

b) flexibilné a spoľahlivé služby obecného úradu vo väzbe na potreby podnikateľov

c) moderná infraštruktúra (cesty, inžinierske siete) a občianska vybavenosť

d) propagácia miestnych podnikateľov na všetkých dostupných fórach.

Po splnení týchto 4 faktorov môže mať obec šancu že dôjde k rozvoju miestneho podnikateľského prostredia, a tým aj k rastu  zamestnanosti v obci.

 

Druhou prioritou obce pri riešení zamestnanosti by mala byť vlastná aktivita pri práci s nezamestnanými a ich zapojenie do verejno-prospešných či aktivačných prác, s možnosťou neskoršieho trvalého zamestnania, min. rekvalifikácie. Tu je úlohou obce motivovať najmä tých dlhodobejšie nezamestnaných (nad 1 rok), podporovať ich v odhodlaní vrátiť sa do pracovného života a poradiť im (samozrejme spolu s príslušným úradom práce) aké kroky by mali urobiť pre  ďalšie trvalé zamestnanie.

Využime aj my v Babíne SOCIÁLNE PODNIKY p. Tomanovej!

 

Treťou prioritou je prínos kreatívneho myslenia, nových nápadov a projektov medzi poslancov, zamestnancov a ďalších zainteresovaných, ktoré nezamestnanosť čiastočne aj priamo ovplyvnia. Riešenie zamestnanosti je tu riešené najmä prostredníctvom zakladania rôznych typov priemyselných aktivít, resp. parkov služieb, čo by mohol byť časom aj príklad Babína. Veľkým vzorom sú mi poľské dediny a ich malé výrobne spolufinancované z EU fondov. Aj nezamestnanosť sa dá riešiť cez EU fondy cez cezhraničnú spoluprácu s Poliakmi.

Každá obec môže taktiež v demokratickom zriadení cez svoju právnu subjektivitu zakladať ďalšie právnické osoby ktoré vykonávajú určité činnosti verejnej správy spolu s obcou alebo obec v niektorých činnostiach zastupujú. Obec Babín si môže založiť podnikateľský subjekt vo forme Sociálneho podniku, ktoré sa hojne využívajú v Poľsku a sú na to peniaze a v dnešnej politickej situácii na Slovensku je už aj ich prerozdeľovanie spravodlivé. Čiže, kde bude šikovný starosta, tam sa peniaze budú dať vybaviť. 

Uvedené priority boli len niektoré vybrané riešenia k otázke tvorby pracovných príležitostí, ďalšie prístupy uvádzam v zozname.

-       prinášať do obce nové nápady, impulzy, rozvojové programy týkajúce sa zamestnanosti

-       zlepšovať podmienky pre vznik nových podnikateľských subjektov, či pritiahnutie podnikateľských subjektov z iných   lokalít do Babína

-       aplikovať efektívnu a motivujúcu daňovú politiku

-       podporovať a propagovať domácich podnikateľov

-       aktívne pracovať s nezamestnanými – podpora verejno-prospešných prác, rekvalifikácií,

-       komunikovať  s obecným urbárom – zefektívnenie a rozvoj jeho činnosti

 

Problém nezamestnanosti či zamestnanosti je veľmi pálčivý, dotýka sa veľkej skupiny slovenskej populácie, preto aj v Babíne musíme k nemu pristupovať s plnou zodpovednosťou.