Prečo bude referendum neplatné?

 

 

 

 

 

FAKT I.

Nemusí obecné zastupiteľstvo v Babíne dodržiavať zákon a ústavu?

               Nie je uznesenie Obecného zastupiteľstva v Babíne z 24/02/2012 právne zmätočné?

               Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. Zn. PL. ÚS 5/97 hovorí:  „Jednotky územnej samosprávy však napriek tomu musia akceptovať všeobecnú /štátnu - ústavnú/ právnu úpravu v tých veciach, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov nepatria do jej pôsobnosti.“ Rozhodnutie o vine poslancami OZ Babín voči osobe - starostovi Laťákovi bolo mimo právomocí poslancov OZ Babín, ktorí nie sú sudcami.

               Nie sú dôvody 7-mych poslancov OZ Babín nepravdivými informáciami a preto nenapĺňajú zákonné dôvody na vyhlásenie referenda? Nie sú  teda  právne zmätočné, teda mylné?

 

FAKT II.

Ak ľudia priamo zvolia starostu, majú poslanci  právo nezákonne odvolať starostu?

Nebolo vyhlásenie referenda v Babíne bez petície občanov  porušením  princípu priamosti – teda zapojenia širokej verejnosti do odvolávania starostu obce?

               Nie je systém fungovania územnej samosprávy na Slovensku budovaný na báze priamych volieb? Nemusí tomu adekvátne zodpovedať aj právny mechanizmus na tzv. „odvolávanie“ starostu obce z funkcie?

               V prípade Babína, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24/02/2012 schválilo uznesenie a vyhlásilo miestne referendum bez využitia petície obyvateľov obce!

 

FAKT III.

Môžu poslanci vyhlásiť referendum len na základe svojich osobných domnienok?

               Podľa ustanovenia § § 13a odsek 3 písmeno a) bod 2 a odsek 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak tento hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu.

               Obecné zastupiteľstvo v súlade s platnou právnou úpravou obecného zriadenia v tomto prípade plní len funkciu akéhosi sprostredkovateľa, ale nie rozhodcu či sudcu.  Pričom ale musí tento orgán dôsledne naplniť na daný postup zákonom stanovené a určené pádne a presvedčivé podmienky. Čiže musí mať v rukách rozhodnutia súdov o porušení zákonov.  Obecné zastupiteľstvo teda nevystupuje pri odvolávaní starostu obce v pozícii zamestnávateľa, ktorý môže „starostu vyhodiť“, čiže nemôže.  ( k tomu bližšie pozri  rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky pod sp. Zn. 1 As 9/2009).

               Podľa článku 2 odstavca 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý  ustanoví zákon, čiže musia dodržiavať  zákon.

               Podľa rozhodnutia Ústavného sudu SR: „Rešpektovanie princípu právneho štátu predpokladá, že všetky subjekty v štáte, t.j. aj orgány územnej samosprávy /orgánmi obce sú starosta a OZ/, sa budú správať zákonom predpísaným a predpokladaným spôsobom. Vzhľadom na túto skutočnosť priamo Ústava v záujme ochrany princípu právneho štátu vo svojom článku 67 odstavci 3, ako i v článku 8 odstavci 1 charty dáva priestor na dozor štátu do vecí územnej samosprávy. Zásah štátu spôsobom ustanoveným zákonom, t. j. vykonanie zásahu do vecí územnej samosprávy avšak len zákonne súladným spôsobom.“  Viď rozhodnutie Ústavného súdu SR pod sp. Zn.: IV. ÚS 156/2010, ako i rozhodnutie  Ústavného súdu SR pod sp. Zn. II. ÚS 119/2010 ako i rozhodnutie Ústavného súdu SR pod sp. Zn. I. ÚS 107/2010.

 

               Vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce má svoje opodstatnenie v ústavnom princípe, že každý je povinný dodržiavať právne predpisy SR. Avšak nedodržiavanie musí byť jednoznačnýmkvalifikovaným spôsobom preukázanézdokumentované – nemôže ísť o domnienky a názory poslancov nemajúce oporu v platnej právnej úprave!

 

FAKT IV.

Môžu poslanci vyhlásiť referendum len na základe svojich osobných nesympatií voči starostovi?

 

               Každý občan SR má právo byť volený do orgánov samosprávy obce a právo podieľať sa na výkone samosprávy za rovnakých zákonných podmienok.

               Základné politické ústavné právo občana / podľa článku 30 odstavca 1 Ústavy SR/ je právo na účasť občana na politickom živote štátu a na správe verejných záležitostí obce.  Viď nález Ústavného súdu SR sp. Zn. II. ÚS 9/2000.

               Toto právo v podobe funkcie starostu obce v sebe zákonite zahŕňa aj zložku byť pozbavený výkonu tohto mandátu získaného voľbou od občanov len za splnenia zákonných podmienok a nie svojvoľne rozhodnutím poslancov a v rozpore s právom.  Súhlasí s tým aj ustálená judikatúra Ústavného súdu SR pod sp. Zn. I. ÚS 8/97 – podnet poslanca NRSR F. Gaulidera a vec pod sp. Zn. II. ÚS 48/97 – podnet E. Spišáka.

               Podmienenosť vyhlásenia miestneho referenda do určitej miery popisuje aj rozhodnutie Ústavného súdu SR pod sp. Zn. I. ÚS 38/94, kde sa uvádza podmienenosť splnenia zákonných podmienok pri vyhlasovaní referenda – čo je aj prípad obce Babín, podľa ktorého: „ Povinnosť vyhlásiť referendum je však viazaná na splnenie podmienok upravených ústavou SR.“

               Nemožno pripustiť taký stav, kde dôjde k pokriveniu a odmietnutiu rešpektovať zákon a to tým, že obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum a nesplní zákonné podmienky. Pritom preukázanie a zdokladovanie dôvodov je vecou, ktorá musí byť zrejmá a musí vyplývať z podkladov ku dňu realizovania konkrétneho úkonu – v našom prípade ku dňu schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva.

 

FAKT V.

Nemá starosta právo na spravodlivý zákonný proces?

               Právo na spravodlivý súd – FAIR TRIAL RIGHT.

               Podľa článku 46 odseku 1 Ústavy SR, ako i rozhodnutia Ústavného súdu SR /sp. Zn. IV. ÚS 115/03 a sp. Zn. IV. ÚS 296/09/, ako aj Najvyššieho súdu SR, ako i článku 6 odstavca 1 Dohovoru o základných ľudských právach a slobodách je právo na spravodlivý proces a odôvodnenie rozhodnutia neodnímateľné nikomu, ani starostovi obce.  Pri rozhodnutí sa musí jednať o odôvodnenie rozhodnutia a to také, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom ochrany.

               Pre spravodlivé rozhodnutie je nevyhnutné, aby reagovalo na podstatné a relevantné argumenty, aby bola daná jasná a zreteľná odpoveď na riešenie problému. Viď nálezy Ústavného súdu SR, sp. Zn. II. ÚS 200/09-30, ako i sp. Zn. III. ÚS 198/07, ale i rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva cez článok 6 odstavec 1 Dohovoru. Teda z práva občana na spravodlivý proces / FAIR TRIAL / vyplýva povinnosť orgánu / aj obecného zastupiteľstva obce Babín/ odôvodniť svoje rozhodnutie právne nie politicky a len názorovo. Ak sú v prerokovávanej veci vznesené závažné právne obvinenia je potrebné, aby sa s nimi príslušný orgán / Obecné zastupiteľstvo Babín/ vyčerpateľne vysporiadal – čo hovorí rozhodnutie Súdu vo veci Ruiz Torija contra Španiesko séria A č. 288, ako i rozhodnutie súdu vo veci Van der Hurk contra Holandsko sťažnosť č. 16034/90.

 

FAKT VI.

Možno postihovať starostu za úlohy, ktoré mu neboli dané zákonom?

               Rozsah povinností starostu obce nie je v SR upravený jednotným spôsobom a preto pod povinnosťami starostu treba rozumieť predovšetkým to, čo vyplýva pre starostu obce najmä z ustanovení § 13, § 4 a § 28 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  Rovnako sem nie je možné zahrnúť okolnosti a javy, za ktoré zodpovedajú iné orgány štátnej správy a regionálnej samosprávy. V praxi nie je vylúčené, že starosta niektorej obce by hrubo a opakovane zanedbával svoje povinnosti, avšak každý takýto prípad zanedbávania povinností starostu obce musí byť ponímaný v súvise s jeho právomocou a zodpovednosťou. Nemožno postihovať starostu za to, že sa nepodieľa na plnení úloh, ktoré mu nevyplývajú zo zákona!

 

FAKT VII.

Môžu poslanci obecného zastupiteľstva v Babíne ignorovať štát a  ústavu ?

               Uznesenie obecného zastupiteľstva v Babíne by muselo byť v súlade so zákonmi SR!

               Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. Zn. Pl ÚS 24/1998 jednoznačne vyplýva, že: „ Uznesenia obecného zastupiteľstva sú výsledkom rozhodovacej činnosti obce. Vychádzajúc z princípu právneho štátu , podľa ktorého panstvo zákona platí pre všetky subjekty, ktoré v rámci štátu konajú, nie je možné, aby verejná moc samosprávnych subjektov, teda aj obce, si vytvárala akési, od štátnej moci nezávislé „právo“. Išlo by o pravidlá, ktoré by odporovali právnym predpisom vydaným štátom.“

               Rovnako rozsudok Krajského súdu v Košiciach pod sp. Zn. 11 Co 341/04 zo dňa 20/10/2005 urobil záver, že „nie je rozhodujúce iba to, či uznesenie o odvolaní bolo vydané postupom podľa zákona o obecnom zriadení, ale dôležité je aj to, či boli pre odvolanie splnené aj zákonné dôvody.“

               Právna úprava vyžaduje, aby dôvody na odvolanie starostu boli dané a naplnené v momente schvaľovania uznesenia. Tieto dôvody sa nedajú dodatočne a ani následne dopĺňať, vysvetľovať a špecifikovať. Zákon totiž viaže uvedenú možnosť na splnenie zákonných podmienok ku dňu platnosti uznesenia obecného zastupiteľstva.

 

FAKT VIII.

Dajú sa banálnosti považovať za hrubé a opakované zanedbávania povinností starostu obce?

               Opakované a hrubé zanedbávanie povinností starostu obce – zákonné podmienky vyhlásenia miestneho referenda.

               Opakované, znamená aspoň dva krát. Starosta Babína nebol opakovane, teda aspoň dva krát, upozorňovaný obecným zastupiteľstvom na neplnenie si svojich zákonom zakotvených povinností uznesením.

               Hrubým zanedbávaním povinností treba rozumieť zvlášť závažným spôsobom porušované alebo neplnené dôležité povinnosti zo strany starostu obce, t.j. najmä také, ktoré sú uložené starostovi obce na základe zákona.  Pritom musí ísť o neplnenie alebo porušovanie povinností, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre riadny výkon jeho funkcie.  Najdôležitejším pri posúdení je teda slovné spojenie „hrubé zanedbávanie“ – nepostačuje teda len zanedbanie vo všeobecnej rovine, musí ísť kvalitatívne o také závažné porušenie, ktoré napĺňa pojem slova hrubo.
Rovnako treba podotknúť zákonné prepojenie na obecné zastupiteľstvo a rozpočet obce – ak obecné zastupiteľstvo nevytvorí v rozpočte dostatočné finančné a materiálne možnosti na zabezpečenie splnenia zákonných povinností, nemôže následne toto „využívať“ a konštatovať porušenie zákona a platnej právnej úpravy, keď vlastne samo nesie právnu zodpovednosť za uvedený stav.

               Rovnako treba upozorniť na fakt, že starosta obce nezodpovedá poslancom obecného zastupiteľstva a ani obecnému zastupiteľstvu za výkon svojej činnosti a to platí i opačne. Obidva orgány totiž zodpovedajú tomu, kto ich do tejto funkcie zvolil – t.j. obyvateľom obce.  Uvedený záver je jednoznačne takto akceptovaný právnou teóriou i právnou praxou a predstavuje vlastne čo do obsahu základný pilier výkonu demokracie v podmienkach samosprávy obcí a miest na Slovensku.

 

FAKT IX.

Sú zrelí poslanci, ktorí vyhlásia referendum a ani neplnia zákon tým, že si nevytvoria VZN o referende?

               Podľa § 11a odsek 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Obec Babín nemá všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda. Ak obec nemá takéto nariadenie schválené – nesie za to zodpovednosť ten, do koho kompetencie schvaľovanie patrí – v našom prípade je to obecné zastupiteľstvo a menovite jeho poslanci. Je to príklad porušovania platnej právnej úpravy zo strany Obecného zastupiteľstva v obci Babín, nakoľko do dnešného dňa i napriek pokusu vyhlásiť referendum poslanci tohto zastupiteľstva nenavrhli, nevypracovali a neschválili právny predpis vyplývajúci z platnej právnej úpravy.

 

 

FAKT X.

Prostriedky nápravy pre starostu sú, prokuratúra, súd a ústavná sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach.

 

FAKT XI.

Sú zrelí poslanci, ktorí ani nevedia, že starostovi obce sa nedá „vysloviť nedôvera“?

               Vyslovenie nedôvery starostovi obce Babín, nie je právny pojem ale politický a ako taký nemá z pohľadu práva žiadnu relevanciu, čiže silu.  Preto táto formulácia Obecného zastupiteľstva v Babíne nespĺňa žiadne právne parametre.  Formulácia,  ktorej obsahom by bolo zdokumentovanie porušovania platnej právnej úpravy zo strany starostu obce Babín, respektíve jeho údajné hrubé a opakované porušovanie povinností. 

               Skôr možno konštatovať, že ide o subjektívny politický prejav a subjektívne politické hodnotenie osoby starostu poslancami s antipatiou voči jeho osobe.

 Preto je potrebné, aby nastala náprava a zosúladil sa právny stav so skutočným stavom.

 

FAKT XII.

Čo sa stane po referende?

 

               Ak poslanci Obecného zastupiteľstva v Babíne nebudú rešpektovať protest prokurátora bude podaná ústavná sťažnosť a po rozhodnutí Ústavným súdom Slovenskej republiky v Košiciach bude referendum v obci Babín  anulované ako aj všetky úkony po ňom – podpisy zmlúv, rozhodnutia a  uznesenia orgánov obce.

 

 

               Starosta Laťák